Open brief Griekenland

OPEN BRIEF AAN DE BELGISCHE REGERING

Met het referendum van zondag gaan we naar een nieuwe climax in de Griekse tragedie. De chantage en andere machtsmiddelen die de Europese leiders gebruiken om ervoor te zorgen dat een meerderheid van de Grieken toch maar “nai” (“ja”) zou zeggen tegen het voorstel van de eurogroep zijn de laatste dwaling in een hele reeks foute beslissingen.

Al van in het begin van het Griekse “reddingsprogramma” zijn er zware fouten gemaakt. Ondertussen is duidelijk geworden dat het doel niet in de eerste plaats het redden van de Griekse bevolking was, maar wel van de banken die de Griekse overheid jarenlang geld hadden geleend. Maar terwijl die banken gered werden en ondertussen al lang weer alive and kicking zijn, kregen de Grieken een zwaar besparings- en hervormingsbeleid opgelegd in ruil voor de Europese “steun” waarmee ze veroordeeld werden tot een Sisyphus-bestaan.

De eurolanden en het IMF pasten immers recepten toe waarvan door onderzoek van het IMF zelf werd aangetoond dat ze contraproductief en sociaal regressief zijn. Als bij een middeleeuwse aderlating, waarbij bloed werd afgetapt van een zieke patiënt, werd alle zuurstof uit de Griekse economie weggezogen. Zij die nu nog beweren dat er in Griekenland niets veranderd is, dwalen: uit onderzoek blijkt dat Griekenland een ongeziene besparingsoperatie heeft doorgevoerd en de zwaarste hervormingen heeft geïmplementeerd van alle EU-landen.

Natuurlijk zat Griekenland met een gigantisch probleem van een slecht werkende staat waar belastingontduiking, corruptie en cliëntelisme hoogtij vierden. Dit belette de Europese leiders evenwel niet om Griekenland in 2001 probleemloos tot de eurozone toe te laten, en het belette de banken niet om jarenlang leningen toe te kennen aan de Griekse staat.

Het gevolg van de mislukte reddingsoperaties is dat de Griekse economie op sterven na dood is. De afgelopen jaren tonen de zware gevolgen van het draconische besparingsbeleid: de economie kromp in tegenstelling tot de absurde IMF-voorspellingen met meer dan 25%, de armoede is gestegen van 27,7% van de bevolking in 2010 tot 36% in 2014, en de werkloosheid nam in diezelfde periode toe van 12,7% tot 26,5%. Bovendien werden de lasten zeer ongelijk verdeeld: de armste en middengroepen werden het ergst geraakt, het aandeel van de werknemers in het nationaal inkomen verminderde, en de ongelijkheid nam nog toe. Nog meer gruwelijke statistieken? De voedselconsumptie daalde met 28,5% en het aantal zelfmoorden steeg met meer dan 35%. Het is duidelijk dat zelfs de meest elementaire basisbehoeften in Griekenland niet meer verzekerd zijn.

Het aantreden van de nieuwe Griekse regering onder leiding van Alexis Tsipras in januari 2015 zorgde voor een nieuwe wind. Erg radicaal waren de belangrijkste verkiezingsvoorstellen van Syriza niet: een einde aan de humanitaire crisis, het herstel van het minimumloon en sociaal overleg, en het aanzwengelen van de Griekse economie via publieke investeringen. Om dat alles mogelijk te maken zou een schuldherschikking moeten doorgevoerd worden. Dat lijkt niet onlogisch, aangezien het soberheidsbeleid opgelegd door de Trojka de schuldgraad enkel heeft verhoogd – van 130% van het BBP in 2009 tot 177% in 2014. Iedere ernstige econoom stelt, trouwens samen met het IMF, dat deze schuldherschikking heel erg nodig is, maar geen enkel Europees politicus durft aan zijn bevolking uit te leggen dat dit uiteindelijk beter is voor de gehele eurozone.

Al snel werd duidelijk dat de eurogroep en de Trojka de verkiezingsuitslag en de Griekse democratie het liefst van al gewoon wilden negeren. Ondanks herhaaldelijke zware toegevingen van de Griekse regering, die ingingen tegen de verkiezingsbeloftes van Syriza, kwam er nooit een serieus voorstel van de Instituties Formerly Known As Trojka. Niet alleen wilden de eurolanden onder leiding van Dijsselbloem de begrotingsinspanningen grotendeels handhaven, en daarom nieuwe en nog zwaardere besparingen aan de Griekse regering opleggen. Ook het voornemen van de Griekse regering om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen werd van tafel geveegd.

De laatste voorstellen van de Instituties tonen dat opnieuw aan. Een sterke verhoging van de btw terwijl de koopkracht al gedaald is en een verdere verlaging van de pensioenen terwijl het gemiddelde pensioen al 61% lager is dan voor de crisis, dat zijn geen “herstelmaatregelen” maar wel nog meer “afbraakmaatregelen”. In plaats van de Grieken uit de afgrond te trekken, worden ze er zo nog wat dieper ingeduwd. Het is dan ook geen wonder dat verschillende internationaal gerenommeerde economen, waaronder Joseph Stiglitz en Paul Krugman, al hebben aangegeven dat zij “oxi (“neen”) zouden stemmen in het Griekse referendum. De voorstellen van de Instituties zijn onevenwichtig en onaanvaardbaar.

Het lijkt er dan ook op alsof de echte inzet al lang niet meer alleen draait om de terugbetaling van de schulden, maar wel om het principe van TINA: There Is No Alternative. Europese leiders en het IMF willen klaarblijkelijk duidelijk maken dat ze geen alternatief zullen aanvaarden voor het harde bezuinigingsbeleid en neoliberale recepten, niet in Griekenland, en niet elders in de Europese Unie.

Het is onbegrijpelijk dat de Europese leiders niet willen leren van de fouten uit het verleden, en dat het IMF enkel geïnteresseerd is in de terugbetaling van zijn leningen. Als de regeringen van de grote Europese lidstaten niet in staat zijn om een aanvaardbaar compromis voor te stellen aan de Griekse regering, moéten kleinere landen als België hun verantwoordelijkheid opnemen in het belang van de hele eurozone.

Wij eisen dan ook van de Belgische regering:

  • Dat ze ijvert voor een aanvaardbaar en waardig compromis dat een einde maakt aan het ineffectieve en onrechtvaardige bezuinigingsbeleid en aan Griekenland groeikansen geeft, en dat ze inhumane voorstellen die de zwaksten nog meer treffen, radicaal afzweert.
  • Dat ze de Griekse democratie respecteert en aanvaardt dat een ander Griekenland mogelijk moet zijn.
  • Dat ze bij dat compromis dogma’s zoals de afbouw van publieke diensten, de afbraak van sociale rechten en het taboe van een (substantiële) schuldherstructurering opgeeft.
  • Dat ze een leidende rol speelt in een wijziging van de positie van de Instituties, en zo de weg effent naar een doorbraak in deze patstelling, die de hele eurozone ten goede zal komen.

LETTRE OUVERTE AU GOUVERNEMENT BELGE

Le referendum de dimanche marque un nouveau rebondissement dans la tragédie grecque. Le chantage et les autres moyens de pression que les dirigeants européens utilisent pour s’assurer qu’une majorité de citoyens grecs votent “nai” (“oui”) suite à la proposition de l’Eurogroupe sont les derniers d’une longue série de décisions erronées.

De graves erreurs ont été commises dès le début du « programme de sauvetage » de la Grèce. Il est clair aujourd’hui que l’objectif premier consistait davantage à sauver les banques qui avaient prêté de l’argent à l’Etat grec pendant de longues années, plutôt que la population grecque proprement dite. Aujourd’hui, ces banques ont été sauvées et sont à nouveau florissantes. Dans le même temps, une politique d’austérité et des réformes radicales ont été imposées aux citoyens grecs en échange de l’aide européenne. Ceux-ci furent ainsi condamnés à faire l’expérience du mythe de Sisyphe.

En effet, les pays de la zone euro et le FMI ont appliqué des recettes dont le caractère contreproductif et régressif a été démontré par des études du FMI lui-même. L’économie grecque fut privée d’oxygène, à l’instar de ce qui se pratiquait au Moyen-Âge lorsqu’on prélevait le sang d’un malade. Ceux qui prétendent aujourd’hui que rien n’a changé en Grèce devraient y réfléchir à deux fois : des études ont prouvé que la Grèce a réalisé des assainissements sans précédent et que ce pays a mis en place les réformes les plus radicales de tous les pays de l’Union européenne.

D’évidence, la Grèce est confrontée au problème gigantesque d’un Etat qui fonctionne mal, où l’évasion fiscale, la corruption et le clientélisme ont encore de beaux jours devant eux. En 2001, les dirigeants européens n’ont pourtant pas hésité à accueillir la Grèce à bras ouverts au sein de la zone euro et les banques ont accepté pendant de longues années d’accorder des prêts à l’Etat grec.
Après l’échec des opérations de sauvetage, l’économie grecque est au bord du gouffre. Les graves conséquences de la politique radicale d’austérité sont apparues clairement ces dernières années: contrairement aux prévisions absurdes du FMI, l’économie s’est contractée de plus de 25%, le taux de pauvreté est passé de 27,7% en 2010 à 36% en 2014 et le taux de chômage est passé de 12,7% à 26,5% durant la même période. En outre, les charges sont très inégalement réparties. Les plus pauvres et la classe moyenne sont les plus durement touchés, la part des travailleurs dans le revenu national s’est réduite et les inégalités se sont creusées. Et ce n’est pas tout. La consommation de nourriture a diminué de 28,5% et le nombre de suicides a augmenté de plus de 35%. Il est clair que même les besoins les plus élémentaires ne sont plus assurés en Grèce.

L’entrée en fonctions du nouveau gouvernement grec d’Alexis Tsipras, en janvier 2015, a suscité un vent nouveau. Les principales propositions électorales de Syriza n’étaient pas très radicales: mettre fin à la crise humanitaire, rétablir le salaire minimum et la concertation sociale, et dynamiser l’économie grecque par des investissements publics. La réalisation de ce programme passait par un rééchelonnement de la dette. Cela ne semblait pas illogique, puisque la politique d’austérité imposée par la Troïka avait provoqué l’explosion de la dette– de 130% du PIB en 2009 à 177% en 2014. Tout économiste sérieux admettra, à l’instar du le FMI, l’impérieuse nécessité de ce rééchelonnement de la dette. Pourtant, aucun dirigeant politique européen n’ose expliquer à sa population que ce serait finalement la meilleure des choses pour l’ensemble de la zone euro.

Il est rapidement apparu que l’Eurogroupe et la Troïka préféraient ne pas tenir compte du résultat des élections grecques et partant, de la démocratie grecque. Malgré les multiples et importantes concessions du gouvernement grec, en dépit des promesses électorales de Syriza, les “Institutions précédemment connues sous le nom de Troïka » n’ont jamais formulé de proposition sérieuse. Les pays de l’Eurogroupe dirigé par Dijsselbloem voulaient non seulement maintenir l’essentiel des efforts budgétaires, mais demandaient aussi au gouvernement grec de procéder à de nouvelles économies, encore plus douloureuses. Ils n’ont rien voulu entendre non plus quand le gouvernement grec a proposé que les épaules les plus solides supportent les charges les plus lourdes.

Les dernières propositions des « Institutions » le prouvent une nouvelle fois. Augmenter massivement la TVA alors que le pouvoir d’achat a déjà diminué et réduire encore davantage les pensions, alors que les pensions moyennes ont diminué de 61% depuis le début de la crise, ce sont des « mesures de destruction » supplémentaires, et pas des « mesures de relance ». Au lieu d’aider les Grecs à se relever, elles aggravent les difficultés. Dans ces conditions, comment s’étonner que plusieurs économistes de réputation mondiale, tels que Joseph Stiglitz et Paul Krugman, aient déjà indiqué qu’ils voteraient “oxi ” (“non”) au referendum grec ? Les propositions des « Institutions »sont à la fois déséquilibrées et inacceptables.
Il semble donc que le réel enjeu ne soit plus, et depuis longtemps, le remboursement de la dette, mais bien le principe « TINA »: There Is No Alternative. Apparemment, les dirigeants européens et le FMI veulent démontrer qu’ils n’accepteront pas d’alternative à la politique d’austérité pure et dure ni aux recettes néolibérales, que ce soit en Grèce ou dans d’autres pays de l’Union européenne.

Il est incompréhensible que les dirigeants européens refusent de tirer les leçons du passé et que le FMI ne s’intéresse qu’au remboursement de ses prêts.

Si les gouvernements des grands Etats européens sont incapables de présenter un compromis acceptable au gouvernement grec, les petits pays, tels que la Belgique, doivent prendre leurs responsabilités, dans l’intérêt de l’ensemble de la zone euro.

Dans ces conditions, nous exigeons du gouvernement belge:

  • Qu’il œuvre à un compromis décent et acceptable, qui mette fin à la politique d’austérité inefficace et inéquitable et qui offre des perspectives de croissance à la Grèce, et qu’il s’oppose radicalement aux propositions inhumaines qui pénalisent encore davantage les plus faibles.
  • Qu’il respecte la démocratie grecque et accepte qu’une autre Grèce soit possible.
  • Que dans le cadre de ce compromis, il renonce à des dogmes tels que le démantèlement des services publics, le détricotage des droits sociaux et le tabou à l’encontre d’un rééchelonnement (substantiel) de la dette.
  • Qu’il joue un rôle de premier plan pour obtenir que les « Institutions » modifient leur position, et qu’il ouvre ainsi la voie vers une issue à cette impasse, qui serait bénéfique pour l’ensemble de la zone euro.

 

 

Volgende personen hebben de open brief reeds ondertekend:

 

Naam/NomFunctie/Occupation
Frederik De RoeckPhD Student
Claire Wiliquetchargée de recherche
Bart Desmetvormingsmedewerker
Nagels CarlaChercheure ULB
Pierre VERMEIRESyndicaliste CGSP
casci sofiaemploye
Zemira TokalicBediende
Frank VerheyenICT manager
RyckoortEnseignant - Militant syndical CSC-Enseignement
Elisabeth Dekeyserex commercial manager
julie willemarchitecte
lurquinafaso j-marcoemployé - économiste
Jef Vanhemelgepensionneerd ambtenaar RVA
Simon VerstraetenDéveloppeur Sociétal
Verboom JohannaCadre
Joyce KokkinakisZelfstandige
KentepotsidisBediende
Mignolet jean-marieBuschauffe
Kimberly De BoeyKassamedewerker
Cherihane KasmiVerpleegkundige
HEINEN Jean FrançoisCitoyen mutualiste solidaire
Vangansbekstudent
De moor sabinemanagment
Yasmine Kasmistudent
DarvaiEnseignante
Hellem BodayaMilitant politique
Christinastudent
Damien DupriezEmployé dans l'associatif
Samia KasmiStudent
RolandPreneur de son
Dagmar De PotterStudent
Vincent Eggerickxretraité
Portilla Yeseniawinkelbediende
sirmo kanelakishuisvrouw
Giagozoglou ChrysoulaZorgkundige
gok dursunnettoyeuse
Petra DinZelfstandige
Peggy HebbBibliotheekmedewerker
OumaimaStudent
Kevin van DingenenKapper
Matthys Helenabediende
Eric WynenFotograaf
van Steenhuyze H.Vertegenwoordigster
Spanos KonstantinosGarson
Liviakis GeorgiosArbeider
Ramopoulos efthimioszelfstandige
Illias de SutterStudent houtbewerking
Sanae Al MakahasiZorgkundige
carine ValkeneersZelfstandig verpleegster
Michalis TarlizosBarman
LeandrosArbeider
Nadia Giannakodymoszelfstandige
Andre Debogneetretraité
Iatrakis EvanDocent
Juliane De Moerloozeformatrice
aliki vassilarismaatschappelijk werker
Poppe Lievenkok
Gilot OEnseignant
Gilot OEnseignant
Jadot Evelyneétudiante
Luc PardonInformaticus
Emmy Van KerkhoveProfessor emeritus
marie detaillerelation presse
REYESÉducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif
Marie-Anne SwartenbroekxMagistrat honoraire
Fréché Jean-PierreEnseignant retraité et musicien
Geert Calisleerkracht
anne marie LOIXretraitée
Miro Burgelman/
Miro Burgelman/
Miro Burgelman/
Plumhans Philippetraducteur
Jérémie De ClerckIngénieur
Michel GeversProfesseur émérite
Emmanuel LeconteEmployé
Beauchamp Danydélégué syndical CSC-Transcom/RTBF
Enrico CostantinoManager
Parrillo RobertoResponsable Général CSC Transcom
Tom Van LooyStafmedewerker vormingsdienst ACV
Scius MarcService d'études
Renilde EsLeraar
Gilot OEnseignant
Olivier VANDENPUTFonctionnaire
Lindsay GeertsPhD
Chinnici DanielaCoordinatrice projets diabète
Sylvain AmandEmployé
de Barquin MarieProfesseur
Paul Tihonthéologien
Luc ImpensACV-Vormingsdienst
LauwersConseiller communal
Hedebouw RaoulDéputé fédéral et porte-parole PTB
David Pestieauvice-président PTB/ ondervoorzitter PVDA
Tacq BeatricePsychologue
Mara CoppensFonctionnaire
Paquay Sylviesalariée
TRANEMPLOYEE
Nicolas VandenhemelRédacteur en chef de la revue Démocratie - MOC
Alomène, MichelEnseignant
onzea marleenleraar
Stanislas KNUDDELeraar op rust
RoseCitoyenne responsable
bernardeducateur
SIMONIS Guyenseignant retraité
Jiménez LAMAS Eva MariaResponsale syndicale CSC BHV
Failon AlbertEnseignant
Rudy OortsStafmedewerker
Bossuroy MyriamFonctionnaire
RENE VIFQUINFonctionnaire
Sabine RuysVormingsdienst ACV-CSC
LIMBOSCH GaëlleArchitecte
KHOURCHAEMPLOYEE
siska vansevenantdiensthoofd acv-csc
Daniel FASTENAKELVice-Président du MOC Bruxelles
Paul Verhaeghegewoon hoogleraar universiteit Gent
pillonsans emploi
Roba GuyRetraité
Basso Laurenceenseignante
Albin MarffyCitoyen
blondeau benoîtformateur syndical setca-fgtb
WILLEMS Martinsecrétaire permanent CNE (CSC-ACV) vakbondssecretaris
Eva KocsisCommunauté de soutien au Collectif Roosevelt.be
LAMBIN JeanRETRAIT2
Maxime Le HungAnimateur socioculturel
Denise Hoedemakerspsychotherapeute
Alaluf MateoProfesseur
Louis MinneMembre du Mouvement Vega
ThiryEconomiste
François SanaEconomiste et philosophe
Bart De WitEconomist
Thierry MARTINConseiller ministériel
Benoit Deuxantemployé
Xavier Blondiauassistant social
Lazaros GouliosPermanent interprofessionnel CSC
Pascal HoubaEnseignant
van Keirsbilck Fsecretaire general CNE
Jacques Cornetsociologue
Tony DemontéSecrétaire général adjoint CNE
Serge ChoquetMilitant Ecolo / Délégué syndical CNE
Pereau Sébastiencitoyen
Dimitri ZurstrassenDoctorant en Histoire Économique
Lebrun MichaelAssistant
Filip BastiaensenLab analyst
BoulertRetraitée
van oosterwyck alainarbeider
frieda schraeyenkleuterjuf
Bertrand veroniquelibraire
Fox BernardEmployé
Eva Akker-HertzGepensioneerde economist
Steven De Herdtwegbespaard
Saint-Amand AntoineBioingénieur
Serge HuybrechtsFreelance IT Management Consultant
Buyse Brunhildemoeder
Duerinckx ThomasEtudiant
Scholart nathalieSecretaire juridique
LejeuneIngénieur du Son
Eric meersmanEconomist
Dany Bollensstafmedewerker ACOD Onderwijs
Romain LabéRenseignement clientèle
Muriel DunandAssociation sans but lucratif
Dirk Theunsgepensioneerd docent
Sarah FerriArtiest
Evelyne Rossiedanseres
Boutens RikKok
Kristof CollinKabinetsmedewerker gedeputeerde Marc Florquin
Noel Cornilliegepensioneerd leraar
WeberFreelance
Anne-Marie De Boecklerares godsdienst secundair onderwijs
Gaby Verhaegenambtenaar
lode devoschoreograaf
Dumortier jacquelineKleuterleidster
anciauxbediende
Beesman Sven*
Ann TronquoOnderwijzeres
Schweig JeremyProf
Pepijn HaghebaertBediende
vandrommeen recherche d'emploi
Gridlet AndreiEtudiant
Pablo JanssenStudent
Jerry IckmansBURGER
Elke RoexBrussels Parlementslid - Schepen in Anderlecht
Van Eetvelt JulesGepensioneerd
Du Prez CathyBediende
Cleo JanseBediende
Chauveau WalterGepensioneerd
P. CoxallDirecteur
William MartensGepensioneerd district manager.
Gevers LolitaEtudiante
Casteels AstridLeerkracht
Wim VermeerschSamenleving en Politiek
eddy van grevelingearbeider
Stefanie Van Heckewerkzoekende
Carlo Vandenhendeleraar/ musicus
DelcoigneFormatrice
D'Hondt MélodieAssistante sociale
Dieudonnéesage-femme
David Geertsvolksvertegenwoordiger sp.a
jean-pierre steenkisteloopbaancoach
David VanbellinghenBediende
Sinnaeve MarcEnseignant
Geertje FranssenSamenlevingsopbouw
Katrien De CockACV-regiopropagandist
matthijs nelearbeider thuiszorg bond moyson
Denis L'OlivierBediende
Alain Topburgemeester - kamerlid sp.a
Theunynck Relindebediende ACV
karl kerremansgepensioneerd
Luk SalenGepensioneerd
Eric De Broyergepensioneerde
Stéphane LéonardEnseignant
Romangepensioneerd
Piret LindsayEtudiante
Dirk AertsBediende
yvette scholsgeen
Graziela DekeyserOnderzoeker KU Leuven
debeuckelaer chriswerknemer
annick vanden broekfulltime werkend
Johan Van der LindenCooperant ontwikkelingssamenwerking
Bovy StéphanieArchitecte
Steenssens DannyBediende
kris roelsanimator
Patrick PiraArbeider
VIATOUR PIERREFONCTIONNAIRE
Herman PeysBediende
Utens DannyArbeider
Fontaine Mariefonctionnaire
Raoul FliesMilitant BBTK
Van Breen Hermanambtenaar
Lavens FrankAmbtenaar
Servaas Lateureindredacteur Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Anne LibertConseillère
Schepers RitaEm.prof. KU. Leuven
De Muynck JohanAmbtenaar
Dorine ScherpereelAmbtenaar
Ivan DechampsSociologue
linda lauwerstherapeute
Emilie PécheurDoctorante
Yves DeryckeVakbondsverantwoordelijke
My Phambediende
Charlotte RigoletEtudiante
Albert Van den BogaertComptable-Fiscalist agréé
Veerle SoliaBibliotheekmedewerker
Astrid Bogaertsgepensioneerd
Roger Van LoonGepensioneerd
Bram RooseleerIngenieur
Kris De Plusbediende
Kerpetzidis JaniWerkende Griek in België
DIRKXbediende
DIRKXbediende
Sven Hemelarbeider
Egon Van ErtveldePsycholoog
PeArtiste
Koen TryssesooneBediende
Ingrid VerelstAssistant justitie
Lefèvre Marie-HéèneStudent
Ellen NicqueHoofdafgevaardigde ACOD Lokale en Regionale Besturen
Kaat WilsHIstorica KU Leuven
Els GoemanAmbtenaar
rudy bosmansmagazijnier
Olivier BeysBeleidsmedewerker
Bresseleersbediende
Sven scboukensBediende
Bruno De WeverVakgroep Geschiedenis UGent
André Otenpublicist
Maja LeyeEvent planner
Hilde Vanbormcontractueel
Jonas Van VossoleGeassocieerd onderzoeker Politicologie Ugent
Dries SegersFotograaf
Dries Goedertiergemeenteraadslid sp.a
Marjan Cauwenberggeëngageerd burger
Degraeve IsabelleBurger
Meersman Pascalgepensioneerd
Van Daele Johanhuisman
Chloë DelcourDoctoraatsstudent
Verscheure AmeliekeHotelreceptioniste
Peter LacresIngenieur
Evelien Dhollanderingenieur
peter de wannemaekerbediende
Marino Van de WegheJobstudent Gamma
Maya D'hondt----------
Noel Cornilliegepensioneerd leraar
isabelle HardemanHouse wife
Martijn Vanbuelleerkracht/muzikant
K. SurmontBediende
Ignace CoomanOpvoeder-groepschef
Didier Van den MeersschautVoorzitter Groen Lochristi / ICT manager
Rembert DeberghJong Groen Gent
Jozef Woutersbediende
Elina BStudent
Mawet richardBediende
Vanderbeeck CedricWerfleider nutsleidingen
Walter StevensBediende
Dammy vermeeschInvalide
Vincent Van Dyck,
patrick van looybediende
Lemaitre BernardArbeider
Pierre Deleumedestander ATD, voorzitter vzw "Mensen van de Weg", rondtrekkenden
Van Vlierden RobPVDA Noord Limburg
Paul JanssensEx-directielid onderwijs
Tim ScheyvingBediende
Geertje BryssinckBediende
Otte PaulOnderwijs
Debby Weytensreporting analyst
Marc Van AchteTechnicus
Annemie Nuyttenstechnisch tekenaar
Van Tendeloo KellySchepen
LIEVEN HAVERMANSBEDIENDE
Christophe MawetBediende
Christophe MawetBediende
stefanie vanmassenhovemoeder
Hannah Eliszabethstudent
Nicole PauwelsLerares
sabine Vanderlindenregisseur
An Verlindenlerares
Michel VerdurmenFunctie/Occupation*
Jens UlehakeStudent
Hielke Van DoorslaerPoliticoloog
Katrien Van den BoschLector Arteveldehogeschool
Arne Van CoillieMuzikant
Waso De Cautermuzikant, producer, graficus
Jeroen De LeenheerJongsocialisten
Dora StandaertKeramiste
Anaïs Van ErtveldeSophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies
Geertrui HofmanBeleidsmedewerker
Verbruggen Johan---------
Sander NachtergaeleLeraar klassieke talen
Lieve Schelfhoutarbeider
Laetitia RyndziewiczStudente communicatiewetenschappen
Pieter Van der SchootBediende
Caroline GennezParlementslid sp.a
Peter Coppenhollepolyvalent coworker
Deborah JonckheereSociaal werk/Onderzoek/Beleidsanalyse
Chantal De Keersmaeckerbediende
Dirk van SliedregtWerkloos
Anne Decockbediende
Tine Segersarchitect
Tijs HostynVakbondssecretaris LBC-NVK
Bram RoosensLector UC Leuven-Limburg
Jason JanseBediende/Zelfstandige in Bijberoep
Jean Frèregezond verstand
Yves RooseEre schepen cultuur en onderwijs Brugge
Dirk Tuypensacteur
ΚaroutzosGeoloog
Sander CastermansStudent Burgerlijk Ingenieur
Bart Haerensmens
Bart Haerensmens
Bart Haerensmens
Marc(el) BosmansGepensionneerd ( profiteur ? luiaard ? )
Louis De GeestConsulent bedrijfsvervoerplannen
Aline Leynenstudent
Ron CornetActeur
Anne PièrardGepensioneerde opvoedster
Bram BonteArbeider
Schepers RitaProf.Em.
Greet Marcusfederaal ambtenaar
Karolien DelaereFaculteit Rechtsgeleerdheid UGent
Stefanie MonsaertStudiedienst sp.a
Ghislaine Radégepensioneerd
Marlène Rennebooglerares
Mark JanseOnderzoeksprofessor Oud- & Kleinaziatisch Grieks UGent
Mark JanseOnderzoeksprofessor Oud- & Kleinaziatisch Grieks UGent
Guido Decombelmens met een hart voor anderen
Ann De RyckeBioloog
Mark JanseOnderzoeksprofessor Oud- & Kleinaziatisch Grieks UGent
Lut Keersmaekersgepensioneerd
Maarten HermansOnderzoeker KU Leuven
Backx WimBediende
Bob Picardlogistiek medewerker
matthijs nelearbeider thuiszorg bond moyson
Magda peetersCommercieel verantwoordelijke Wonen en Werken
Stephen Brigitta-
Scheers RudiVermoeide burger
Quintens StephenBezorgde burger
Eddy AdriaenssensOp pensioen
Kris DylstIngenieur
Verbanck Leenpensioen
Charles Urbain-
Gielen, LizzyBediende
David Van Havereambtenaar
Pieter De Praetereresearcher
Astrid Bogaertsgepensioneerd
Rouffaauteur
Lut Coolsleerkracht
A ruytenActrice
loes verleyenverpleegkundgie
Houblon RiaBediende
Eykmans Lougepensioneerd
Jenny vandenbusschegepensioneerd
Lenaerts RudiArbeider
Lieven Van de VoordeOpvoeder
Wouter Wijnantsbediende
Diane Janssensyndicaal afgevaardigde / arbeidsbegeleiding
Bernadette Schelfhoutbediende
Veerle Schoepen-
Remy MuselleGepensioneerd ambtenaar
Maaike VanmeerhaegheBediende
Ann D'Haesegeengageerde burger
Emile SnijtsheuvelOpnameleider, Berlijn
Christophe MawetBediende
Christophe MawetBediende
Peters Lucbediende
René FoquéEmeritus Hoogleraar Rechtsfilosofie KULeuven
Geert Verwaestopvoeder
Robert PietersOpvoeder
Jos VerheyenGepensioneerd
Daphne van Dalsemzorgverstrekker
Jozef Vanraepenbuschpsycholoog
Katrien VanbutseleLeerkracht-historical
Wim De KeyzerGepensioneerd
Anne Lahaye-
tanja mortelmansdocent
Van Vlasselaer LucMLT
Taelman R-
Guy De WitteZelfstandige
Hilde Vandesandeopvoedster
Maes Isabelleleerkracht
Carl DenefEmeritus hoogleraar Universiteit Leuven
Claeys PascalSociaal ondernemer
Zeno JanssensGroenarbeider
Guy VandammeGepensioneerd docent
Thea de Boergepensioneerd
Christophe MawetBediende
Christophe MawetBediende
Leo Jasperspsycholoog
Peter MertensVoorzitter PVDA
Kristien VanhuyseLeraar wiskunde
Bea VerleyenMaatschappelijk assistente
Annelies Holemansbediende
Jannick D'HondtStudent
Lea van hoeymissenJournaliste
Pat Seynaevefree of slavery
Dobbelaer EdilbertBegeleider sociale werkplaats
Annelies NeelsStudent
raes erikbrandweerofficier
neyt katrienbediende
Marijke Persooneadjunct-algemeen secretaris LBC-NVK
Neve WinnieGepensioneerd
Jac LoosveldtConsultant
Paul PuschmannSocioloog/ historicus KU Leuven
De paepe ellenKinderbegeleidster
Koen MatthijsSocioloog KU Leuven
Claeysstudent
S. CoppensBediende
dekerf hildazaakvoerder
Tytgat Marie-roseArbeidster
Ludovik Manivelle DornezZelfstandige
Geert Van DammeAmbtenaar
Roland HorvathGepensioneerd
Stef Doisevakbondssecretaris LBC-NVK
Raf ChristiaensInvalide -ex technisch directeur
Wim De BruyckerAmbtenaar
vanderbeke rolandmilitant ACOD OVERHEIDDIENSTEN W.VL.
Marie-Charlotte LauwereinsLeerkracht
De Beckker Magdabediende
Vanderpoorten Simonegepensioneerd
Marc van Praetvoormalig kabinetschef stad Antwerpen
Marian DeblondeOnderzoeker
Dominique StevensBezorgde Europeaan
johanna trudzinskidesigner
Janssen GerardPastoor
Rik Jacobsnvt
Ludo LauwersOp rust gesteld
marijke van remoorterebediende
David BogaertsPianist
Stef Boulangerex-werknemer SABENA
Lena Kinnaer-
Mieke Devogelaermaatschappelijk werker
De Rycke Christianmet pensioen
STEFAAN BOURGEOISwerkloos
Monika BorryHR
Joachim Callenaerestudent
Van BeylenProfessor Emeritus Chemie Kuleuvenmarcel.vanbmm
Adonis Michali Christos Dimitri BoulougourisTijdelijk appelsienplukker in Australië/Postbode
IVO SIMONSGEPENSIONNEERD
Patrick Ghyselenfilosoof-leerkracht cultuurwetenschappen
Van BeylenProfessor Emeritus Chemie Kuleuven
Baert Johangepensioneerd
espérance haiehommehousewife
Renard Chrisgepensioneerd
ORGAZ COPE PabloGérant d'entreprise
Veerle VandelacluzeLector wereldoriëntatie VIVES
Dirk MertensMarketing medewerker
Peeters Christelarbeidster
herrebaut LievenOperator controlekamer VRT
standaert deniselerares met pensioen
Dubois MichaëlVerkoper/Student
Etienne Wynantgepensioneerd
Clara CreveStudent
Marc Vandepitteleraar
Nina AlgoetBediende
Nina AlgoetBediende
Nina AlgoetBediende
Nina AlgoetBediende
Helmut Van Brandebediende
Isabel Weemaeswat doet dat er eigenlijk toe?
Katrien Ghesquiere/
Myriam Wynantgepensioneerd
Kristien DuprezForever Business Owner
David GeertsVolksvertegenwoordiger
jordi buysconsulent buurtwerk - stad gent
Tommy Vandendriesschedocent VIVES - vakbondsafgevaardigde ACV onderwijs
Inti Ghyselsstudiedienst sp.a
Marion Peelenverpleegkundige
Marijke MackenIllustratrice
Jan Cabooterzelfstandige
Martine DickBurger
Jef JacobsFotograaf
Bertels Alfonsgepensioneerde zelfstandige
Michael speedStudent
Sari nellesChef
Monique Souvla K.n/a
Dormaels JosVermeylenfonds Leuven
Erik QUARTIERLabodeskundige
Ki YsebaertShop Manager
Tanghe TomCreatief Therapeut - Depressiecoach
Karine van Impesp.a secretaris Haaltert
Vandierentuinder
Freddy clauwBurger
katrien caeszorgkundige
Vandermeersch DaniëlGepensioneerd textielbediende
Ilse JolietBediende
Frieda LardinoisOnderwijs
Saskia VdBogaertmama
Peter TratsaertKey Account Manager
Nina AlgoetBediende
Nina AlgoetBediende
Nina AlgoetBediende
Anne-Mie Knaepenlogopediste
Gitte robeynsProductdesigner
Deschamps Roosgepensioneerd
Martine DeneckereGepensioneerd
Geert PeetersDuurzame IT'er
Guido cornelisgeen
Tacq Christinejuriste
Verleijen JacquesInformatieveiligheidsconsulent GO!
De Ruyck ChristiaanVrachtwagenbestuurder
Ann DejaegherDirectie GO! Middenschool Ieper
Sonja Impensbediende
Jean-Marc WislezProjectleider
Katrien reymerThuiswerkende
SalvatoreWerkloos
Ronny GeersPensioen
Paul SyniawskyGepensioneerd
André Desmetgepensioneerd
Ludo Aertsverontwaardigde burger - gepensioneerd R&D director
Godfried De Groegepensioneerd
Tine D'Hoogheambtenaar
De Boes LucSenior Director Business Development
Marcel NellesZaakvoerder horeca
Gaston Van den Eyndegepensioneerd
Huybrechts RudyManager
Roland Cassiersjurist
Stijn Belaenstudent
Janssens MikaëlService Engineer
Jo UyttendaeleBedrijfsleider
Vasilis DimakisBediende
paul gelissengepensioneerd leraar
Dierckx, HarryGepensioneer leraar geschiedenis
Meyvis LucHuisarts
Joeri PuissantVormingswerker
Charis VerbelenArchivaris
Giancarlo CataldoTeacher
Jean Poitevingepensioneerd
Sylviane DéderixResearcher
Jasper JanssensBediende
Rob Mulkaygepensioneerd
Kristine PierlootHoogleraar KU Leuven
Alexander KloeckIndependent consultant
Philippe SmetsZelfstandige
Merel De Smetbediende
Efi Leontopouloubio-ingenieur
Annie Goysensgepensioneerd
Jaak Kolenberggepensioneerd
Bergmans Rosemarieaktrice
Terclavers IngeVerpleegkundige
Lutgart uytterhoevengepensioneerd
lindalampaertheeft geen belang ,
Stassen LydiaDienstencheques
Lot Bremsbediende
Thomas PietersLeerkracht
Annie Sevenantsex leerkracht
Pieter WautersBio-Ingenieur
Tom Verhofstede - Van horenLeerkracht
Marc Van Gyseghemfinancieel directeur scholengroep rivierenland GO!
De Wachter EddyTechnicus
Rafael Triguerosambtenaar
Benny CoenGepensioneerd
Suzanne GOEGEBEURgepensionneerd lerares
Jan Van Meuldergepensioneerd
Kim Van LiefferingeArcheologe
Frederik VerhoevenGepensioneerde leraar
JANSEN Josephgepensioneerd
Myriam Segalgepensioneerde leerkracht klassieke talen
Yennik SegersBediende
Randy VanderputteTechnisch bediende
E.Wynantbediende
karolien derwaelmanager
Annie Landerloosgepensioneerd
paul gladinegepensioneerd
Thibaut Gomréearchéologue
Thomas PolflietAnalyst
marie-Jeanne Michielspoetshulp
Jeuris Alinebediende
Jan De BackerAmbtenaar
ServaisProfesseur
Beutels LouisGepensioneerd leraar
Jan DriessenProfessor UCL; directeur Belgische School te Athene
Els Van LeestBurger
Lucia Leemansburger
Els Desaegergeen
willy van den elsackergepensioneerd
Suzanna BruinLerares basiseducatie
Annick SegalActrice
Andre Persoonsemeritus professor KULeuven
Hilde Moyensgepensioneerd
Saskia van Bommelcoordinator bezinningscentrum in Griekenland
deryckere miaweduwe
Steve Foucartproletariër
Carlo Buccherifilosoof
luk sipsperformer
Puttevils Jefgepensioneerde arbeider
Meeus Veragepensioneerd
Kris TytgatHistorica - archeologe
Leny Eijssenvoormalig politica
anneke dullaertarbeider
Gerardus Horlingscoach bij eigen bureau
Bob Vansantpsychotherapeut - Lesbos/ Griekenland
Ann De PauwZelfstandig onderneemster
franky denisgepensioneerde
Kristof Melottearbeider
Kristof Melottearbeider
Lucien TeskaArbeider
Sofie BlokkenJongeren acod ovhd
rik veldemanHuman Resources Director
Joey LimMuzikant
Smekens koenGeen
DIRKXbediende
julien schmitgepensioneerd
Lut Schorpiondocente
Koen WesselingPrivé
Hans HoppenbrouwersStudent
Pieter VereertbrugghenBedrijfsleider
Geurts Leogepensioneerd
Pierre KerssebeeckLeraar beroepsgericht onderwijs met pensioen.
Pierre KerssebeeckLeraar beroepsgericht onderwijs met pensioen.
Jan DirckxICT Helpdesk Coördinator
Björn TratsaertTechnieker
De Clerck DianeLector
Martine MarckelbachLeerkracht
BOUCKAERT GEORGESARTS
Dennis Burssensbediende
Tamara MaasZaakvoerster
Stefanos dovridisOnderstationchef infrabel
Tom WoutersField Tech - CHP
an vanderlindenbeeldend kunstenaar
Dirk ElseviersGepensionneerd
Lambin Robrechtonderwijs Antwerpen gepensioneerd
Simon VansintjanWeb Programmeur
Catherine Verfailliegeneeskunde, KU Leuven
Dennis De MeyerVerpleegkundige
Rudy Van DroogenbroeckArbeider
Veronique BiunkensConsultant HI&D
Carolin LerchModeontwerpster
Liesbet Van den DriesscheWetenschappelijk onderzoeker, marketing, Ugent
An AnsomsOntwikkelingsstudies UCL
Willem CEUPPENSGeneesheer
Winny Schailléevormingswerkster
stijn casierarchitect
Bram De MeutterBibliothecaris
Wittevrongel RonaldGepensioneerd
NatalieMens
Stef CrapsProfessor Vakgroep Letterkunde Universiteit Gent
carine gardinambtenaar
Guy Debogniesleerkracht met pensioen
Annemiemens
Geert Van CoillieLerarenopleiding Filosofie KU Leuven
Nicole Pluymhuisvrouw
katrien verbovenbediende
Erwin Van der Kelenlid raad van bestuur Unizo West-Vlaanderen
Ghisl Struyskameraad
Nina AlgoetBediende
Els De MeulenaereIT Architect
Thibaut DemaerelStudent Fysica
Stavrianidis dimitriBediende
catry kurtvoorzitter sp.a regio herentals
Anna Maria christenenVertaalster
Eva CoxDichter / Bediende boekhandel
andries smetex delegee
Kris Van ElshochtBediende
Peter HeyninckTechnicus
Jan DebyFOD BiZa
Joris GansemansCommunicatie
Peters I.Werkzoekend
alex dhaenegepensioneerd federaal ambtenaar
Jan SmitzOud-Docent Artesis Plantijn Hogeschool -Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Pol Arnautsstafmedewerker Beweging.net + kwb
Bavo StoffelsBibliotheekmedewerker
Bavo StoffelsBibliotheekmedewerker
jan luyckxsyndicalist ABVV
Bavo StoffelsBibliotheekmedewerker
jonas reijniersonderzoeker
Marc lemaitreGemeenteraadslid Kortrijk
Bieze Van WassenhovenEducatief medewerker
Mario Menschaertactiviteitenbegeleider personen met beperking
Malou IbitaResearcher
Christophe MawetBediende
Jacobs Nelepsycholoog
Joris VandenbrouckeFractievoorzitter sp.a Vlaams Parlement
ward jacobsgepensioneerde
Reimund Bieringertheoloog
Geert Lombaertbediende
Stefaan VerbeureIT architect, Desjardins (financiële instelling in Montreal)
michel depaepegepensioneerd Europees ambtenaar
Stefaan CraeynestDocument Controller
Koen WoutersTrajectbegeleider CAW Brussel - Hobo
Joana RodriguesSenior account manager
Grietlerares
Jan Van den Berghbediende
Kim Kenisex-fabrieksarbeidster- studente bachelor orthopedagogie
Bert De Beldervormingswerker
Tony Aertsbediende
Jef VERMAEREGepensioneerde OCMW-ontvanger Gent
Els Colemontex-leerkracht, vrijwilliger
Patrick Van de Veldeacv militant + ploegverantwoordelijke
Jochen Muysjobcoach
Dirk Van de Vondelere-algemeen directeur scholengroep Antwerpen GO!
André Balgewezen Voorzitter OCMW Wuustwezel
mario bosmansnmbs technics industrieel lasser
Florence CogetJuriste
Andreas NuytsStudent
Bart verstraeteGrafisch vormgever
De SoeteCommunicatie
Maurice SchelfhoutGepensioneerd
Ronald Van de SompelCurator
Hannah bohezArchitect
Kwinten Van LaethemFreelance Geluid
Marc RaeymaekersPAB gehandicaptenzorg
Dirk Kerstensleraar
Walgrave Jooud-voorzitster Nationale Arbeidsraad en gewezen directeur Sociale dialoog en arbeidsrecht, Internationale Arbeidsorganisatie nu met pensioen
Johan DaelemansIndustrieel tekenaar
Walgrave Jooud-voorzitster Nationale Arbeidsraad en gewezen directeur Sociale dialoog en arbeidsrecht, Internationale Arbeidsorganisatie nu met pensioen
Johan PersijnIngenieur/Wetenschapsfilosoof
Tim LenaertsBediende
Mary BoduinAuthor
Dennis van DorpSenior Onderzoeker
Kristof AlaertsLeerkracht
Piet HeylenLector Thomas More Hogeschool
Noëmi Willemenleerkracht geschiedenis
Patrick LateurAuteur
Karolien van DesselSyndiucs
Van der Sypt Anne MarieGepensioneerd
Luc Vandecasteelegepensioneerd leraar
Kiekens Andrealgemeen secretaris Wereldsolidariteit
BertMixfondsenentrackersvanbert.nl
Ward BremsEuropean Loss Adjusting Expert
Philippe SmetsJurist
Lea Van Bulckgepensioneerd
Gunnar Landoyleraar kunstgeschiedenis
Jan Liefoogheop rust
JEAN RUTTENGEPENSIONEERD
Fran Verstegenactrice
Fabienne Cammaertonderwijzeres
Sam EckerStudent
Armel WynantsRetraité ISLV ULg
Marc De ConinckGepensioneerd
Vik VerougstraeteGepensioneerd
Patrick Praetleraar geschiedenis
Eric Balthauleraar geschiedenis, Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Sint-Niklaas
Vansteenkiste JanTreinbestuurder
Pieter VerstraeteArchitect
Ingelbrecht MarcArts
Mario De ZutterBediende
Rudy SohierVormingswerker AC-ABVV
Marjolijn De WildeOnderzoeker Universiteit Antwerpen
Jens BaeleLeerkracht
Lara MoraFinancieel coordinator Protos vzw
Christine Vande VeireWetenschappelijk medewerker
Jan BekaertIT-consultant
debeuckelaer chriswerknemer
Dominique ReyntensBediende
André CielenBediende
Martin Veltjenambtenaar
Luc FransLeerkracht
Adriaensens HildeBediende
De Witte WouterVerkeersleider GHA
Trenson SeppeLector statistiek HoGent
Ben JansenNederland
F. InghelbrechtStudent
Frédéric LeroyBio-ir.-wetenschappen, VUB
Wouter dewaeleambtenaar
Pascal De Dyckerleerkracht, voorzitter sp.a Temse
Derbaix Martindierenarts
Godelieve VermeirGepensioneerde
Schoep IngridLerares
Sarah BraeyeAntropologie KULeuven
Patrick TubbaxEuropese burger
Lieven Meertsp.a studiedienst
Paul De RooPolitieke Wetenschappen UGent
Jan van Manenzelfstandig ondernemer
Bart JanssensIngenieur
Joop van Brakelzelfstandig ondernemer
Pintelon PhilipAmbtenaar
Rene Jochemsvoorzitter
Marco ManganielloAccount Manager
Sipke Bakkerarchitect
JOHAN BOUCNEAUBURGER
Christian LemaitreVice-President bij Umicore (op rust)
chris debruynebediende
Staf Scheurweghsgepensioneerde
Dumolein IvanOndernemer
Dieter Bersieckarbeider
Olga Haubenboekhoudster
Johan Jaspersgepensioneerd
Van Duysehuisvrouw
Sofia paschalidiseducatief medewerker
Danny Carleergepensioneerde
Marleen Fonckeadministratief medewerker
hannelore muyllaertteacher
Bram Tanesyprocurement manager
Henny BlommeWetenschappelijk onderzoek
Adeline Janssensgepensioneerd
anne-MarIE van hovebediende
Edwig ClaesKunstenaar
Dries Denysbezorgde burger
Greet Debaerehuisvrouw
Mie MampuysPensioen
Reyniers Henricusgepensioneerd
Herman Keeremanleerkracht
Danny FrederixIndustrieel ingenieur
Dirk Declerckgepensioneerd leraar
Rob Verbruggengepensioneerd
Stefaan DebrefBurger
Ronny De PreterIT operator
Marie BoseretBoekhandelaar op rust
Erik Richartambtenaar
caron katrienpedagoog
Katleen ParijsDiversiteitsconsulente ACV
Thibaut PrincenEconomisch Adviseur
Sofie De MaertelaereConsultant
Astrid Goutsmitlerares geschiedenis
Sabine Van MaelHuisvrouw
Dirk Vercauterenwerkloos
Luc BaldewijnsOfficier op rust
Rita Demeesterambtenaar
marc de muldervoorzitter VSOA Post
Katleen ParijsDiversiteitsconsulente ACV
Robert van Bilsenchauffeur
Luc De BieEngineer
Tom Coolsmedewerker Vermeylenfonds
Sylvie renneboogZelfstandige winkeluitbater
ugo dehaeschoreograaf
Krist VaesenDocent filosofie
Nico slegersIngenieur-architect
Mark PauwelsBediende
mahshid shamseddineducatieve medewerker vzw Internationaal Comité
Caterina Rathmannadministratief medewerker vzw Broederlijk Delen - Welzijnszorg
Giorgo De GroofSounddesign en muziek-compositie
romangepensioneerd
PJ De Smetmuzikant
Chris SchreursLBC-NVK refter en onderhoud
LensPensioen
georgine frederixwerkzoekend
Hedwig Isseléeverpleegkundige
Yves RubensGepensioneerd afdelingshoofd Vlaamse overheid
De laet hansProductiearbeider
Agten JosSolidariteit met de Griekse bevolking
Alexandra OusliStudent
Pierre KerssebeeckLeraar beroepsgericht onderwijs met pensioen.
Peter BerckmoesLBC-NVK delegee
Annick De Beuletolk
Annuska Keersebilckburger
Carrette EtienneEx-directeur school SO
Terence Harveysyndicalist
Luc De SmetKunstenaar
Van Hove Lgepensioneerd
Chris Verhelstambtenaar
TzamouranisZelfstandig
Diane Pardonfunctieclassificatie- en beloningsdeskundigean LBC-NVK
Grijppensioen
heuker harlanpersoneels directeur ,op rust
Nike dehaeneonthaalmedewerker
leida vd hulstburger
Pieters Karinaambtenaar
Guido Vanden WyngaerdCampusvicedecaan onderzoek Faculteit Letteren, Campus Brussel, KU Leuven
Fleur VandekerckhoveBediende
GrietBegeleider
S TangHuisvrouw
Paul De Deckerbediende
Hakan KilicAdministratief medewerker - Internationaal Comité vzw
Johan D'haenenHogeschool docent
Dhanis Janproduction
Daniël Delannoyjournalist op rust
Yannick De BackerStudent farmacie
Dorien VerhoevenBurger
Benjamin TheysFractiemedewerker sp.a stad Antwerpen
Danny PerdaenBediende
Françoise Sioengepensioneerd
Dirk Aertsgepensioneerd leraar
Stefan Cosemansingenieur
ingrid cornandrekwisiteur
Weuts PaulBurger
Hannes Couvreurburger
A. RubioBarman
R. Rogergepensioneerd leraar
geert Schelstraeteaccountant
Esther SeveriDramaturg Kaaitheater
Nathalie BarthelemyOpvoeder/Begeleider
Roland De LathouwerBelg/Bezorgde Europeaan
Koen BekxInformaticus
Sylvain LeysenGep. Docent wijsbegeerte
jan Loeckxinvalide
Joris VanderhoydoncSecretaris/leraar
Aaron OomsVoorzitter Jongsocialisten
Ronald HeldersGepensioneerd technicus
Etienne De Belderdocent , Dept.Biologie-Ecologie, VUB
Christoph Van Dyckbediende
Hugo JansenHoofddelegee ABVV/BBTK op Alcatel-Lucent Bell
Elke Van der Dpnckleerkracht
Marc BooneDecaan Fac Letteren en wijsbegeerte Ugent
Filip VansteenhuyseArbeider
Jasper Schelstraetepostdoctoraal onderzoeker Harvard University
aristide von bienefeldtauteur
Wendy SouvereynsStafmedewerker
davy walisArbeider
Katleen SedeynLerares/musicus
Joeri de Ridderbediende
Pepijn BaudewynAssistent projectingenieur
Jef Van Staeyenstedenbouwkundige
Thomas PootersFilmmonteur
Jan Renneboogbediende
Ben Segersondervoorzitter sp.a district Antwerpen
Michel Van den BogaertMedewerker Communicatie- en Contact Center
Willy Wijndaelegepensioneerd leraar
Berber Bevernageprofessor Universiteit Gent (vakgroep geschiedenis)
Wim LemkensOnderzoeker
Steven DeclerckSenior onderzoeker
Karin TemmermanVolksvertegenxoordiger
Naninga LensStudent
Jan Matthieugepensioneerd/redactielid Oikos/vertaler
Nina Vleugelsambtenaar met pensioen
Marleen Wautersvertaler met collega's in Athene
Alexander Meeushistoricus, KULeuven
Geert onraedtBediende
Hans ClausKunstenaar
Reninka Vanden Dorpeadm. medewerker onderwijs
Bart VerhoevenBusiness Development Coach
Callaert DanielKaderlid
Ad brandwykGepensioneerd
Luc CortebeeckVice-voorzitter en Werknemersvoorzitter Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), erevoorzitter ACV
Karel ArnautAssociate Professor
Nadine Van HoffeleGepensioneerd
Dieter LeyssenArchitect
Bart CornelisICT-er
Bart CornelisICt-er
Grinwis Monarustpensioen
Bart CornelisICt-er
Luc Van den BorreService Operator
Dominiek Hoenslector RITCS
braeckman Wouterinvalide
Saelens JohanArbeider/syndicalist
Hugo Wellensgepensioneerd - ex-accountant
colsoulpp
Victor DeroulouGepensioneerd
Marleen DaelemanAdministratief medewerker
Vosterswerkloos
Glenn DejaegerICT Consultant
Griet Van Meleopvoedster
Gudrun Leyssenleerkracht
Sarah Baldewijnsbeleidsvoorbereidend werk handicap
Stefaan Grietenonderzoeker/ambtenaar
Erik Groffengepensioneerd sociaal-cultureel werker
Ben AbelshausenZelfstandige
françoise hivelinretired
Stefan De Kockdirecteur onderwijs, zelfstandig grafisch designer
Hilde Van de PutteCultuurfunctionaris Communicatie
Aurorebediende
Van Hoeymissen LouisGepensioneerd
paul busschotsbioloog
Clapdorp JasperStudent Rechten
stef joospsycholoog
Johny Laportegepensioneerd
dekeukeleire josoxfam wereldwinkels
Pieter-Jan WillemsConsultant
Adriaens AgnesStudent
De Rocker Peterbruggepensioneerde
Van den Bossche YvanZaakvoerder
Diederik VermeirOnderzoeker Faculteit Rechten, UA
Salembier Ronnygepensioneerd
Patrick VanderloovenBediende
Vanwinsen Janinvalide
Guy Guldentopswetensch. medewerker Uni Köln
Desloovere HildeBediende
Luc Soensgepensioneer
Marjan Anseeuwjuriste ABVV
Frank WillaertHoogleraar UAntwerpen
Sunanda BanerjeeChimiste
Arie KapteinProduct Designer
Paul Cuyckensbrugpensioen
Miranda van Kemenadehuisvrouw
Hanna MartensProfessor taaldidactiek, Universidad de Extremadura (Spanje)
Pieter Verlooyonderzoeker
Naam/NomFunctie/Occupation

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten