Oktoberverklaring Hart boven Hard

Right(s) now!

Een alternatieve oktoberverklaring

Brussel, oktober 2019

 

Vijf jaar zijn weer daar. Voor zoveel mensen worden ze cruciaal. Tienduizenden kinderen die voor het eerst naar school zullen gaan, om kennis op te doen voor de komende tachtig jaar. Tienduizenden studenten die die kennis zullen willen teruggeven in een eerste job. En nog eens tienduizenden die na veertig jaar werken welverdiend op rust zullen gaan. Duizenden ouderen voor wie de juiste zorg gezocht moet worden, nadat zij zolang voor anderen hebben gezorgd. Duizenden gezinnen die van woonst zullen veranderen. Duizenden families die zullen blijven knokken om hun kinderen een beter leven te geven. Dát is Vlaanderen: al die mensenlevens die van hetzelfde dromen – gewoon een menselijk leven.

Van Vlaanderen een vooruitstrevende regio maken is niet meer dan dat samen organiseren: een plek waar al die mensen menselijk leven. Dat moet het doel zijn. Al de rest staat in dienst daarvan. Economie. Armoedebeleid. Werk. Onderwijs. Huisvesting. Mobiliteit. Cultuur. Ze staan in dienst van die gedeelde menselijkheid. Hoe gaan we die de komende vijf jaar beter realiseren? Natuurlijk is die vraag makkelijker gesteld dan beantwoord. Vlaanderen is geen geïsoleerd lapje grond dat afgeschermd is van wat elders in de wereld scheefloopt. Globalisering en digitalisering staan op gespannen voet met werkgelegenheid. Het klimaat stelt ons voor ongeziene uitdagingen. Veranderingen gaan sneller dan ooit. Op alle vlak is de realiteit veel complexer geworden dan Twitter kan bevatten.

Juist daarom moet de lat hoog: omdat we in uitzonderlijke tijden leven. We beschikken over meer mogelijkheden dan ooit om die gedeelde menselijkheid waar te maken, en toch ervaren tienduizenden mensen dat hun leven net onmenselijker wordt. Stress, onbetaalbare woningen, een arbeidsmarkt op slot, ellenlange wachtlijsten, haat op sociale media, lange files, een alarmerende luchtkwaliteit… Iedereen voelt het aan zijn water: waar het echt om gaat, drijft van het menselijke weg.

Dat ligt niet aan de vluchtelingen die er in Vlaanderen bijkomen. Niet aan ‘de krappe budgetten’ die ons telkens worden voorgespiegeld. Het ligt aan hoe we met al dat beschikbare geld omgaan, én met alle menselijk kapitaal. Het ligt aan een beleid dat blijft zweren bij een verouderd systeem dat garen spint bij ongelijkheid, bij milieuverontreiniging, bij polarisering. En ondertussen trekt het grote geld het laken naar zich toe. Daarom waren de voorbije verkiezingen zo cruciaal. Om die droom van gedeelde menselijkheid in Vlaanderen. Geven we die op? Of wagen we de sprong vooruit?

 

DSC_0184

Nieuwe regering, oude ideeën

Het antwoord van de nieuwe Vlaamse regering is een sprong terug. Tegen elk kind vol trauma’s na een levensgevaarlijke tocht uit een verre oorlog zegt ze: ‘jij moet het eerst verdienen’. Voor al wie al twee jaar vergeefs solliciteert, is haar boodschap: ‘jij bent alleen nog goed voor verplichte gratis klusjes.’ Aan al wie zich al jaren engageert in een etnisch-diverse vereniging laat ze weten: ‘jij bent onze steun niet langer waard.’ Is dat zorgen dat ‘iedereen in de samenleving meekan’? Dat is Vlaanderen opdelen in A- en B-burgers. Dat is de polarisering versterken. Het tegendeel van menselijkheid.

Hoe kan je koploper worden in Europa als je instrumenten voor verandering en herverdeling blijven achterlopen? Wat haalt een jobbonus uit zonder stevig armoedebeleid? Wat stellen investeringen in fietspaden en extra groen voor zonder strenge klimaatambities? Wat helpt het afschaffen van de woonbonus zonder te investeren in sociale woningbouw?.

‘De moeilijkheid is niet zozeer het uitwerken van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude,’ schreef de econoom John Maynard Keynes lang geleden al. Dit beleid blijft steken in ideeën die hun tijd al lang gehad hebben. Zo gelooft het nog altijd in het trickle down-verhaal: geef het geld eerst aan de rijken om dan de armen te laten profiteren. Zelfs een kind weet beter: je moet alles gewoon beter verdelen. Zelfs de OESO en het IMF bevestigen dat. In Vlaanderen daarentegen ‘moet iedereen zich engageren’, behalve de grote vermogens.

En dan zijn de regeringspartijen verrast dat ze bij de verkiezingen allemaal zijn afgestraft? Toch leggen ze opnieuw nog meer druk op de zwaksten, de zieken, de werklozen, de nieuwkomers, de studenten… Is er iemand die gelooft dat de kiezer dát signaal gegeven heeft? Vijf jaar lang hebben mensen massaal hun afkeuring laten horen. Ze zijn het beu om steeds te horen dat ze zelf schuld hebben aan hun situatie. Kennelijk heeft de kiezer wel een vote, maar geen voice. Meer heeft extreemrechts niet nodig om alle antipolitieke reacties verder aan te wakkeren en uit te buiten, als een pyromaan verkleed als brandweer.

 

763Onze geboortegrond: ons klimaat

Wat moet er dan wel gebeuren, voor een menselijke toekomst voor iedereen? Het dringendst is wat ons allemaal boven het hoofd hangt: de opwarming van de aarde. Als zelfs ademen gaat voelen als een haardroger voor je mond, zoals op 25 juli, dan moet het hele systeem om. ‘Voor veel mensen, regio’s en zelfs landen is dit al een kwestie van leven of dood. Daarom is het zo moeilijk te begrijpen waarom het allemaal zo traag vooruitgaat, en dan nog in de verkeerde richting.’ Aan het woord zijn niet de klimaatjongeren, wel Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN. De enige juiste richting is recht door zee, naar gedeelde menselijkheid.

De oplossingen liggen er. In mei heeft een Klimaatpanel van 140 Belgische wetenschappers voorstellen gedaan voor een steviger klimaatbeleid. Hun conclusie: transitie gaat niet enkel om natuur en uitstoot, maar ook om ruimtelijke ordening, productie- en consumptiepatronen én sociale rechtvaardigheid. ‘De oplopende temperatuur is slechts een symptoom van een veel grotere systeemcrisis’, aldus de Vlaamse bouwmeester. ‘We moeten ook dringend af van de gedachte dat inzetten op klimaat en duurzaamheid snijden in eigen vel is. De meeste maatregelen brengen geld op in plaats van geld te kosten. Een correct beleid zal onze levensstandaard verbeteren.’

Duurzaamheid begint bij een heel andere economie, die de kansen op ontwikkeling rechtvaardig verdeelt. Met niet de winstmaat als norm, maar de maat van mens en natuur. Hoe we meten wat ‘een goede economie’ is, moet helemaal anders. Want waar winst het wint van waarde, is verlies het resultaat. Echt rijk is een samenleving door goede zorg, bloeiende natuur en cultuur, goed onderwijs, een goede woning, vlotte toegang tot sport en mobiliteit. Die rijkdom is van iedereen. Haar wisselmunt heet solidariteit.

 

Onze canon: onze mensenrechten

Tast die solidariteit onze individuele vrijheid aan? Wel integendeel. Het woord vrijheid heeft dezelfde wortel – fri – als de woorden vriend en vrede. Fri betekent: tot de vrienden behoren en in vrede leven met anderen. Pas als sociaal wezen wordt de mens vrij. Waar de verdeling van de rijkdom scheef zit, wordt die vrijheid ingeperkt. Dan wordt vrij zijn een privilege, in plaats van een onvervreemdbaar recht.

Antonio Guterres herhaalde het recent nog voor de Algemene Vergadering: ‘Het VN-Charter geeft een heldere boodschap aan ons allen: zet de mensen op de eerste plaats. Elke dag. Overal. Mensen met angsten en aspiraties. Met verdriet en hoop. En bovenal met rechten. Die rechten zijn geen gunst die je iemand zomaar kan weigeren. Ze horen onverbrekelijk bij het eenvoudige gegeven mens te zijn.’

Dat onze nieuwe Vlaamse regering zich terugtrekt uit UNIA, het instituut dat waakt over de eerbiediging van de mensenrechten in België, is veelzeggend. In de eerste helft van dit jaar is het aantal haatboodschappen op sociale media verdubbeld, maar de regering lijkt haar schouders op te halen voor het groeiende racisme. Terwijl haatmisdrijven zienderogen toenemen en de uitsluiting zo groot wordt dat ze ontaardt in agressie, weigert deze regering de slachtoffers ervan nog te beschermen. Als aan die grondrechten geraakt wordt, dreigen de andere gauw te volgen.

2014-11-06_51Een Vlaams regeerakkoord voor gedeelde menselijkheid zou er een zijn dat zich beroept op de canon van onze grondrechten. Ze staan in Artikel 23 van de Belgische Grondwet: ‘Iedereen heeft recht op een menswaardig leven.’ Er staat niet dat de economie kost wat kost moet groeien. Er staat niet: ‘Je afkomst bepaalt je kansen.’ Wel staat er: ‘Iedereen heeft recht op arbeid, op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid, op behoorlijke huisvesting, op een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing, op gezinsbijslag.’ Dat is wat we als samenleving hebben afgesproken, zwart op wit. Elk regeerakkoord dat zich daar niet op beroept, is die naam niet waardig.

Een vooruitstrevend Vlaanderen? Simpel: vul dit Artikel 23 in voor onze tijd. Investeer in openbaar vervoer, verhoog de lage uitkeringen, trek loon en pensioen voor man en vrouw gelijk, controleer de prijzen voor medicijnen, stop de grote belastingontduiking. Stuk voor stuk zijn dat voorstellen waar minstens vier op de vijf Vlamingen achter staan. We weten dat de beurs allergisch reageert op zulke wensen. Maar zijn ze daarom overdreven? Zijn ze onredelijk?

Onze eigen geschiedenis biedt genoeg voorbeelden van ooit ‘utopische’ eisen die nu de logica zelve zijn – van stemrecht voor iedereen tot de afschaffing van kinderarbeid. Bovenstaande voorstellen zijn ook verre van utopisch. Ze geven aan wat vandaag heel praktisch en concreet kan gebeuren om de rechten en dromen van burgers te realiseren. Het is zoals het banen van wegen. Eerst zijn er geen. Ze ontstaan zodra veel mensen in dezelfde richting lopen. Gedeelde menselijkheid is de weg.

 

Onze cultuur: democratie van onderuit

Hoe kan een democratie eruit zien waar het volk niet moet toekijken, maar echt regeert? Waar ook na de verkiezingen besturen gebeurt mét en niet tégen de bevolking? Die democratie vertrekt van de rijke en bonte expertise bij de burgers, vanuit de overtuiging dat je de kwaliteit van democratie kan afmeten aan de mate waarin een macht van onderuit bestaat.

Vlaanderen kan daarvoor bogen op een unieke traditie: een breed verenigingsleven waar voortdurend nieuwe ideeën worden uitgebroed, geherformuleerd én vormgegeven. Net die verenigingen brengen vaak burgers samen die zich al te vaak niet gehoord en gezien voelen. Die geen toegang hebben tot het publieke debat. In groep, als collectief, worden ze daar van passieve toeschouwers actieve actoren die de samenleving helpen voltooien. Wie gelooft dat alleen de media nog het publieke debat belichamen of de stem van de burger laten horen, moet dáár eens gaan kijken. Op sportvelden, in burgerbewegingen, bij amateurgezelschappen, in vrouwengroepen, bij armoedeverenigingen: daar wordt de echte democratie en maatschappelijke dialoog beoefend. Tussen mensen. Niet top-down, maar bottom-up.

DSC_0022De nieuwe Vlaamse regering eist daarentegen ‘het primaat van de politiek’ op. Ze vindt blijkbaar dat het niet langer de rol is van verenigingen en organisaties om alternatieve beleidsvoorstellen naar voren te schuiven. Ze wil blijkbaar dat alleen ‘de politiek’ nog aan politiek doet. Ze stelt zich op als een ‘sterke Jan’ die verenigingen van minderheden opdoekt. Die de sociale partners aan banden legt. Die chargeert tegen ngo’s en burgers die in de bres springen voor nieuwkomers. Die georganiseerde tegenstemmen verstikt. Zo dreigt een proces dat zich al enige jaren voltrekt, vandaag zijn beslag te krijgen. Zo isoleert de politiek niet enkel zichzelf van de burger, ze schrapt ook de essentie van democratie.

Wij willen in Vlaanderen een menselijk verhaal blijven schrijven – tegen de sluipende angst, eenzaamheid en polarisering in. De kiemen daarvoor liggen in dat verenigingsleven. Waar twintigers in jeugdbewegingen verantwoordelijkheid nemen voor tieners, waar senioren samen tentoonstellingen bezoeken, waar interculturele uitwisseling tussen twee verenigingen voor een nieuwe verbondenheid kan zorgen, waar mensen in armoede extra kracht vinden. Gedeelde menselijkheid en sociaal weefsel creëer je niet vanuit een kabinet of een tv-studio in Brussel. Dat vraagt een breed netwerk tot in de kleinste gemeenten. Het verenigingsleven is dat offline netwerk. Het is de democratie.

 

De dromen en de wegen

Onze tijd snakt naar een kentering. Op alle terreinen gonst het al van nieuwe ideeën en experimenten: de kortere fulltimebaan, klimaatneutrale steden, dokters zonder drempel, mantelzorg, praktijktesten, translabs, alternatieve munten, samenaankopen, citizen science als CurieuzeNeuzen, boerenmarkten, cohousing …

We maken de heropleving mee van een nieuwe wederkerigheid, van het gemeengoed of de commons: een maatschappelijk aanbod dat toegankelijk is voor iedereen, niet onderhevig aan de bokkensprongen van de private markten. Met nieuwe basisvoorzieningen tussen mensen, met gedeeld gebruik van voedsel, zorg, mobiliteit, cultuur en kunst. Het zijn ontluikende vormen van samenlevingsopbouw. En het is niet het middenveld, maar de regering die op de rem gaat staan.

Samen vormen ze een dringende oproep aan al wie in gedeelde menselijkheid de springplank ziet naar de toekomst: laten we ons samen verbinden, hart boven hard, tot één sterke ketting. In één samenhangend verhaal over de hele samenleving. Vanuit de mensenrechten en vanuit principes als rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en vrijheid. Met een dynamische democratie voor ogen. Omdat we met duizenden zijn. En omdat de juiste weg pas wordt gebaand als we hem met velen samen gaan.

 

 


ONDERTEKEN DE OKTOBERVERKLARING VAN HART BOVEN HARD HIER:

Door de ondertekening van deze tekst, verklaart u zich akkoord dat Hart boven Hard uw contactgegevens in een bestand bijhoudt, met het oog u te informeren. Conform de privacy-wet van 8 december 1992 hebt u het recht uw gegevens in te zien, te laten wijzigen en eventueel te schrappen. Hart boven Hard is voorts in regel met de GDPR-wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in werking is getreden op 25 mei 2018. Op die manier houdt u de controle over de gegevens die u aan Hart boven Hard hebt toevertrouwd.

ONDERTEKENAARS: 

De eerste 200 ondertekenaars:

Wouter Hillaert (Hart boven Hard)

Meryen Kanmaz (Hart boven Hard)

Els Hertogen (algemeen directeur 11.11.1)

Ann Vermorgen (nationaal secretaris, voor het ACV)

Wim Vandewiele (voorzitter, voor Pax Christi Vlaanderen)

Rachida Lamrabet (schrijver)

Magda De Meyer (voorzitter Vrouwenraad)

Landry Mawungu (directeur Minderhedenforum vzw)

Sarah Scheepers (voor ELLA kenniscentrum gender en etniciteit)

Dimitri Verhulst (schrijver)

Toon Lambrecht (voor Youth for Climate)

Johan Tourné (directeur, voor Samana vzw)

Kati Verstrepen (voorzitter, voor Liga voor Mensenrechten vzw)

Jeroen Olyslaegers (schrijver)

Stefaan Decock en Veerle Verleyen  (voor ACV Puls)

Andres Vandereycken (alg. secretaris, voor Algemene Centrale ABVV Limburg)

Gie Goris (hoofdredacteur MO*)

Hannelore Bedert (singer-songwriter)

Benjamin Verdonck (kunstenaar)

Mario Vanhaeren (algemeen directeur Oostrem, home voor mensen met beperkingen)

Gunther Blauwens (nationaal secretaris, voor ACOD Spoor)

Alona Lyubayeva (gewezen diversiteitsambtenaar)

Thomas Mels  (voor Oxfam Wereldwinkels en Oxfam Solidariteit)

Fikry El Azzouzi (schrijver en theatermaker)

Lieven Annemans (hoogleraar gezondheidseconomie UGent, schrijver)

Frederik Sioen (singer-songwriter, componist)

GAL (Gerard Alsteens) (politiek tekenaar)

Charlotte Vandermeersch (actrice)

Caroline De Neve (beleid en communicatie Vermeylenfonds)

Kim De Witte (auteur, jurist pensioenen en arbeidsrecht)

Pieter Van Den Broeck (prof. Ruimtelijke ordening KU Leuven)

Josse De Pauw (acteur)

Ludo De Brabander (woordvoerder, voor Vrede vzw)

Erik Vlaminck (schrijver)

Pascal Debruyne (onderzoeker politieke wetenschappen Odisee Hogeschool)

Jonas Geirnaert (televisiemaker)

Gaea Schoeters (journalist, scenarist en auteur )

Willy Van Den Berge (federaal secretaris ACOD Lokale en Regionale Besturen)

Wies Descheemaeker (secretaris, voor ACOD-VRT)

Vera Claes (nationaal secretaris, voor zij-kant)

Johan Grimonprez (filmmaker)

Mario Franssen (directeur ManiFiesta)

Mieke Clymans (opbouwwerker Samenlevingsopbouw)

Dirk Schoeters (algemeen secretaris, voor ABVV regio Antwerpen)

Pieter Apers (coördinatieteam  Climate Express)

Charles Ducal (schrijver)

Ludo Segers (voorzitter, voor Hand in Hand tegen racisme vzw)

Kristien Hemmerechts (schrijver)

Stijn Belmans (coördinator Uit De Marge vzw)

Josse De Pauw (acteur)

Marijke Pinoy (actrice, theatermaker, docent KASK)

Diane Vangeneugden (coördinator federatie Wereldvrouwen vzw)

Eric Goeman (Woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000)

Elke Vandeperre (coördinator, voor vzw Motief)

Jan Matthys (algemeen directeur VLAMO, Vlaamse amateurmuziekorganisatie)

Paul Debooser (gewestelijk secretaris BBTK Gent)

Katrien Degryse (secretaris BBTK Gent)

Evert Persoon (secretaris BBTK Gent)

Kristof Vergauwen (secretaris BBTK Gent)

Jan De Smet (zanger, muzikant)

Janneke Ronse (voorzitter, voor Geneeskunde voor het Volk-

Mohamed El Khalfioui (algemeen coördinator, voor Kifkif)

Geert Six (voor Unie der Zorgelozen Kortrijk)

Jeroen Robbe (voor LABO vzw)

Jef Mariën (voor Christenen voor het Socialisme)

Jan-Piet Bauwens (federaal secretaris, voor ABVV Social-Profit)

Geertje Franssen (beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen)

Sacha Dierckx (wetenschappelijk medewerker denktank Minerva)

Luc Vankrunkelsven en Tessa Van Hout (voor Wervel vzw)

Monika Triest (auteur)

Dominique Willaert (voor sociaal-artistiek huis Victoria Deluxe)

Angeline Van Den Rijse (voorzitter Algemene Centrale Oost-Vlaanderen ABVV)

Guy Vanthemsche (em. hoogleraar geschiedenis VUB)

Sven ’t Jolle (kunstenaar)

Lieven De Cauter (filosoof en kunsthistoricus, KU Leuven  en RITCS)

Pascal De Bel (gewestelijk secretaris BBTK Antwerpen)

Robrecht Vanderbeeken (voor ABVV cultuur)

Luc Mishalle (muzikant)

Filip De Bodt  (voor Climaxi vzw)

Philippe Gryson (Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen SOM)

Bart Reyns (stafmedewerker ACV Bewegingsploeg)

Petra Van Brabandt (Sint Lucas Antwerpen)

Karel Arnaut (antropoloog KU Leuven)

Benny Willems (secretaris BBTK Antwerpen)

Mong Rosseel (muzikant en theatermaker)

Eric Corijn (hoogleraar VUB)

Pascal Gielen (hoogleraar cultuursociologie, UAntwerpen)

Ivy Goutsmit (coördinator, voor FMDO vzw)

Johan Hoebeke (wetenschappelijk onderzoeker, auteur)

Lebuin D’Haese (kunstenaar)

Stef Kuypers (onderzoeker monetaire en gedragseconomie Happonomy)

Baldwin Dever (educatief medewerker Vorming en Actie ABVV)

Vital Schraenen (theatermaker)

Mark Michiels (voorzitter, voor de Louis Paul Boonkring)

Aleidis Devillé (docent sociaal werk, Thomas More Kempen)

Gytha C. Parmentier (actrice)

Albert Martens (em. hoogleraar Sociale Wetenschappen KU Leuven)

Katrien Neyt (secretaris ABVV gewest Oost Vlaanderen)

Ferre Wyckmans

Jan Blommaert (prof. Taal, cultuur en globalisering  Tilburg University)

Thomas Bellinck (kunstenaar, ROBIN vzw)

Francine Mestrum (auteur)

Guido Deckers (ex-coördinator Financieel Actienetwerk FAN)

Rudi Laermans (socioloog KU Leuven)

Daniel Alliet (gewezen priester Begijnhofkerk Brussel)

Jos Cré (voorzitter van Zanggroep Hei Pasoep)

Michiel Vandevelde (freelance kunstenaar)

Sven Cooremans (dichter, eerstelijnspsycholoog)

Jan Dumolyn (historicus Ugent)

Karim Zahidi (filosoof UA en UGent, voorzitter Masereelfonds)

Jan Naert (sociale pedagogiek Artevelde Hogeschool Gent en Ugent)

An De Bisschop (docent School of Arts Gent)

Nicky Gabriels (voor Intal beweging)

Lieve Franssen (dirigent Brussels Brecht-Eislerkoor)

Siska Vansevenant (vormingsdienst ACV nationaal)

Freek Neirynck (auteur)

Thiska Van Durme (trajectbegeleider Jong Gent In Actie)

Marleen Wynants (publiciste, directeur Crosstalks)

Els Lauriks (coördinator, voor Fairfin)

Isabelle Van Brabant  (voor Cubanismo)

Thomas Blommaert (voor uitgeverij EPO)

Steven Heene (artistieke kern NTGent)

Kati Van de Velde (voor RedCat Artists)

Annabelle Van Nieuwenhuyse (journaliste, presentator)

Gerd Van Limbergen (Elcker-ik)

Olivier Pintelon (politicoloog, auteur)

Jos Jacobs (medewerker Agentschap integratie en inburgering)

Celia Ledoux (schrijfster)

Michael Mariën (Ugent)

Antoon Van Braembussche (kunstfilosoof, em. prof. VUB, auteur)

Stef Joos (klinisch psycholoog, psychotherapeut)

Jorre Vandenbussche (theatermaker en docent)

Annick Christiaens (actrice en scenariste)

Chris Rotsaert (coördinator Manoeuvre, beeldend kunstenaar)

Karel Osstyn (auteur)

Gita Deneckere (historica, professor UGent)

Lucas Catherine (auteur)

Luc Pien (filmmaker)

Mia Vaerman (theatercriticus en filosofe)

Klaartje Van Kerckem (projectcoördinatrice sociaal-cultureel werk Merhaba)

Ng Sauw Tjhoi (voormalig VRT-journalist, Welcome in Mechelen vzw)

Joost Lestabel (secretaris BBTK Antwerpen)

Nick Meynen  (auteur, geograaf en milieuactivist)

Willy Verbeek (lid algemene vergadering beweging.net)

Yves Van Reusel (educatief medewerker Vormingplus)

Marie Scheirlinck (vrijwilligster Sociaal Huis en Welzijnsschakels Nevele)

Ides Nicaise (onderzoeksleider HIVA KU Leuven, auteur)

Gie van den Berghe (dwarsdenker UGent)

Katrien Merckx (voor boekhandel De Groene Waterman)

Dominiek Dendooven (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum)

Walter Lotens (auteur)

Ignace Cami (kunstenaar, docent)

Mark Pauwels (ABVV Gent)

Johan de Vos (auteur)

Ivan Van Praet (voormalig coördinator vorming ABVV-metaal)

Inge De Vriendt (boekhoudster, vrijwilliger Financieel Actienetwerk)

Wim De Ceukelaire (directeur Viva Salud)

Matthias Lievens (docent Filosofie KU Leuven, auteur)

Sabine Cocquyt (auteur)

Shila Anaraki  (danser en choreograaf)

Chris Kesteloot (em. prof. Sociale en Economische Geografie, KULeuven)

Michel Vanhoorne (coördinator Links Ecologisch Forum)

Sofie De Graeve (woordvoerster FURIA vzw)

Mieke Mariën (bestuurder vzw Motief)

Tom Van Looy (medewerker vormingsdienst ACV-CSC Metea)

Patrick Deboosere (prof. Demografie en vergrijzing VUB)

Jan Vromman (documentairemaker, docent)

Stefaan Van Brabandt (filosoof, schrijver, theater- en tv-maker)

Delfine Bafort (model, actrice)

Kris Merckx (stichter Geneeskunde voor het Volk)

Wim Benda (Teachers for Climate en bestuurslid ACOD Onderwijs)

Herman De Ley (em. prof. Ugent)

Fatma Arikoglu (Ella vzw)

Lut Cromphout (militant voorzitter ACV Puls)

Veerle Provoost (prof.  Ethiek en Moraal UGent)

Erik Thys (psychiater UPC KU Leuven, auteur)

Bart Van Bouchaute (Sociaal werk Arteveldehogeschool Gent)

Marleen Francq (voor Den Dok Blijft, Geraardsbergen)

Barbara Janssens (voor Netwerk Bewust Verbruiken vzw)

Inez Louwagie (voor het team van Repair & Share vzw)

Awa-Alice Ba (voor Kuumba vzw)

Sander Cornelis (algemeen coördinator Wel Jong Niet Hetero)

Kristien Merckx (secretaris social profit BBTK Antwerpen)

Tim Peeters (secretaris Algemene Centrale ABVV Mechelen+Kempen)

Katrien Reist-Van Gelder (independant art manager)

Dirk Martijn (Natuurvrienden Bergstijgers vzw)

Kelly Franceus (nationaal coördinator Masereelfonds)

Raf  Ponnette (beheerder Youth for Climate supporters)

Frank Vanaerschot (inhoudelijk medewerker Fairfin)

Chille Deman  (voorzitter RainbowFriends)

Tjen Mampaey (auteur)

Tilly Jacobs (buddy-coach algemeen welzijnswerk)

Kris Berwouts            (Centraal-Afrikakenner, onafhankelijk expert, auteur)

Kris Cuppens (acteur Het Nieuwstedelijk, docent Luca Drama)

Luk Vandenhoeck (lid Raad van Beheer Atlas, agentschap inburgering en integratie)

Katleen Vermeir (Jubilee vzw, platform for artistic research and production)

Myriam Vandecan (Palestina Solidariteit)

Alvin De Coninck (voorzitter Curieus Hoegaarden)

Lut Vansant (stafmedewerker vormingsdienst ACV Puls)

Bart Leybaert (gewestelijk secretaris BBTK Waasland)

Nele Coen (Teachers for Climate Antwerpen)

Seppe Malfait (Doctoraatsonderzoeker Conflictstudies Ugent)

Rik Pinxten (em. prof. Antropologie RUGent, auteur)

Danielle De Nul (actrice)

Kobe Matthijs (kunstenaar, State Of The Arts)

Gosie Vervloessem (kunstenaar, State Of The Arts)

Ronny Heiremans (kunstenaar, State Of The Arts)

Derk Byvanck (kunstenaar, State Of The Arts)

Robin Vanbesien (kunstenaar, State Of The Arts)

Philippine Hoegen (kunstenaar, State Of The Arts)

Einat Tuchman (kunstenaar, State Of The Arts)

Nicolas Galeazzi (kunstenaar, State Of The Arts)

Overige ondertekenaars: 
NaamFunctie / organisatie
Werner Van Heetveldevoorzitter Algemene Centrale ABVV
Elke Celenbediende
Hugo De Vos
Paul De MoorAuteur
Bert HaakDrukker , drukkerij EPO
Alex Desmet
Patrick Cleiren
Barbara Van LindtCoördinatie Kaaitheater
Andre De Wolf
Arno Kempynck
Jan Bel
Marijke HendrickxBezorgde grootouder
Arne Francq
Lieve verbrugghe
Wout LootensPVDA Leuven
Marijke PersooneHart boven Hard
Ruud Martens-
Kathleen DesmyterBeleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Peter BostynABVV
Frank Lausredacteur
Sabine Stevens
Freek Mariënauteur/regisseur bij Het Kwartier
Bieke JansenHart boven Hard Hasselt
Peter Van LierdeVriendschap-صداقة
Els Colemont
Gerry Van de Moortelgewone burger, België
Leonard JanoVoorzitter Vonk-Marxistische Jongeren VUB
Marleen Lieve Maria Celine Aumanwerkloze invalide
Van Haver Jurgenstraathoekwerker stad Gent
Bea Van RobaeusOnderzoeker
Louis FransLeuvens Collectief tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
Guido CornelisBezorgde Burger
Kim Devos
Pieter Van Tuldermeubelmaker
Veerle Duflou
Tom VermeylenDrukker EPO
sonja redners
Karl Van den BroeckHoofdredacteur Apache
Luk SiosArt & Activism
Ann VermeulenGroen raadslid
Kristin Huyghe
Stany Criel
Chris Verlinden
Wouter Bossuytstraathoekwerker
Tine Swaenepoel
Jan Delestinnekunstenaar
Sven StokmansStudent
Mic KooymanGepensioneerde
Koen G.Arbeider
Hannes De GeestSecretaris sp.a Leuven
Sarah Baurregisseur / actrice, Choux de Bruxelles - Artist Collective
Danielle VernimmenPASH (slapend)
Diana TemmermanMoreel consulent
Thomas MeuwissenVioolbouwer
Lale Kanmaz
Luc DirkxGenk, wijkontwikkeling
Marina Vasseur
Dries Dekocker
Wolf Gleissner
koen victoor
Sigrid SypreOpbouwwerker
Gert Loosen
Fien Vanden busscheCBE gent
Marc Van ThielenSWT (voorheen LBC-NVK secretaris)
Elly Jacobs
Katleen Visterin
willy hillen
Raf SchoenmaekersZelfstandige/Docent
Eva Devos
Eric Bouwens
Jurgen GoesaertDigitale vandaal
Wannes Gyselinck
Jan De Geestgepensioneerde leerkracht
Kari De WinneArbeider
Adriana Liebregts
Thomas De CraemerVerpleegkundige, PVDA, ACV
Wouter Schaubroeck
Guus van der Kreefteventplanner
Leen Platteau
walter van damgepensioneerde
Ann Vanhaerents
Caitlin De MuerDeputy Secretary of the International and European Department at ACV-CSC
Björn VynckeArbeidstherapeut FPC GENT / Fietsenmaker
Carl Van Overmeir
Baldwin DeverVorming en Actie
Lut VerreykenLeraar
Michelle Ginée
Joeri Puissanttrainer
Tessa Thyssen
Dries Meuretopbouwwerker / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Guy WoutersGepensioneerd
Sandy Van Handenhove
Annemie Van Looy
Natalie Lycops
Julie CarlierUGent
Marleen Van Eykenbediende
Pieter Vantieghem
Bavo TiebosOnderwijs
Sam Verhaert
Bjorn MeyersSamenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Jenny HuygeGeen
Hilde Van OvermeireAdministratief medewerker / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Alain Claessens
Wim Vinckier
Katelijne De Winterbeleidsmedewerker
linda Gielenhet open poortje vereniging tegen kansarmoede, kinderarmoede en soc. armoede
Jean VanhouckeGepensioneerd
Hugo Matthieu
Lander Vander Linden
Bernadette Olbrechts
danny nuytenleerkracht
Katrien Pierlet
Greta Corthouts
Elly Chaltinthuisverpleegkundige, basisgroep PVDA zorg en welzijn
Luc DewaeleLichte Cavalerie bvba
Jelle JanssensDocumentairemaker
Femke De Cremer
Karen BuscherUgent
corinne leunenslector Hogeschool Gent
Steven De FleurquinStraathoekwerk Gent
Art WaeterschootStudent
Yasmien OustaStraahoekwerk/OCMW
Evert NicolaïOxfam-Wereldwinkels
Lieve Jacobs
marc thienpont
Rudy SohierAccg
Han Zinzenschrijver
Johanna Ost
Salah BoulbahaiemTechnieker
Patrick Martens
Marie Caluwé
Lisette Dirks
Ladan RahbariOnderzoeker, Universiteit Gent
Lotte VergauwenMens
Sarah Keymeulen
ann leenaertsbezorgde grootmoeder
Peeters FrankDocent op rust
Beau DelagayeProductie
erwin keymeulen
pieter T'Jampens
Wilfried De Broeck
Jean Van HaudenhuyseEx-griffier
Jan Mampaey
Jeske Linten
Marleen Breuls
Antoon Perdaens
Karen Beerens
akim a.j. willemsdichter
Cees Vossen
nadine Van damme
Rita Biltris
Willem Van Pouckegepensioneerd
Katrien Verstraete
Anne-Marie Vanoorbeek
Gregoor Schuermans
Samuel BootsmanJong ACV
Olga StruyfMaatschappelijk werker
Kristof RijckboschNmbs
Michael Bellon
Hilde Maris
Tim Symonspsycholoog
Annemie DE GROOT
Katrien De GraefUGent
Quinten Vermaelen
Mark VerstraeteTheatermaker,acteur/ NAGALM bvba
Sabine De WaeleHulpverlener
Maxim RyckaertsArbeider
Reine Geurden
lieve vandoorne
Heidi Janssens
Bie Kentane
Marcel Van Waerebeke
Katie LagastKunstenaar
Marc Le BruynSp.a - team kandidaat-voorzitter Christ'l Van der Paal
Karin Van Hoffelenvoorzitter Groen Brecht/Vakbondsafgevaardigde ACOD
Tine D'Hooghe
Danny Carleer
Gwen Vandebosch11.11.11
An Verdeyen
Lieve Janssens
Eddie BleysGelukkig gepensioneerde
Nick De Busser
Patrick Vervuerenpodiumkunstenaar, frieda
Roen Mertens
Pol WijnenStudent / Maastricht University
brigitte de mulder
Pieter De Buysser
Johan Lambregs
Lorenzo De Brabandere
Els Van Daele
Mara De BruynCM-medewerker
Max WintersDeskundige Jeugd
Frederik Van DriesschePsychoanalyticus - oprichter Sign For Our Future
Peeters Liesbeth
hilde van loocke
stefan vandevorst
Maike BretschneiderMens
Bart MoonensPloter
Pieter Trogh
Gill BoeckmansLeerkracht en syndicaal afgevaardigde
Gert ternyGeen
Karien Van Steenbergen
Jan OpdenberghSp. a campagneteam kandidaat voorzitter Christ'l Van der Paal, running mate Bart Callaert
Meike Siffer
Sarah Wagemansdocent NT2
Leyla Kurhan
Hugo Van Mierlo
Klaar Van BossuytLBC afgevaardigde CAW Oost Vlaanderen
Diedrik Boyen
Jef BovenLetaat/gepensioneerd
Clairy De Meyer
Nadia CrauwelsZelfstandige
Pieter-Jan FraussenGroen Schilde
veerle klein
Marianne Van der Pluym
Alexander Cornet
Valerie Callens
Catharina Dhont
Karlien Bursens
Ilona Van Looy
Rita Trochgepensioneerd
Kornee van der HavenProfessor UGent
Roel Geensbrandweerman
Marc Van de maele
Eugeen BouwenBibliotheekmedewerker
Chantal Vandenhoeck
Isadora Callens
Mia Van Bouchaute
MAGGY DOUMEN
jacky walraetLeraar / Instrumentenbouwer
Vinck KrisArbeider
Louis van der WaalSchauspieler
Dieter BusscheLeerkracht/ artiest straattheater
Christoph MarckxGemeenteraadslid sp.a Rumst
Michael VosMarketing
Marc De Wilde(Oud) Voorzitter ACV-CSC Metea
Jan Vielfont
Jan Bijvoet
Ann Jorissecretariaat Vlaamse Overheid
Lynn Maerten
pascal tuteleerssociaal cultureel werker bzn
Yvan MertensBediende
ludo timmermans.........
An De Kempeneer
Raf VervoortSlager
Stijn Heuvinck
Patrick De beuleVoorzitter sp.a zele
Hans Van De Pontseele
Christian Buylen
Marleen Keustermans
Johan Van Bostraeten
Kathy Laroy
Ed Steffens
Marianne Vanderbiest
Julie Mortier
Els Aelbrechtkleuterleidster / Bubao Blijdorp
Walter Stevens
Jozefien DaelemansHoofdredacteur Charlie Magazine
Dries D’HaeseZelfstandig winkelier
MONIQUE BATAVIASOLIDAIR MET GUATEMALA
godelieve h m
Marc ReugebrinkAuteur
Ann-Sofie Algoet
Carola Van Hove
Jakke Jaobs
Hilde Aerts
Jan Witters
Ann De Broeck
Lies van Daal
Mie Van Boxem
Miguel DesaeverBediende
Stefan VerhaegheAmbtenaar welzijn
elke debruyne
Nijs Tineverzorgende
Josee LaurentGepensioneerd
Thomas Vanheeswijck
Ellen VerrytFeminismeYeah
Johan Wambacq
Joeri Pauwels
Lutgarde Daans
Dick Vandaele
Hendrik Debusschere
Hilde Martens
Liesbeth MaenhoutBediende
Willy De Boeckgepensioneerd leraar
Gerda Van Lint
Heidi DeridderAttaché
Dirk Govers
Kris SchonkenLinc vzw
Suzy Van overloop
De Koepel vzwCulturele vereniging
Luc BOSSU
Suzanne De MoudtVerzorgende
Greet OrisLeerkracht/voorzitter Groen Turnhout
paul stormeCoordinator trajectbegeleiding/mobiel jeugdwerk/nieuwkomerswerking VZW JONG
Marleen Zoïle
Van Sofie
Gerda Postelmans
Goele De Beuckeleer
Toon Minnenfilmmaker
Leen Van Welden
monique osteoxfam
Lailah Haans
Yoris Van den Houtescenograaf, plastisch kunstenaar
marleen vos
PAUL CEUTERICK
Eva De Mulder
Bruno HerzeeleKunstenaar/elke-bruno gcv
Ellen Asaert
Filip DevriendtSyndicalist (ACV)
Annick Van Steenbergen
sandra Van der Jeught
Sophie MeertBelg, ouder van een kind, bewoner van 't stad
Joe Lampasa
Frauke Pauwels
Eva BoelSociaal ondernemer
Jos Maesin eigen naam
Danny Stuyts
Tineke Beyen
Pandora De Backer
Jo Van Boxem
Annick Scheers
Jaela ColeArtiestenstatuut
Karolien Delaere
Patrick De Block
Gert MaesBegeleider/opvoeder
Danny Leysen
Tine (Theresia) Van Muylder
Pascal Bynens
Bert Lietaert
Geert Marckxtechnieker/ LETS / Natuurpunt/ Solidariteitskoor Quetzales
Jasper ThysStafmedewerker Koerdisch Instituut
Nancy BaillieuxSchilderes
Myriam Joosparlementair medewerkster PVDA (fractie Vlaams parlement)
Edith De Baere
Erwin Van Bergen
Katleen SchildermansBediende
Piet Vercauteren
Rik Janssens
thomas bouman
Ronnie Jenkinson
diederik luyckxluthier
Anthonie De Lausnay
Doom Geert
Emelie DevromeOpvoedster
de smet jeroenkregel
Pia De MolNvt
Rose-May Liebaertlokale groep HBH Brussel, Molenbeek Commune Hospitalère, Wijkcomite Maritiem, Christenen voor het Socialisme
Bart Philips
Silvia Troost
Steven Van den Broeck
Ank De Wilde
Iris Gommers
cindy vertez
Staf Jacobsgepensioneerd leerkracht en ondernemer
Sofie De BlieckOnderwijzeres
Walter VerdinVertegenwoordiger van BelgiE
Steven Bekaert
Henk De SmaeleMW
Piet CallensWereldhuis Bonangana vzw
Mieke KindtPsychotherapeut op pensioen
Hanne PeetersLeerkracht
Lennert Lanssens
Bie Callewaert
Lief Vandevoort
Tony Fonteynesecretaris ACOD Spoor Oost-Vlaanderen
Inge Van Bakel
Jeroen De CaesemaekerDirectiemedewerker / UGent
Ayco Duysterradiomaker
Theo NeysCoördinator Sociale Kruidenier De Cirkel Wuustwezel
Ruth Kuse
Yorgo Quirynen
Ferdy De Wolfgepensioneerd
Vanwelkenhuysen MarijkeBurger
Fien De BlockUGent
Ingrid Kemna
Anneke Buts
Gilles VandecaveyeMuzikant
marc bauwens
Freja Stoops
Donald Schockaert
Robert Van bilsenChauffeur
Joske De Nayer
Nora de Smetmussenmoeder
Muraz SahanOpbouwwerker bij Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Jos Nihoul
Koen Vereertbrugghen
Dennis De MeyerStream Media
Rika Godderis
Alexander Van Trichtgepensioneerde
frank verreyken
jutta verstraetenLector Social Work PXL
Sandra Coopmans
Christine Haesaert
Renild Goris
Henri Seghers
Roland Van Ackergepensionneerd huisarts GVHV Zelzate
Nathalie Nijs
Heleen Mercelis
Sarah Barroo
Yolande VerbeeckZaakvoerder
Tristan FaesFreelance klassiek zanger/ACOD Cultuur
Tim Pensaert
Tom TiestMuzikant/Componist
Gerard Beckers
petra voet
Wim Durang
Bart Deckers
Inge Pieters
agnes verspreet
Sebbe VandeputteSecretaris
Jan Sasbediende
leen destoop
Monik Buyleelcker-ik/ vrijwilliger
nele van asscheleerkracht
jo luyten
An Simons
Michael Hénauxopvoeder
Guido De Laet
Lieve Goossens
Gert Torck
Hugo DeBlockAcademic
Caroline Dewulf
Renske Van Leemputen
Mieke De Groote
Joannes Jacobs
Lieve Nachtegael
enid jansentimecircus
Gulcan Kahraman
Evelyne Van de Velde
Karel Van BeverHuisarts
Jonas SlaatsKif Kif
Kim CornandMaatschappelijk werker, de tinten Gent
Dirk Opstaeleartistiek leider Ensemble Leporello
Verena Remmerie
Judith WillemsOnthaalouder
Thomas Vandewiele
Simonne AumanGepensioneerde
Sarah GoetgeluckLeerkracht Nederlands/Engels
Roby Bauweraerts
Giovanni Doom
Celien Govaerts
Marie-Pierre Grisleerkracht leefschool De Oogappel Gent
Vandeputte LodeSint-Michielsbeweging
Luc Janssens
Juryt SchoovaertsGeen
Anne-Marie Beirens
Jeanine RoegiersZaakvoerder
Magda Theuns
Hugo Verdurmen
Eva DecaessteckerKaaitheater
Hugo D’hauwePensioen
John PironPVDA
Anne-Marie LehouckHerboriste/Pianiste
koen thiry
Edouard GijbelsLid werkgroep Zorg Hart boven hard
Ine De Baerdemaeker
Tine Demyttenaere
Ben Van den Brande
Evi D'haene
Marc De Coninck
Mara Matthyssens
Reninka Vanden Dorpe
Geertrui PeetersZelfstandige
Eva SulsGepensioneerd communicatiemanager
Pat Demaretgepensioneerd
Charlotte Braeckeveldt
Jan Van der Borgt
daniel lessinnes
Staf Verbeeck
Ella Wagemans
Bernard VerstraeteHandinHand Gent
Petra HendrickxLeerkracht
Matti Mercelis
Ann SaelensDocent drama
Greet DaemsFederaal parlementslid/ PVDA
Hélène Dejemeppe
Eva StuytsZaakvoerder
Kasper LibeertCubanismo.be
Tim Janssens
Thomas WeytsSAP en Stand Up tegen racisme en fascisme
Arno Van Hootegem
Kylian Pricecoördinator Ecokot
Nelly Busschotsgewoon gepensioneerde
Myrah Vandermeulen
Luc Moreau
Stefanie ClaesTheatermaker/Lucinda Ra
Sanchi Van den EyndeKok
Hans Tersago
Nikki Vercruyssen
Ilse Joostens
Marc AnthoonsPensioen
Hilde De VosMoeder
Tom Van OverbergheKunstenaar
Koen OomsHart boven Hard Leuven, intal, wereldsolidariteit, vredesbeweging
André ErnstSOM federatie van sociale ondernemingen
Jonah Alvarez CorreaLeerkracht OKAN, vrijwilliger bij CATAPA
Wim De Herdt
Marilène De Fruytierbuurtopbouwwerker
Jan Ooms
Jan Van den Ber
Dirk Pille
Suzanne BartelenKinderbegeleider in de gezinsopvang
Sofie CeuppensStudent
Brys YvanLGBT+ Activist
Janne Swaegerspostdoctoraal onderzoeker KULeuven
paul verreptauteur / grafische ontwerper
Katrijn De Smit
Geert Calisdocent volwassenenonderwijs
Jurgen Schetzfilosoof
Frank Bruynseraede
Françoise Vermeersch
Stefaan De WildeChauffeur-leverancier
Marc Bouillon
Kris Vander StappenLSP Denderstreek
Marcel Peeters
Kimberly Delangre
Raoul FliesVoorzitter Masereelfonds SInt-Niklaas
Hanne Decoutere
Gutwirth SergeHoogleraar VUB, tuinnier
Fonteyn Dries
Jonas Willems/
steven vrommanlow impact man
Steven ArentsVoorzitter Jongsocialisten StuGent
Sylke ThysLeerkracht
Ignace Cooman
Walter Raemaekers
mathias pauwelsLSP
Hilde Adriaensens
Jos De Rijckeleraar
Peter Mulder
Raymond Vanderlooy
mieke de witte
Mark De Smedt
Marc De Backer
Dagmar DirkxOnderzoeker
Hendrik GeurtsLeraar/Basiseducatie
Marcia De Backer
resi Peleman
Maaike AfschriftPsycholoog-psychotherapeut
adri suykerbuyk-
Everd Van Soomzelfstandig psycholoog
Annemie Vanhoofleerkracht
Eddy Jespers
Valerie Cools
Linus VanhellemontSocioloog / VUB
Leen De BoeckPensioen +vrijwilliger
Adinda TaelmanKwadraet
Magda Van den Houte
Marjolein damen
Jimmy DemuynckTreinbegeleider NMBS
Ron Van den Branden
Gisele Limbourg
Hugo Vermorgen
Pieter-Jan De Smet
Laura Huysmans
Van der Paal ChristinaZiekenfondsmedewerker
Fanny Van Gaeveren
Dirk Verelst
Inge Buntinx
Richard Steegmans
Arne Prové
lies de bruyn
Mie LaenenVerpleegkundige
Jean-Claude Ansaelens
caroline verwimp
Dirk Van Damme
Ward CoenegrachtsPVDA Antwerpen
Joke Claessens
Sara Janssens
Ann BuddaertPsychiatrisch verpleegkundige
AERTS Gerarddominoplus/wijkiontwikkeling Meulenberg
Frans Van Acoleyen
Els Dottermans
Mieke CasteleynEducatief medewerker
Kaat MarchauLeerkracht
hendrik Vanmolkotcultural consultant
Cindy FlokmanAnumanist
Anne-Marie Cuypersvroedvrouw GZA
Dieter WijffelsTrekker Hart boven Hard Antwerpen
Anneleen Dierickx
Vera Singelyn
Lindsey AmeeleStudent
Mathias Van HovePalestina Solidariteit vzw
Gertjan Debusschere
Kristof Vissersleraar Basiseducatie, vakbondsafgevaardigde ACOD Onderwijs
hugo franssenHart boven Hard Kempen
georgine frederix
C Van gangelenLeerkracht
Anna TimmermansBediende
Frank Delmelle
Veerle HeirmanErvaringsdeskundige
Tinne Keymeulen
Ben JacobsLaborant
Koen HardyVoorzitter Team Zon, Zuidtrant cvba-so, Energiecoöperatie
Diane Wauters
Kevin FranssenActivist en bezorgde burger, Stand Up for Change
Jan Vrommandocent (RITCS), kunstenaar
Rita Vanlangendonck
Kris Kerckhofkringwinkelmedewerker/mantelzorger, met autisme
Simonne Vercammen
Sioen FrederikMuzikant
Wim Vanrolleghem
Will Broeckx
Bert De Paepe
Piet ClottensOnderwijsopbouwwerker, Samenlevingsopbouw oost-vlaanderen
Karen DewitZorgcoördinator
Jo Deferme
daniel verbeke
Ann Blanckaertbediende
Karlien HollevoetBezorgde burger
Ann Tilkin
Roger Van VoorenPensioen
Trees De Brabanderkunstenaar
Mia Berghman
Ferre CarronVrijwilliger
Ludo MerckxPVDA-basisgroep onderwijs
Fritz Monfils
Veerle SeverensBediende
Guy BeaujotGepensioneerd
Benjamin Boutreur
Philippe VangeelCeo
Jan Van RoosbroeckOovoeder
Koenraad AndriesPurchase officer
Riet Henneco
Philippe Defossezsociaal activist
Katrien GansbekeMens
Diana DreesenMake up artist
Maarten Jacobs
Luc Roelenarts
Brigitte Myszakeleijke leiding Lucinda Ra & Kloppend Hert
Dolores Piscador
Muriel Geryl-Simon
Roger Loquet
Annelies Vrints
Marleen Tempels
Jessy De JaeckMilitant ACV Puls
Liesbeth Bruers
Myriam MatthijsGepensioneeerd
Michelle Grausvoorzitter ACOD-VRT
Filip Couck
Gitte Wauters
Agnes Diddens
Lief Jacobs
jonas windey
Bart Remmerie
Pieterjan Caes
Nadine Casier
Yves Bruersarts / docent
Pieter Van de Velde
Jos BeckersPVDA groepslid pelt
Marc GeeromsBurger
Robert Walraet
Sabien Vandewalle
Sam Bels
felix bergersvoor Universiteit voor het Maatschappelijk Belang
Chris MelsenPrivé
Hanneke Vanhellemont
Tuur Kyndtvrijwilliger
Christine DupontHART BOVEN HARD LEUVEN
Frederik Verhaeghe
Joachim Ceulemans
François MaryseLeraar Nt2 basiseducatie Gent
Evy HutsebautZelfstandige
Marcel Bosmans
Wouter SinaeveEducatief medewerker
Turid Sintobin
Marc Willems
dirk vandenboer
Inez Kroondocent
Pieter Sterckx-
Vermeir StefsanArbeider
Christine Van Dam
Hannelore Matthysen
Koen Schollen
Peter Hennebel
Carmen SamoyGepensioneerde
Luc Soetegepensioneerd
Tania Stragier
Vera D'hooge
Rudy HermansOpvoeder Het Gielsbos
Joris Van de Vyver
Stevie De Waegeneer
Pieter ServeriusVrachtwagenchauffeur Torfs
jan tengrootenhuyzengepensioneerd
Nathalie Vanhoof
Kristel Nuyts
Lisa Gesels
Mat Steyversprocesgebegeleider
Eva Vanhoof
Inge Delafortrie
Geertrui Janssens
Catherine PaulusGetuige Onderweg voor Rondpunt en Moderator
Nicky Dierckx
Barbara Van de PerreCoördinator vluchtelingenopvang
Annick VanhoveOpgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting/ De Link TAO Armoede
Nathalie Van De VeldeFreelancer, lid PvdA Brasschaat
Gisèle LaureysPensioen
Maaike Bilau
Anne TouletLeerkracht
Mieken Van BoxstaelLeerkracht
Eline Schmidt
STIJN OVAEREopbouwwerker/samenlevingsopbouw
Anke Nijsmans
Odette Raassens
Raf Saerens
Katrien Bressers
Anneke Vanden BulckeStudentenambtenaar Stad Gent
Jan Vanhellemont
Hugo Conderaertscommunicatiemedewerkster Grootouders voor het Klimaat
Marina Van den BulckAlgemeen diensthoofd ABVV-regio Antwerpen
David LebenPiratenpartij
andre mazzier
Valerie De VisscherPlatform 0090
Nicholas Van LaerhovenLeraar
Koert Eeckhout
stef stevens
Dirk Mouton
Lien MagermanCoördinator Kinderrechtencoalitie
Julien Delie
Stéphanie StaïesseSociaal Werker
Trui Hanoullegrafisch vormgever / fotograaf / leraar
veerle Dezuttereleerkracht
Sabrina MeijsMedewerker linx +
Jan Van Meuldergepensioneerd
Romelito Corpuzvoorzitter Ugnayang Pilipino sa Belgium (UPB)
Inge De Leeuw
crispeyn jimmyMilitant abvv metaal
Nick MOUTONHart Boven Hard Torhout
Pieter Vanholme
bieke denolfstraathoekwerker Dienst Outreachend Werken Stad Gent
Iftara MOHAMMADadvocaat
Maja Vermeiren
Michaël (Miek) Van Goethemvrijwilliger leescafé CLT
Johan De Scheemaecker
Charlie De VoetKunstenaar
mattea verschaeve
Griet VandenabeeleDirecteur Freinetschool De Vlieger
Linda Suyvooral zeer bezorgde burger
Leen Lagrouzelfstandige
Katrien Van den Broeck
Runa De Moudt
Pieter Van Buyten
Nicole FormesynBeleidsmedewerker
Leen Baeck
Catharina De KeyserDocumentaliste
Fran VerlindePsychologe
David Giuliani
Jana Kerremans
jos dekeukeleireRvB Oxfam Wereldwinkels
Jennifer Hochmuth
stijn ronsse
Vincent Van HoofStudent
Sabine Van HoorebekeBediende
Lani Torfs
Ellen SijmonsMaatschappelijk werker OCMW
Jeroen Reypens
Eva Geerts
Diane Janssen
Tanja Van Hovedirectiesecretaresse
Christiaan Malfliet
Koen Verherstraeten
elke van der kelentheatermaker
Rani KerkaertSociaal werk
Stijn TimmermansBegeleider
Lucas Gunsvrijwilliger middenveldorganisaties
Els Van der SyptCoördinator Geneeskunde voor het volk Zelzate vzw
Bea Van der Eeken
Iwein OlyslaegersVerkoper Colruyt
Bernadette Thirion
mia vroom
Lien Sonneville
Ann De RooseStudent in opleiding VOEM vzw
Sara Van Roosbroeck
Paule Tits
Werner Verhoeven
Ivan Boeckmansfilmmaker
Johan Fobeletssecretaris ACV Puls
Amelieke Van Brandt
Jeroen Courtens
Jurgen CallewaertSocial worker
Kim VH
d'hoind Ja.n
gerlinde van puymbroeck
Pascal Vrielynck
Filip Claeys
Sander Vanden HautteDoctoraatstudent
Axel Blommaert
Ria PortemanVrijwilligerswerking
Johan BruggemanACV
Isabelle VandenwegheApotheker
René op 't Roodt
maryscha malina
Baharak BasharVoorzitster Pladactie
Baharak BasharVoorzitster Plasactie
Lisa VanhuyseDienstverlener ACV Oost-Vlaanderen
Patrick Lenskens
Heike Van Coilliedocent Arteveldehogeschool
Joke BloeyaertSociaal assistente
Koen BrowaeysTejo
Maja Samol
Fabrice Wolters
Annemie Goetschalckxonthaalmoeder
Katya VandenbrouckeKinder en jeugdpsycholoog
Flor VerschuerenComponist, muzikant
fay dens
Hilde De SmetGepensioneerd
Sabibe De BockCultuurfunctionaris
Joël Van OpstalSecretaris-Groen Knokke-Heist
Lut GeeraertWaaw
Luc Lauryssen
Bart De Zutter
Cis DewaeleStraathoekwerk
Tanguy de Schaetzen
Michaël Matheuse
Leen Walschap
Julie CousaertIndustrie-apotheker uz brussel
Deniz AgbabaBediende
Marieke BaeleCommunicatieverantwoordelijke LOD
Christine ketelsverpleegkundige
Marleen ChenotMilitant ACV
Myriam T sjoen
Jan BusselenBrussels parlementslid
Jessica VandenbergheZorgkundige
Lize Coertjens
Hilde KeunenProgramme officer
Brunhilde Goetelen
Jessica Van Nylen
Dirk Hennebel
Patrick FranceusCoördinator wereldwinkel Geraardsbergen
Linde MoriauVrije Universiteit Brussel
karin de coster
Gisèle Deweerd
Sonja ImmensGepensioneerd
johan petit
Tom Vanderhaegen
Mich Pompen
Ann Caremans
Lotte Pauwels
Martine LietaertGepensioneerd
Liesbeth De Veirman
frederik vermeulenACV Puls
gie bedeer
Valérie De Prézelfstandige
Jef MaesGemeenteraadslid PVDA
ilse verresenergotherapeute
Didi De Paris
Gaëtan Pintelon
Joseph HalpernGepensioneerde
Arne Craps
Dimitri Fontyn
Leen DevyverProjecten erfgoed Danspunt
Callewaert Lou/
Tister Ikomomuzikant/danser/choreograaf
Omer MommaertsACV militant Brussel
Nele Van HulleSolidaire burger, mama, vrijwilliger, pedagoge, docent
Charlotte De Ro
Pascal VilainBeenhouwer
Gudrun Biermans
Christiane Boeckxcoördinator sociaal rest-o-rant
Dirk SwysenDiensthoofd beweging en vorming
Jolien PolletStafmedewerker gender & gelijke kansen ACV
Guy Dermultoneelmaker
Fanny GevaertAtlas
Hendrik Stubbe
Oeyen ElkeACV stafmedewerker
Nikol De Pelseneer
Oona Penne
ELS OPDENBERGHSecretaris Sp.a Zoersel
Isa LensLeerkracht pav
Marie-Rose Deschamps
Hanne CouckuytSamenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Tony VensVerpleegkundige
Catherine DELNESTE
Emmy De GroofGepensioneerd
Anne Verheyen
Mil Van Bavel
Eva Van Eenoo
Bart Decroosarchitect
Sabine Craenen
Pieterjan VandaeleMuzikant
Virginia Dierckx
Dries VandermeerschDirecteur GO! CLB Brussel
Bob Heirman
Gerard Devolder
Maggie SmedtHerwin
Benjamin Verhees
Sim De Bruyn
Mimi Claes
Anahi Van HootegemPhd onderzoeker, KU Leuven
Philippe MATERNEleerkracht / HSA COC
Helena Celisleerkracht SO
Fekix Aerts voor vzw ToestandToestand/Allee due Kaai
Kris De Meyer
Ludwig Schack
Marc Duyolsgepensioneerd
Jana Vanhoof
Jan Vandendriesschepensioen/ACOD/AHOSA/Klankbordgroep Stad Gent
Yasser Van HootegemSales manager
Greta De Waele
Anke Somers
Miet NeyensBeleidsmedewerker cachet vzw
Lut Stienaers
Marie-Christine De SmetGepensioneerde leerkracht
Leen De HaesHart Boven Hard Voorkempen
Ann Van Hooste
Lieve Declerck
Peter Geysels
einat tuchmanState of the arts
Peter Holvoet-HanssenStadsPeter
Muriel Boutreur
Marie louise Loendersgepensioneerde wereldwinkelier
Martin OverheulZelfstandige
luc de bock
Katrien Gernaey
Tine Van den Brande
Peggy CoolsErvaringsdeskundige GGZ
Hanne Dauwe
Elke BooneMoleculair bioloog
Pat Kosynsky
Hadewig KrasArtiest
Wouter VlaminckxFOD Binnenlandse Zaken
dinie callebaut
Ada Janssen
Christina Hagberg
Ria De Clerck
han Soetefotograaf
Steve Marchand
Dani Heyvaert
Lieke De Jansbeleidsmedewerker/ Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Jasmine Elsen
Andrew De Mey
Anja MaesDTP/grafisch vormgever
Joke de Smit
Stijn MeulemanVives
Otje Heylenburger
Arne Menten
Bart WynsProduct Manager
Dequeecker IdaFURIA en BOEH
Véro Van GriekenAntropoloog
Bram Busschots
Linda LiketBurger
Liesbet Merckx
Alexander Vander Stichele
Bert Hellemans
Bernadette Struyvengepensioneerde lerares
Bruno De Grootemuzikant
Brigitte De Bal
Heidi Simonsstemhebbende kiezer, ontevreden werkgever van de politici
Dirk Schollaertzelfstandig ondernemer op rust
Karen Roose
Sara Vertongentheatermaker en docent
Soetkin KuypersZelfstandige
Michel Verstraeten
Bart DeceukelierAcv
Linda SmismansMasereelfonds Halle
Jasper Verbeke
Sara CoemansKuleuven
ria rogge
Ann Vlaminckx
Laurence Vandeputte
christiane holsbeeks
Toon Van Gramberen
Ng Sauw TjhoiVoorzitter / Welcome in Mechelen vzw
Henquet MathieuLeerkracht
Greet Aerts
dominique depraeter
Michèle decuypereGepensioneerd
peter massoels
Ianthe GhayePvda
Danny Blokken
Koen Decraene
Evy Lejon
Robert De VestelGepensioneerd
Fran Devos
Ives Vanhouche
Debbiea Timmermansarchitect
Niko StasPVDA*PTB Vilvoorde
Ben Liermanvredesactie brugge
Ann pille
Kristien Van Driesschecultuurprogrammator Ter Vesten
Louis Hoste
Fred De Hauweremiulitant Sp.a
Jan De ClerckGepensioneerde
Bart Van BasselaereWerfcoördinator
Ivette BrusselmansOxfam wwinkel
Ingrid Declunder
Rit Van Bavel
Anne Parmentier
Chakib El Idrissi barkaniManager
Alain Van den HendeTankparkoperator Shell Gent
tiene depoorter
Berlinda Vereecke
Floor Van Boxem
Valentijn Baum
Ayco Mertens
Birgit GorisUCLL sociale school Heverlee/ vzw De Ruimtevaart
Dorien KempeneersPraktijklector KDG Orthopedagogie
Barbara Dewyn
Marijn De cloedt
Lucia MORRISGepensioneerd leerkracht en bibliotheekmedewerker / actief als vrijwilliger in de BIB en KVLV Vrouwen met Vaart
Bart VanderstraetenOpbouwwerker samenlevingsopbouw oost vlaanderen
Tom Vermeylen
Soetens LineInstructeur in de sociale sector
Yannick Minart
Marc Van Den NoordgaeteRechtspracticus
Sara Bomanskunstenaar
Wilfried VerhaertSp.a
Yelena SchmitzAuteur
Anne-Lore Baeckelanddans
Mario HaineOpleidingscoördinator
Yara DebrouxStudent
Gerrit Walschapbediende
Mieke Pauwels
Annelien d'Hoinemens
Veroniek Knockaert
Hugo CoeckekberghVrijwilliger Vluchtelingenwerk
sonia ten hartog
Roos Dochy
Udo Van Roosbroeck
Maarten Smeets
Ingrid Van der EekenGepensioneerde verpleegkundige
Stefanie Boons
Lola Laenen
Franky Vansteelandt
Stijn MoonsKWB Kessel-Lo
Thierry Vannieuwenhuyse
Maarten Van CampArbeider/syndikalist
Anniek GavriilakisDirecteur BZN
Roel SergeantIT consultant
Karine Hindrix
Sara Vanderieckdramaturg
Den Dok Blijft Den Dok Blijftactiecomité/burgerplatform
Jos Billiet
leen van der schueren
Evelien Derekx
An Willems
Niels HerssensBrandweerman
Anna Janssens
Jan MatthysWijkcentrum de kring
Marijke Van den Abeele
piet de bisschopambassadeur New B
Katleen De BieErvaringsdeskundige
Joanna Bossier
Paul Meersman
Rob Casper
Annik VerheyenDjapo
Viviane Vermeulen
Sonja VanhoudtPensioen
Betty D'Haenensactieve Brusselaar
Lieve Van den Berge
Paul Baxburger
stijn van asch
Jan Van den BerghEx
Schelfout LechTrajectbegeleider vluchtelingen
Renilde BormsVrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Aalst
Hilde Gielen
Kaat De Windtmuzikant
Kriesje Hoornaert
Frederik VerheeckeIT Constultant CTG Belgium
Graziella De Rosvoor Welzijnsschakel Samenvloeiing
ROSITA DEWITTEvrijwilliger VRIJZINIG CENTRUM MOZAIEK KORTRIJK
Genevieve PRUMONT
Patrick PeetersBurger
Koen WynantsCommonsLab Antwerpen
dirk van schepdaelvrijwilliger
Carolien Van den hole
Saro Danielle
joris van camp
Tine Limet
Bernard Delange
Anna Wery
Nellie Meesensmpc st franciscus leefgroep begelieder
charles UrbainSocialist
Klaas Chielens
Marie Frèrejean
Manon K. JanssenCommunicatieverantwoordelijke Zinneke vzw
Felix BambustStudent
Natalie Gielen
Marieke Janssen
Stephanie VandenbrouckeBediende
dries merckxSociaal Werker, Den Teirling
Andre Fostiegepensioneerd
Nicolas Cosson
Davy Demanet
Patrick Weckhuyzen
Gulle AkkerParkveld blijft ... natuurlu
Fiesta PartigianiFiesta Partigiani
Bart LegiestLeerkracht Nederlands
Climaxi LeuvenClimaxi Leuven
Elke WandelseckLeerkracht
Joelle Degee
Roeland KeunenJournalist Congoforum
Nelis Van RompaeyBeleidsmedewerker VDAB
Johan De GreefWereldburger
Sofie SasBeleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Antwerpen stad
Andrea Scheltiensstudent AP hogeschool
Joke Van HoeckOntspannen opvoeden kan - kinderpsycholoog/psychotherapeut
Ellen Van DorenProjectcoördinator duurzaam buurzaam SAS
Lydia Bruggeman
Tine Seaux
Isabelle Vilyn
Thomas MiessenACV-CSC
Tom Kolenberg
Evi De Wachter
gretel pardon
Hatim Zinbi
Kristien Pottieburger
Veronique De Clercq
Luc Van CampVerzekeringsmakelaar
irene liesse
Sarah El MassaoudiSociaal werker & praktijklector
Godelieve De Buckpersoonlijk assistente PVB
Lieve BollensMedewerker stad Antwerpen
Els AllaertDocent PBA Orthopedagogie
Koenraad Meesmaatschappelijk opbouwwerker
Guy Van Turnhout
Ingrid Van den Branden
Enid Crevitd
Mathieu Meulen
Joris Gebruers
Eric Van Hauwermeiren
Hanne BosselaersHuisarts-Geneeskunde vh Volk
Bart Peeters
Marina VerhofstadtGepensioneerd
Arla An den BerghVrouwen in het Zwart
Stefan Schols
Roger De Bruynmobiel woonondersteuner
Joke van den HeuvelBediende
Riet VerspreetPVDA
Samira Wymeersch
Jenike Vandenberghe
Ann DEPOORTERProjectmedewerker, Federale overheid
Lieve Van Cleemputbetrokken grootmoeder
Pascale RoegiersBezorgde burger
HARRY BOONEharr
Andrea Wuytjens
Raf Rombouts
Pieter Van der Stighelenoprichter / holistisch centrum -OM-
Pieter Van Dorsselaer
servan seaux-
Petronella Maes
Patrick Vinck
Véronique Hendrickx
Ilse Hackethal
Jacqueline Sarteel
Melanie MeeuwensLeerkracht
Elzemarijn Daniels
Alexia Hermans
Gehre GunterOpleidingsverantwoordelijk Sociaal Werk UCLL
Evy De CaluwéPsycholoog
willy van den elsacker
Kajetan Kubala
Jan RoomsSamenlevingsopbouw Gent | Communicatiemedewerker
Luc De Rijck
Nina KeppensBegeleider oostrem
Philip Van LierdeGepensioneerd
Severine Cousein
Annemie Van de Cappelle
José Vander EeckenOp rust
Ann De ConinckVerpleegkundige
FATIHA AZAHAFLogistiek
Maddy Claes
Tony Aertsgepensioneerd
Linda Van Tuldengepensioneerde filmproducente
Katrien Moerman
Bart TheysRegiopropagandist ACV
Jan Hillaert
Mariët Botman
pelle finkberoepsbetoger voor afdwingen van de universele rechten van de mens!
Nadia Mahjoub
Katrin Van den TroostClimaxi vzw en Haven COOP
Tamara De Muynck
Erwin Legiestpsychoanalytisch therapeut
Stijn Pietteburgeractivist
Bavo Overlaet-Michiels
Arnout Vermeire
Katrien Verschaevegepensionneerd leerkracht
Marcel De Prins
Lutgard Michiels
Herman Sneyers
Ann Van SteenwinkelBurger
ann vandeveldegeen huisvrouw
Diana DreesenMake up artist
Jan MasereelContent'ment
Steven Josephi
Bieke Ghekiere
Marc VigneBrugpensioen
Sarah Claessen
Tom HaestCoördinator BZW Elegast
Tom ViaeneDocent
Ianthe GhayeParlementair medewerker
Catherine Joos
Pieter Lambrechtsarchitect podiumkunstenaar
Tine PelleriauxProjectmedewerker HerstelAcademie
Hanne PleysierOnderwijzer
Lien MandersContextbegeleidster/KOCA vzw
An Jacobs
Nancy Geirnaertwijkcentrum De Kring
Kristjan Cuypers
Tine MestdaghWijkcentrum De Kring
Judith Van Geystelen
Lies Kortleven
geert van dyck
Luk De Deckers
Tania Gallagherperformer
Carine Van Eetvelde
Annelies Neyens
griet van baarlestafmedewerker/samenlevingsopbouw
Caroline VerbruggheArtdirector
lieve stevenslector Arteveldehogeschool
Marc DelongiePunt VZW
Veerle VanoverbergheMens
Lien De Bruycker
Neena Salaets
Jef Barzin
Ward MichielsDriver/runner
Sonja DirkxOp rust
Roger NeyensGeen
Fransien LorrezGeen
Ludwig VandenhoveLid Vlaams parlement
Peter De Graef
Alexander Cornet
Karolien Bierebeeck
DeBock PatrickStafmedewerker stad Gent
Mark Carlier
Luk GroffyUit de marge/stafmedewerker
Martine Willems
Joris Baetens
dirk camps
margot van mosseveldeleraar
Maaike SaelensBediende
Erica Van Mulders
carl HolvoetGeen
Lieve Neukermans
Hilko Peters
Kristien Dhont
Eva RimauxDirectice Albe
Mark Rouges
Steven Verlinden
Gwenny Pieters
tony blockxde link ervaringsdeskundige in armoede londenstraat student
Niels De SchaepmeesterLeerkracht
Marietje Van Wolputte
Piet Convents
Rita Van Gerven
Ilhan Apaydin
Samira Chabchoub
Lisette Raeymaekers
Kathelijne Aerts
Tim Sneyers
Jörg BastienKwartiermaker Eeklo
Marie WerrebrouckIntal
Manna Lahousse
Lena Romlerares op rust
Karel Baetscultuurmedewerker als vrijwilliger
catherine caron
Danny Frederix
Godelieve Terlaekenteamlid Femma
Alfons L Van den Bergh
Joany OosteropPVDA-Borgerhout
Rudi Beaufays
Kurt Uyttersprot
Veerle BeernaertSchepen in gemeente Zwijndrecht
Liliane Van Cauwenbergh
Kurt Vanoosterweyckzelfstandige / wereldverbeteraar
Annick Gregoor
Timo SterckxActeur
Emma Theunissen
Mieke Vanbilsen
Jef Verheyen
carine lambaerts
Delphine Neukermans
Lien SoeteweyBemiddelaar
Luc DE MEERSMAN
Catheline Cabuy
Louis Hermansgepensioneerd
Marc Loore
Jozef Van de Poel
Lin Pauwelslerares
Raymond MeseureHbH-Roeselare
Frank Roelants
Ingrid WezemaelDon Bosco parochie
diane huylebroeckgepensioneerde
Anjes Gorisgepensioneerd
Peter Kruppa
Heidi Vannieuwkerke
Claudine Huyghe
Odette VandevenneGepensioneerd - actief in plaatselijke verenigingen.
Laurent- Snyersgepensioneerd-actief in plaatselijke verenigingen
Johan Van den Bergh
Maurice Engelaergepensioneerd
Martin De Vloo
mia lenaerteutoniepedagoge.
Marleen De zutter
Ingrid Taeslid Masereelfonds
wim Pelckmansgepensioneerd
Heidi Neukermans
Maaike Catteeuw
lies verleyen
raf Vantieghemmilitant, acv
Gilberte Havet
Wim BoonBediende
Sjat Franssen
INGRID BOYEN
Hugo BuyssensMasereelfonds aan ZEE
jules lievens
Jan Parmentier
Jef Vanhemel
Mireau Brants
ivo janssenVakbondsafgevaardigde ABVV - BASF
Eric VerbekeBegeleider Bijzondere Jeugdzorg
Koen Vanderschelden
Fransien DebeverHbh Vilvoorde
Maarten Van CampTeamcoördinator Samenlevingsopbouw Brussel
Peter S.ambtenaar
Margret Piettegepensioneerde zelfstandige
Luc Peters
Hugo De Beukeleer
Diana Raspoet
Fred De Hauweregepensioneerd, militant Sp.a
Ann-Sophie Hosteeducatief medewerker Masereelfonds
Jonas Van der Slyckendoctorandus Social Ecological Economics, vakgroep Economie (UGent)
Hilde moons
elisabeth steenmansverpleegkundige
jan fossellehuisarts
Jana DebruyneDanspunt
Hilde De Meyst
Edwin Korver
Luc DHoogheGepensioneerd
Ans Van den Eede
Heidi Degerickx
Jos Hennesgewezen uitgever EPO
Wies Vanderslagmolen
Herwig De Backer
Rosita Roelant
Katrien Rombouts
Zalmai PanjsheriAlgemeen voorzitter Internationaal Comité vzw
karel meganckafgevaardigde ABVV-BBTK AG Insurance, bestuurslid BBTK BHV
Johny Wijnantsvormingplus limburg
monique van oostgepenioneerd
johan seynaeveafgevaardigde ABVV ministerie van financiên
Bart De FreyneLeerkracht
Agnes Hollandersgeen
Nina Van der Slycken
Anaïs Marchand
Emilia Sitobiso
Roland Deceuninckgepensioneerd
Bart Demeyartist
Mieke Devogelaer
Alberto Vázquez RuirCATAPA vzw
De Smet Carine
Sabrina WanteWijkcentrum De Kring
Katrien VV
Jef Van HeckenActief gepensioneerd
Liesbeth Lissensbuurtwerker Vzw Parol
Inge GillessenMaatschappelijk werker
Leunens PatrickGepensioneerd directeur Freinetschool
Lut Aegtenpensioen
Robert VerhelstOKRA
Tineke Weymiens
Dirk Adams
Rudic LeysenKunstzinnig mens
Rita Van den bossche
Kim Coornaert
Hans De Quick
Ilse Dierckxop pensioen
Marijke De Canck
Sabine Vandenbussche
Nouschka Boeykens
Dirk NeirynckMaatschappelijk Werker op rust.
christel Augustijnenburger
Hendrik HorionsOp pensioen
Geert DesmetOpbouwwerker
michel smetspvda
Peter Ketelersbeleid en communicatie Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Hendrika Sijbrandij
Jan VERMEULENBegeleider
Riet Steel
Sien Born
Gerrit West
Ferry Groothedde
Juchtmans Rosemarie
Dirk Van de Vondel
Marie-Rose MaebeZiek
Nele Melkebeke
Patrick Van NieuwenhoveArts
Christine Malfaitgepensioneerde
Jaouad AlloulBeHuman - creatief huis
Isabelle Bossuyt
Daisy De Boeveremuzikante, lifecoach
Sara Geets
Katleen GilsFreelance porjectmanager
Yannice De Bruyn
Kristof Van Brusselzaakvoerder/designer
Naomi Oste
Brechtje Van Bel
Nicole Buijs
Myriam Wijnants
Christiaan De WulfVoorzitter S-Plus afdeling Vrije Roos
Margot De Clerck
Eva Verween
Magdalena De Grooteop rust
André GilleVoorzitter Samana Tildonk
Peter De VosRecht-Op! Vzw Oudergroep Kiel
Vincent Van Der Linden
Bo Scheepmans
Ruben VangheluweHart Boven Hard Torhout
leen beernaert
martine vandenberghe
Peter Plasquiintegral touch
Van Hoecke Rosieleerkracht
Melissa Prosec
Marnic VerscheureBegeleider
Cathy De Smet
Chris Debruynevzw KATA; belg in vlaanderen, vlaming in belgië
Jan Cools
Francine Van tiggel
Karolien Vansant
Hilde Masui
Gilberte Van hoeyPensioen
Koenraad Van Antwerpen
Le Guen Christiaan
Katrien De Roo
kristin Mignoletgepensioneerd
JAN PEETERSprivépersoon
dirk adriaensens
Leen SchelfhoutAP Hogeschool - Extinction Rebellion Belgium - Burgerlijst
Danny Smits
Tinne SyenSociaal werk
Soetkin Van MuylemVrede vzw
Roeland Ghys
Ignace AmantBediende
Paul Willemsen
Rudi De vroede
Martha BalthazarStudent
Jessika Devlieghere
Sanjeev KumarChange Partnership
Griet Vielfont
loes verleyenverpleegkundige
Els Van EffelterreDirecteur JES
Geert Van den BosscheDirecteur JES vzw
Rasmus Van Heddeghem
Herman ReyndersOproep voor een democratische school
Steven Vanonckelen
Anneke Coessens
sofie van der lindenkunstenaar
Meta van Heusden
Goedele Denil
Johan Bultiauwde Koudste week
Patricia BrigouVrijwilliger mensenrechten
Joke Bauwenshoofddocent Communicatiewetenschappen, VUB
Lotte Boonstra
Tati Van Assche
Annemie QuintijnDiëtiste
Melissa Verspecht
Patrick JonniauxTout Autre Chose
Vandoninck Pieter
Peter Steyaertvormer/ACV
Ingrid Van Rentergem
Caroline Mielants
Kristof SprengersCoördinator bosbeheer
marc roelsgeen
Marc Biesmansonafhankelijk activist
Marie-Christine De SmetPensioen
Jef Sterckx
Viviane Van Dijck
Christine Sollie
Andries Neirynck
Pieter Jan Kiekens
Jozef De Wachter
Sylvie Vandekerckhove
Jan Vansteenwinckel
Chantal Schuerbekeergotherapeute
Schaeken Ludo
Caroline Dewulf
MACHIELS Toonpensioen
Ray Noé-Van der HaeghenGepensioneerd
marnix cologne
Marlies Claeys
John Piron
Koen Coupé
Alfons Van den BosscheBediende/ abvv
Yvette Schols
Ludo Van Eyken
Frank RoosFilosoof
Marc De Jonghevrijwilliger/PvdA
Bootsie Butsenzellerfreelance artiest
Bart Leeten
Guy GraulusProvinciaal algemeen secretaris ACOD Limburg
Linda Van AsscheSolodair
sis van eeckhoutjournalist/schrijver
Caroline verhaeghesociaal werker
De Cock Rudy
Annick WittevrongelDranouter
HILDE VAN PETEGHEM
robert bosman2030 for charity voorzitter
Martine Van Peteghem
Liesbet CroughsGrootouders voor het Klimaat
Frederik DezutterDirecteur Vermeylenfonds
Inge KerkhofsErvaringsdeskundig hulpverlener
Gerda De Groote
Sofie Vrielynckarchivaris
Karlien Vanhoonackerartistiek coördinator Kunstenwerkplaats Pianofabriek
Magali Coremans
Luc Nooyensgepensioneerde
caroline verhaeghesociaal werk / Unie der Zorgelozen
Marijke De RijckeStudent maatschappelijk werk
ignace van dingenenop rust
Hubeau BernardGROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT
Begga Van de Velde
Roger Vanhoeckgeen
Reinka Callewaertleerkracht
gerda van doorslaer
Jef Heymans Heymansarchitect-stedenbouwkundige
Wilfried Van den BeginPastorale zone Puurs
Dane Schippers
Jan Muller
Pascal De Wildeinitiatiefnemer Athelier Partagé Asbl
Danja BlommeLeerkracht
Jean-Marie VandeWeghe
Jan De Meutterbioloog
Geert Lefebvregepensioneerd
Wouter Delespaul
Nina Payrhuber
Koen de VisscherMasereelfonds Brussel en voorzitter Masereelfonds Lokeren
Rushka De Rycke
Annie VereeckePensioen
Grietje Dewaele
Katherina IbeawuchiStudent
Kristof Van Der SchuerenPVDA
Jans Nore
NaamFunctie / organisatie

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten