Petitie aan onderhandelaars: Stop uitvoering 70-puntenplan

In de Startnota voor de nieuwe Vlaamse regering en in de gelekte Nota Integratie van formateur Jan Jambon aan de onderhandelaars staan voorstellen die rechtstreeks uit het oude racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok lijken te komen. Dat plan was 27 jaar geleden voor alle democratische partijen de reden voor een cordon sanitaire tegen die partij, om zo te verhinderen dat haar voorstellen ooit werkelijkheid zouden worden. De democratische rechtstaat en de mensenrechten mochten niet in het gedrang komen. Wij, ondertekenaars, roepen de onderhandelende partijen dan ook op: laat die plannen vallen!

1) Burgerschapstesten om nieuwkomers uit te sluiten

Een burgerschapstoets invoeren voor het verwerven van de Belgische nationaliteit: dat was punt 28 van het 70-puntenplan. Maatschappelijke integratie is een voorwaarde om Belg te worden. Daarvoor volstaat het een inburgeringscursus te volgen. Maar in de Nota Integratie staat een veel strengere regeling. De nota wil vooreerst een verplicht centraal examen. Daarin moet je als nieuwkomer je taalniveau Nederlands en je kennis van de Vlaamse canon bewijzen. Dan volgt nog een nieuwkomersverklaring over de normen en waarden, verplichte inschrijving bij de VDAB en een persoonlijk actieplan dat je verplicht moet uitvoeren. Zelfs met het inburgeringsattest op zak moet je achteraf nog in twee jaar tijd het moeilijke B1-taalniveau halen. Want elke fase van het inburgeringstraject krijgt een strakke tijdslimiet. Haal je die niet (tijdig) dan volgen boetes. Trajectbegeleiders inburgering en leerkrachten Nederlands voor nieuwkomers trokken al aan de alarmbel: het merendeel zal zo niet langer een attest behalen. De Nota Integratie van Jambon koppelt de burgerschapstest ook nog eens aan de verlenging van je verblijfsvergunning. Voortaan moet elk inburgeringstraject ‘proactief gerapporteerd’ worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Wie het niet haalt, maakt niet alleen geen kans op de Belgische nationaliteit, maar dreigt ook haar of zijn verblijfsvergunning te verliezen. Wat ooit bedoeld was als warm onthaal, wordt zo een instrument voor een kil terugkeerbeleid.

2) Verplichte inburgeringstoetsen in het land van herkomst

Op de onderhandelingstafel ligt ook het voorstel dat iedere nieuwkomer eerst een examen inburgering moet doen in de Belgische ambassade of het consulaat in het land van herkomst. Niet geslaagd? Geen verblijfsvergunning. Sneu voor de vluchteling die vrouw en kinderen wil weghalen uit een oorlogssituatie terwijl er geen Belgisch consulaat meer is, laat staan een voorbereidende cursus. Dat alles ligt in de lijn van het hoofdstuk in het 70-puntenplan: ‘de immigratiestop waterdicht maken’, en van het punt 32 ‘het systeem van familiehereniging afschaffen’.

3) Bedenkelijke voorrangsregels bij sociale woningen

Punt 24 van het 70-puntenplan eiste ‘eigen volk eerst’ in de sociale huisvesting. De Nota Integratie zit ook hier op dezelfde golflengte met een veralgemeende voorrangsregeling voor mensen ‘met een duurzame band met de gemeente of streek’. Je moet voor een sociale woning bovendien ook een inburgeringsattest kunnen voorleggen. Gezinnen van erkende vluchtelingen die eerst nog het lange inburgeringstraject moeten afleggen, gaan zo nog moeilijk een dak boven het hoofd vinden.

4) Inperken van sociale rechten voor nieuwkomers

In punten 54 en 56 eiste het 70-puntenplan de vermindering van de kinderbijslag voor niet-Europeanen en de afschaffing ervan voor kinderen die niet in België opgroeien. Alsof niet elk kind gelijk zou zijn. In de Nota Integratie lezen we een echo daarvan: een wachttijd van 6 maanden voor nieuwkomers en de afbouw van de bijslagen voor kinderen die niet in België opgroeien. Het punt 49 van het 70-puntenplan eiste ‘dat onze bevolking niet langer zal moeten opdraaien voor het onderhoud, via de sociale zekerheid, van een al te grote groep niet-actieve vreemdelingen’. Anno 2019 wil het Vlaams Belang de toegang tot sociale voorzieningen inperken in functie van de verblijfsduur. De Nota Integratie vraagt een verblijfsvoorwaarde van minstens 5 jaar voor alle
Vlaamse sociale voordelen. Nieuwkomers moeten dan de Vlaamse zorgpremie betalen maar dienen wel vijf jaar te wachten vooraleer ze recht hebben op een tegemoetkoming bij gezondheidsproblemen. Ook hier is een behaald inburgeringsattest weer een voorwaarde.

5) Organisaties van nieuwkomers en van mensen met een migratieachtergrond afbouwen

Met stip op 2 in het 70-puntenprogramma stond de ‘ontmaskering en ontmanteling van de vreemdelingenlobby’. Daarmee nam het Vlaams Blok gesubsidieerde verenigingen in het vizier die ‘het permanent verblijf van vreemdelingen in ons land helpen aanmoedigen’. Het Minderhedenforum afschaffen is ook vandaag nog voor het Vlaams Belang een prioriteit want het zou zich ‘openlijk verzetten tegen integratie’. In de Nota Integratie lezen we een parallelle redenering: organisaties die mensen vertegenwoordigen op basis van herkomst of levensbeschouwing zouden in strijd zijn met het principe van de inclusie. Daarom stelt de nota overheidssteun in vraag. Maar steun aan belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen bevordert de inclusie net!

6) Uitsluitende voorwaarden voor ondersteuning van verenigingen

‘Het oprichten van vreemdelingenorganisaties moet onderworpen worden aan de toestemming van de overheid.’ Zo stond het in punt 12 van het 70-puntenplan onder de hoofding ‘Een strenge controle op politieke vreemdelingenorganisaties’. Vandaag ligt het voorstel op de onderhandelingstafel alvast de subsidies van deze verenigingen te beperken. Elke vereniging moet eerst een Verlichtingsclausule tekenen en een verklaring dat Nederlands de enige voertaal wordt. De overheid zou verenigingen daar streng op gaan screenen.

7) Assimilatie in plaats van ware integratie

‘Het integratiebeleid afwijzen’: dat was het 8e punt in het 70-puntenplan. Om ‘de Vlaamse volkseigenheid’ te beschermen moest de hele ‘integratie-industrie’ op de schop. In de Nota Integratie wint assimilatie het van evenredige participatie in alle levensdomeinen. De nieuwkomer moet zich maar aanpassen. En de kosten van inburgering en van sociaal tolken zelf dragen. Wordt integratie als tweerichtingsverkeer voltooid verleden tijd? Het is waar het 70-puntenplan op aanstuurde.

8) Moskee-erkenningen nog meer bemoeilijken

‘Het aantal moskeeën drastisch verminderen’ was punt 15 in het 70-puntenplan. Moskeeën zouden tot gettovorming leiden. Een moskeestop was noodzakelijk, vond het Vlaams Blok. De Startnota wil nu een vijfjarige proefperiode invoeren voor de erkenning van moskeeën. Afgelopen legislatuur erkende minister Homans geen enkele moskee omdat ze eerst de erkenningscriteria wou verduidelijken. Uiteraard moeten mensenrechten worden gerespecteerd. Maar met nog strengere criteria en een proefperiode zal ook in de volgende legislatuur geen enkele moskee erkend worden. Ondertussen worden wel erkenningen ingetrokken.

Een aantal van de verguisde 70 punten hebben hun weg naar het beleid al gevonden. Democratische basiswaarden en mensenrechten belanden zo op een gevaarlijk hellend vlak. Daarom onze petitie: roep dat racistische programma een halt toe!


ONDERTEKEN DE PETITIE HIER:

 

Door de ondertekening van de petitie, verklaart u zich akkoord dat Hart boven Hard uw contactgegevens in een bestand bijhoudt, met het oog u te informeren. Conform de privacy-wet van 8 december 1992 hebt u het recht uw gegevens in te zien, te laten wijzigen en eventueel te schrappen. Hart boven Hard is voorts in regel met de GDPR-wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in werking is getreden op 25 mei 2018. Op die manier houdt u de controle over de gegevens die u aan Hart boven Hard hebt toevertrouwd.

Bekijk hier de ondertekenaars: 

De eerste 100 ondertekenaars: 

Kati Verstrepen (voorzitter Liga voor de Mensenrechten)
Marc Van Ranst (hoogleraar K.U. Leuven)
Rachida Lamrabet (jurist en auteur)
Marc Eyskens (Minister van Staat)
Ides Nicaise (hoogleraar K.U. Leuven)
Walter Zinzen (journalist)
Willem De Beuckelaere (ere-magistraat en gewezen voorzitter van de Privacycommissie, gastprof Ugent)
Johan Leman (professor Emeritus KU Leuven, voorzitter Foyer)
Rudy Doom (professor emeritus UGent, Conflict and Development Studies)
Bert Anciaux (docent UGent en EhB, Senator-Fractievoorzitter)
Orhan Agirdag (professor UGent)
Nadia Fadil (Associate Professor K.U. Leuven)
Eva Brems (Professor of Human Rights Law, UGent)
Ayse Yigit (sociaal tolk en senator)
Jef Verschueren (Professor Emeritus Linguïstiek Universiteit Antwerpen)
Warda El-Kaddouri (onderzoeker Letteren en Wijsbegeerte UGent)
Ico Maly (docent New Media and Politics, Universiteit Tilburg)
Anya Topolski (hoofddocent Ethiek en politieke filosofie Radboud Universiteit Nijmegen)
Ludo Segers (voorzitter Hand in Hand Tegen Racisme)
Marc Spruyt (auteur van diverse boeken over extreem-rechts)
Vic Anciaux (ere-volksvertegenwoordiger en gewezen Staatssecretaris)
Alona Lyubayeva ( gewezen Vlaams diversiteitsambtenaar)
Lieven De Cauter ( cultuurfilosoof, activist en dichter )
Marijke Pinoy (actrice)
Bernard Hubeau (gewezen Vlaams Ombudsman en hoogleraar Rechten UA, voorzitter Woonraad)
Jan Vranken (professor emeritus Universiteit Antwerpen)
Chokri Ben Chikha  (theatermaker en artistiek directeur AZH en onderzoeker KASK)
Bambi Ceuppens (Musem voor midden-Afrika, Tervuren)
Ignace Glorieux (hoogleraar Sociologie VUB)
Eric Corijn (hoogleraar VUB)
Pascal Debruyne (onderzoeker en docent Odissee)
Ludo De Witte ( socioloog, vorser en schrijver)
Dominique Willaert (Victoria Deluxe)
Olivier Pintelon (politicoloog)
Matthias Lievens (Filosoof, K.U. Leuven)
Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit & Leren, Ugent)
Robrecht Vanderbeeken (ACOD Cultuur)
Koen Van Laer (hoofddocent Universiteit Hasselt)
Siggie Vertommen (University Cambridge)
Wouter Arrazola de Oñate (arts en directeur van de Vereniging Respiratoire Gezondheid)
Abderrahim Lahlali (advocaat)
Hilde Sabbe ( columniste en Brussels parlementslid )
Jan Hertogen (Socioloog)
Gie Van Den Berghe ( historicus, ethicus en publicist )
Kobe Matthys (kunstenaar)
Johan Grimonprez (beeldend kunstenaar en regisseur)
Herman De Ley (professor emeritus UGent)
Mohamed Chakkar (voorzitter Federatie van Marokkaanse Verenigingen)
Eric Goeman (Gentse Feesten-debatten)
Eddy Maes (School Zonder Racisme)
Charles Ducal (dichter)
Chia Longman (UGent)
Amal Miri (UGent)
Sarah Bracke (Universiteit van Amsterdam)
Patrizia Zanoni (Gewoon hoogleraar Universiteit Hasselt en Universiteit Utrecht)
Ilke Adam (professor VUB)
Iman Lechkar (professor VUB)
Sophie Withaeckx (professor VUB)
Meryem Kanmaz (kernlid Hart Boven Hard)
Dirk Geldof (Socioloog, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Universiteit Antwerpen)
Francine Mestrum (Socioloog)
Karen Celis (hoogleraar VUB)
Kaat Wils (hoogleraar K.U. Leuven)
Henk De Smaele (professor Geschiedenis Universiteit Antwerpen)
Marnix Beyen (Historicus Universiteit Antwerpen)
Samira Azabar (onderzoeker Universiteit Antwerpen)
Joachim Ben Yakoub (UGent, Department of Conflict and Development Studies)
Mieke Van Den Broeck (advocaat)
Jo Dereymaeker (advocaat)
Mieke Schrooten (docent Sociaal Werk Odisee hogeschool en Universiteit Antwerpen)
Dries Lesage (hoofddocent Internationale politiek UGent)
Guy Redig (docent VUB)
Jan Zienkowski (professor Communicatiewetenschappen Université Saint-Louis – Bruxelles)
Eline Jammaers (professor UCL)
Julie Carlier (UGent)
Paul De Roo (doctor Politieke Wetenschappen Gent)
Tom Verschaffel (hoogleraar Geschiedenis aan de KU Leuven)
Tanja Nuelant (directeur studiegebied sociaal-agogisch werk, Odisee hogeschool)
Luc Celis (departementaal graduaatscoördinator, Erasmushogeschool)
Bea Van Robaeys (docent sociaal werk, Karel de Grote hogeschool)
Kim Lecoyer (onderzoeker en docent, Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee hogeschool)
Valerie De Craene (onderzoeker steunpunt Wonen VUB)
Sandra Bogaerts (Doctoraatsbursaal etnische arbeidsongelijkheid)
Dounia Bourabain (onderzoeker VUB)
Ludo Abicht (professor emeritus Literatuur en Filosofie)
Bie Nielandt (stafmedewerker diversiteit, UHasselt)
Gert Verschraegen (hoofddocent Sociologie Universiteit Antwerpen)
Kaat Van Acker (docent Sociaal Werk Odisee hogeschool)
Bruno Meeus (onderzoeker, KU Leuven)
John Pearson (beleidsmedewerker ethiek & onderzoeksintegriteit aan de VUB)
Charlotte Bollaert (Assistent aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, UGent)
Emmanuel André (prof.dr laboratoriumgeneeskunde – microbiologie, Leuven)
Mariska Jung (PhD onderzoeker VUB, afd. Politieke Wetenschappen en RHEA)
Emma Volckaert (onderzoeker faculteit Architectuur KULeuven)
Sylvie Van Dam (Universiteit Antwerpen)
Jana Verstraete (Faculteit Architectuur KULeuven)
Nina Henkens (Socioloog en jeugdwerker)
Guy Vanthemsche (Historicus VUB)
Dries Dingenen (onderzoeker CRESC UAntwerpen)
Caroline Newton (prof architectuur KULeuven en TUDelft)
Denoix Kerger (criminoloog en hogeschooldocent)
Gust Van den Berghe (regisseur)
Diederik Vermeir  ( onderzoeker faculteit rechten Universiteit Antwerpen)
Orlando Verde ( filmmaker en -recensent)
Evelien Geerts (docent en onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Utrecht University en University of California, Santa Cruz)
Pieter Present (doctoraatsonderzoeker Wijsbegeerte VUB)
Bart Van Bouchaute (politicoloog opleiding Sociaal werk Arteveldehogeschool)
Koen Poesen (prof klinische biologie KULeuven)
Rudi Rose (hoofddocent Sociaal werk UGent)
Chris Kesteloot (emirtus hoogleraar KULeuven)
Anika De Praetere (lector sociaal werk Hogeschool Gent)
Laura Deruytter (Departement Geografie, Vrije Universiteit Brussel)
Caroline Dewilde (Doctor in de sociologie, Universiteit Tilburg)
Geert Matthys (docent vreemdelingenrecht, Arteveldehogeschool)

 

Overige ondertekenaars: 

NaamFunctie / organisatie
Arno KempynckHart boven Hard
Naoufel BoubekriStudent
Sarah Scheepersella vzw & Hart Boven Hard
Jan VerlindenVrijzinnig humanist
Wouter Schrijnemakers
Peter SAmbtenaar
Guido Pannekoek
Tom Baetens
Guy PossonEre-algemeen directeur van de Plantijnhogeschool
Katrien Steenhoudt
Thomas WeytsSAP en Stand Up tegen racisme en fascisme
Lutgarde Appeltans
Josse De Vos
Davud MirzaSociaal werker
René Jorisex-directeur KAZaventeµ
Yolande Berbersgewoon hoogleraar, KU Leuven
Melissa Verspecht
Noélie Boghaert
Marc Smits
Lenka Vandenplas
Herald Gilson
Gilbert Smits
Marius DekeyserCoördinator Hand in Hand tegen racisle
Karolien Joossens
Stany NimmegeersCoördinator GVHV Genk
Mieke Slingerland
Willem FontynMaatschappelijk werker
Paul Van Wijmeersch
David Bogaertsmusicus
Jef Sterckx
christiane truwantgepensioneerd
Dirk Vanreusel
Peter Van Gossum
Peter DeceuninckVerpleegkundige
Evelyn MorreelOnderzoeker Odisee
Gaelle Mortier
Philippe Vermeersch
Lot Brems
Harm VervaekePensioen
Christel Lombaerts
Joseph Van Orsmaelgepensioneerd
Evert Peirens#wijvolharten
Zita Louruz jr
hugo franssenHart boven Hard
Alex Van LoonGemeenteraadslid Malle
Marc Van Impe
Natalie Gielen/
Eva Buytaert
Flor VandekerckhoveBlogger De Laatste Vuurtorenwachter
Koen Van de ManackerGepensioneerd
Stephan Ballière
Marleen Vos
rachid kaddouriarbeider
Geert Jespers
Paul De Crom
Jonah Alvarez Correa
Henk De Smaele
Bert Dhondt
Willem Roels
Roel Godaert
Luk Vandenhoeckuw kameraad voor goede raad
Tine D'Hooghe
Piet LeroyKinderarts; univ hoofddocent/Maastricht University
Nicole Schulze
Jürgen Vandepitte
Johan Hertogsgepensioneerd leraar
dominique Depraeter
Sien Smits
Jozef SmetsPariculier
Julie François
Robrecht Ghesquiere
Bram RoosensDocent sociaal werk UCLL
Robrecht Scheepers
Lamia ChebaCoördinator Bazzz
Kurt Boes
Helena De VylderAgentschap Integratie en Inburgering
Maude Michils
Karel Van Lerbergheemeritus hoogleraar KU Leuven
Patrick PastureGewoon Hoogleraar Europese en Wereldgeschiedenis, KU Leuven
Despret GeryZelfstandig
Frank WillemsBaita
Max den Boef
Marita Van HolsbeeckHuisvrouw
Fons Vannieuwenhuyse
Annemie Balcaen
Ine Dhondt
Geertje Franssen
Truus Roose
Stijn De VosGvhv
Luc Van Roosbroeck
Greetje Meekers
Quentin VerstraeteSociaal werker
Luc Van Roosbroeck
marijke gossyemet pensioen
Frederik Van DriesschePsychoanalyticus
Jean Ruttengepensioneerd
Oxana DordzhievaBediende
Abdeljebbar DidiTrajectbegeleider
Louis FransLeuvens Collectief tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
Stef Wynantsstudent
Moens Jan
Robin VerschraegenGros lokeren
Ward Peeters
Heleen Tilley
Eddy De CraemerSWT (bij ACV gewerkt als vakbondssecretaris
Kjell BleysOnderwijsbegeleider UGent
Nico Weyns
Lode MelisAuteur
Tessa Thyssen
Maurice CramersApotheker
Edward Geerts
An De bisschopDocent Kunstagogiek School of Arts-Koninklijk Conservatorium Gent
Miguel Angel Estrada RomeroVoorzitter integratieraad Stad Halle
Lieve De Vos
Fleur Rooms/
Broos DelanoteLeerkracht
Bilal BruggenSecretaris sp.a Wetteren
Willy DeckersProf. em. Agologie
Linus VanhellemontSocioloog / VUB
Mark SaeyLector Wereldburgerschap AP Hogeschool
triestige bedoening
Jos JacobsMedewerker Agentschap Integratie en Inburgering
Mia Van Damme
Silke Arryn
Edmond BoeckstijnsGepensioneerde
Katie Lefever
JOHAN PHILIPSENgepensioneerde
Wim Pauwels
Maria Machielsgepensioneerde
Mieke Van Meulder
Eva Vanhoof
Ludo Verhoeven
Katleen Visterin
Fatma Arikogluella vzw
erna van den Broeck
Fransien DebeverHart boven hard Vilvoorde
Katrien Bergéhistorica, gewezen bibliothecaris KULeuven - UNamur
jac mar
Angele Weetjens
Jozef SCHILTZ
Stefaan PeirsmanACV
El Morabit Samir
Dirk SlagmolenAdvocaat
Jan Van de Broeck
Carolina MojicaElla vzw / projectmedewerker
Magda Brijssinck
Frans van den Hauwe
Jean-Claude LemahieuLid Humanistisch verbond
Wannes Dieltiens
Rhode Hagmeijer
Mia Thys
MAGGY DOUMEN
Raoul Osselaer
Dieter Hammer
Johan Boucneau
Olivier Verhelstleraar s.o.
Joke Claessens
Dalila Pepic
Luc Geerts
Anna Broos
Charlotte De Ro
Ludo Fonteyne
Kris JanssensMad Monkey Studio's bvba
Annemie Crelot
Patrick Govaerts
An BuelensSWAN Antwerpen
willy verbeek
Louis Hoste
Jan Goetschalckx
simon allemeerschtheatermaker
Schelstraete Josecretaris ACOD Overheidsdiensten OVL
Sander Tas
Sharis Reestman
Grace Sluijs
Mohamed Stitou
Sylvester Verhoeven
Jan FonteynGeëngageerde medemens
Karolien Selhorst
Dries Put
Lode MeubusInformaticus
Edgard CumsGepensioneerd verpleegkundige
Els Bastiaensen
Eric Van Beurden
Tom Kenisschrijver
Peter Verhesen
An Peeters
Gui HeyrmanABVV=Metaz
Matthias Van EetveldeVerpleegkundige
Willy Voorzanger l
Lieve Verbrugghe
Sabine Van Mael
Diane Cavallero
Ivo Vanlanker
Kevin Kestemont
Tina JammaersKdg
Hilde Potters
Bart Boone
Lut VerreykenLeraar
Peter Van lierdeVriendschap Sadaaqa
Nienke Verwijs
Goedele De WinterMaatschappelijk assistente
Fatima El MokkademBemiddelaar/VDAB
Sarah El Massaoudi
Laura Bracke
Frans HoremansArchitect
Ingrid Van den Branden
Gert OuderitsArbeider
Sjoeke Knockaert
Robert Nouwenambtenaar consulent erfgoed
Björn Piscaer
Inge Smeets
Lieve CochoulGepensioneerde lerares
Tina Raats
elie marechalbezorgde burger
Trudo Vaes
Arachne Denis
Sammy Janssens
Florine Druine
Tom DerynckMechanic
Hedwig Van Rossemhuisarts
Dennis De MeyerVerpleegkundige
Kris Durieu
Paul Dockx
Ella Wagemans
Els Aelbrechtkleuterleidster / Bubao Blijdorp
Lizzy GielenBediende
Johnny CloetensTrajectbegeleider agentschap integratie en inburgering
Gerrit BernaertsImmotheker
Jonas Thys
Roeland KeunenJournalist
Karl Verhoeven
Dorien Van Dijck
Sebastiaan PandelaersMaatschappelijk werker CLB
floris cavyn
Laurent Bonje
Katrijn Asselberg
Solange De Naeghel
Christof GrootaersCoördinator Axcent vzw
Sandra Bertocchi
Gerry Bakker
Bart De MeestetTechnisch illustrator
Dieter WijffelsTrekker HbH Antwerpen
liesa vandenhende
Wim D'hulsterleerkracht
Rachida El kharoiti
Karel Van Haelst
Francesco MuroniSociale sector
Jan Swinnen
Magda Devosereprofessor
Jan MarcelisParticulier
Mohamed El MajjoudiPoliticoloog-mensenrechtenactivist
Colin O DriscollCo-Voorzitter Labour International
Robbe Aerts
Marleen PolletBezorgde burger
Johan Decoster
Maarten Vandecasteele/
Bart Vermeulenarchitectenbureau
Steven DeschoolmeesterLeerkracht
Jef Lingier
Wim Van Dooren
Karin DeneveMet penysioen
Kevin FranssenStand Up for Change
Hamel Puissantinterculturele vormingswerker
Roberto Adamo
Michel De Meulemeester
Rudy SohierProvincieraadslid voor PVDA
Hendrik GeurtsLeraar/Basiseducatie
Judith Vergauwe
Jan Kuypers
Leen Vermeersch
Lucrèce Gerain
adriana liebregts
Marc Vervoort
Steven Schynkelpedagogisch begeleider
Maaike Catteeuwgepensioneerd
Carolien Vekemans
Ivo Woutersbezorgde burgrr
Rik Wuyts
Joke Wouters
Kris Wynant
Enrico Filippone
freddy sack-
Annemie Van Looy
Sylvie Kwaschincitoyenne
Wilfried De Broeck
Eric Huybrechts
Rediart CankjaTolk-vertaler
Peter van LimptLeraar
Verswyvel elisabethonthaalmedewerkster OCMW
sonia ten hartog
Lucien Materne
Stefanie Rotsaertleerkracht NT
Tine Van Muylder
Pierre De Groote
Els ColemontLeerkracht
Marc Delongie
Leo De Buysser
etienne debruyne
Marc Dens
Ann Dejaegherebestuurslid DWM
danny denis
Jeroen Smet
Elodie Ophalvens
Jan van Pelt
Beatrice Vanherle
Bianca Fraipont
Ingrid Audenaert
Carolina Arancibia HerreraStudent
Robrecht Latinne
Hanne Pleysier
Marc SchiltzDiensthoofd FGR Kliniek St Jan Brussel
Lieven Corthouts
Marie Roofthooftleerkracht volwassenonderwijs
Gerard Beckers
Carmela MuroniZelfstandige thuisverpleegkundige
Kenneth Bas
Klaartje Ballon
Pia Pauwels
Koenraad BogaertUGent
Antonio MuroniPoliticus
denis bouwen
Lebuïn D’HaeseKunstznaar
Eddy van Thielen
Bart HaerensVluchtelingenwerker
Tony Coppens
Seppe MalfaitUGent
lenny benaicha
annelies keyers
Patrick JanssensGewone burger
Tim VosPsycholoog
Muroni Loriana
Dieter De Breuker
ludo vanderlee
Hoste Ann-Sophieeducatief medewerker Masereelfonds
Favre Louis
Karel Van Hyfte
Nele SpaasBeleidsmedewerker
Stefaan Verdonckt
Willy ReunesGepensioneerde
Patrice Haberkorn
Jean-Claude Vannieuwenhuyze
Kaat Dauwe
Bernadette Olbrechts
Santina Ercole
Luk Sips
Meryem E. H.
Didi De Vos
Leen Van DaelBrusselleer
Bart Vonckschrijver, literair vertaler, criticus
Gielman Lisette
olivier provostdagelijks bestuurder timmerwerkt VZW
Leen De HaesHart Boven Hard Voorkempen, Gastvrij Kalmthout
Samira AtillahIn eigen naam
Rikkie Van lentoww bornem
Jeroen Verhulst
Rik "Den Woesten" Janssensgeëngageerd wielrenner
Ben V
Brecht PelemanUGent
Klaar Leroy
Robert De Vestel
Björn Verrees
Philip Van Osselaer
Luc Motmans
Pascale SinoveAmbtenaar
Tine Gutschoven
Angela Muroni
Mie Van Boxem
Carola Van Hove
Charlotte De NysVerpleegkundige
Myriam Schrijvers
Alexander Van Leuven
Pieter Vandoninck
Celia Damien
Ximena Estrada
Veerle van den Hauwe
Manu Nesari
Marie-claire Ange Vlasblom
Maarten Keulemans
Kirsten Saenen
Karin FleurentMaatschappelijk assistent UCLL
Annemie Vriensleerkracht
Emma Wauterd
Christiane TestelmansLeerkracht
Nicole Formesyn
Hetty Peeters
Rafik KhalfaouiLeraar
Hildegarde Van Ostaeyen
Lucia Scruglimoeder & grootmoeder
Angelique HoefAdministratief medewerket
Lutģard Van Gerven
Frank Wilmots
Dirk Van Wonterghem
Joris Verboven
Nico Lapierre
Philippe de BelgiqueRoi
Luc Van Kerckhoven
Cha Le RoiCha
Samira ChafaiLeerkracht secundair onderwijs
Jeroen De Leenheersociaal activist
Mouissat SamProjectcoordinatrice
Marijke PersooneHart boven Hard en ACV
Marc DuboisOnthaalmedewerker d'broej - Centrum West
paul ielegemsETA voorziter
Mansour Stitou
piet de bisschopgepensioneerd
Erik Braeken
Desiree DendutsOnnozelaar
Dennis Barbion
Marlies DesomerAmbtenaar Europees Parlement
Tine HensJournalist MO*
Caterina Rathmann
Saskia Poppelier
Lisa Marie Declerck
Marleen Schoenmaeckers
Steven Arentsgemeenteraadslid sp.a
Samira ChahbouniStudent KDG
Hanne Jansensleerling
Jos Poelmans
Herwig Verschuerengewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Jef ScheepersHastan vzw
Ferre Wyckmans
Daan Jansensleerling
Chantal VraieVerpleegkundige
Steven Vermeulen
Gert Jansens
Marlies ScheemakerOffshore wind Technician
Veerle De Catleerkracht
Tom De Bie
Tom Bosmans
Kurt StockmanKunstenaar
Mathieu Meulen
Schyvens PaulEx directeur De Roma
Nadine PeetersDistrictsraadslid PVDA
Nele VandenbemptGeneeskunde voor het VolkSchaarbeek
marc smetgeen
Emilie PeetersVoorzitter sp.a Gent
Johan Van CleemputCardioloog UZLeuven
Neena Salaets
Yoris Van den Houte
Wim Van Damme
Alex Desmet
Geert Verhaeghe
Evenly Rodriguezsociaal werker
Hadewig KrasKras
Hadewych Thysleraar Frans
Vivizne Vermeulen
Marc Van Heckevoormalig secretaris acod lrb Dendermonde
Vincent de brouwer
bart corneillie
Lena De WinterHuisvrouw
Myriam DevroyHulpverlener vluchtelingenonthaal CAW
jan tengrootenhuyzengepensioneerd
Hilde VanhaeckeVrijwilliget
Evert De Grootemens
Oona MampuysBediende
Julia Thysgepensioneerd
Michael Mampaey
Anneke HenderickxHuisvrouw
Bouchra AchahbarBediende
Ilona VandenberghePVDA
Erik De Paep
Evelyne HuugheVoorzitter vzw EHVV
Frans Denissenvertaler
Anthony Meeremans
joris pauwelspersoonlijk
Linda Suy
De Scheemaecker Johan
Hannes DE GEESTsecretaris sp.a Leuven
Marianne De Leye
Judith Devlieger
Eefje van der MeerDe Genderbende
Wim Debucquoy
Arnout Schokkaert
Tom Bruwierfreelance lichtontwerper/theatertechnicus
Vanderschueren Willem
Rien Lybeer
Eddy Lambrecht
ann vandevelde
Wouter VersyckIt Consultant
wannes cuveliermuzikant
Aimable Van Vaek
Anne Borgs
dinie callebaut
Jef Bosch
Sam Hermans
Hendrik LEEMANS
Keziban Yildizli
Hilde Pollentier
Mie Willemse
Tom Possemiers
bo peeters
Luk GroffyActivist
Ramon EmmaneelCovoorzitter Inclusief en Democratisch Cimité - Gent
Dirk ElstSchrijver
Ann ClaesOpen school Antwerpen centrum Basiseducatie
Klaartje Van KerckemMerhaba vzw
Abdel JAgentschap inburgering en integratie
Paul Deby
katrien-romanie caeszorgkundige
Gokhan Ulvan
Rita Plattau
Marieke Van Wesemael
Luc Soetegepensioneerd
Erwin Van Bergen
gil roggemansStudent kuleuven
Bouzaya SalimBediende
Didier VanderslyckeMaatschappelijk werker - priester
Karel SergenDichter
Erna Soetaert
servan seauxnone
Rachid ArbajiAankoper
Freek Mariën
Marc Van Den Noordgaete
Liesbeth Coenen
Gerrit Goossens
Raf Van den Brande
Wim De Greef
Jolijn SegersBediende
helga moras
Joke Clijsters
Sean Van den Brande
Pieter Degroote
Lieve FranssenBrecht-Eislerkoor / Louis Paul Boonkring
Kevin RosseelStudent UGent
ian Van den Brande
Christa Blondeel
Christa Blondeel
Pieter Taels
W. De Greef
bert hellemans
Walter Ertvelt Blommepublicist/tekstschrijver/producer
Johan Dils
Peter De Graef
Jeroen Frederix
Jan Van Herck
ELKE GEUENS
Stijn Marinus
Lisa Develtere
FRIEDA GROFFYauteur
Fabienne Brichaux
Karine Wuyts
krist kluysse
Herman VenderickxAardling
Roel SergeantIt consultant
Jo Caimo
Wim Dolfyn
Yves Crama
Simon KnaepsEx-student
Luce Billion
Frieda De Bondt
Annick Van de Velde-
Nuriz Lopez Peralta
Christian MassaPvda
Jahan Shekari
Kasper LibeertRaadslid BCSD Gent voor PVDA
Bernadette De Mey
Thielemans Joanna
carine gardin
Olga DeckersRedacteur VRT
Dany Aerts
Katrien Spruyt
Marjan Boen
Kristien Van Buyten
Tom Swennen
ivo janssenVakbondsafgevaardigde ABVV - BASF
Gert Nuytsgodsdienstleerkracht
Rudi Booms
Joke DenolfMaatschappelijk assistent
Bart VerhagenLeraar
An Lanssens
Steven Van den Eynde
Bart Dirkx
Gino Demaeghtarbeider
Hilde Gielen
Goedele Van den Eynde
Piet RosseelElykia Malamu ( vzw )
Philippe Van den Eynde
leen swinnenpvda wonen antwerpen
Tom Segers
Anne Oosterlinck
Pieter De Gryse
Nele De Cocker
Filip Devriendt
Koen Goossens
Ingrid CoosemansLeerkracht
Jan Theunis
Cathy Paredis
Simonne AumanGepensioneerd
Christophe Van Dyckleraar
Michael MeeuwisProf
geert van dyck
Linda DriegheCoördinator huiswerkbegeleiding Wereldhuis Bonangana vzw
Thomas FranssensABVV metaal
Evi Verbeke
Giselle CorradiUniversiteit Gent
David VantorreSenior Compliance Officer
Kenneth Renscommerce binnendienst
David CofféZelstandige
Naninga Lens
Heidi SaelensBemiddeling /VDAB
Ilona Van Looy
Jaspee Sturtewagen
Veva Kennesthuisbegeleiding
Rita BroedersKlimaatgrootouder
Koen Ver Eecke
Anaïs Parmentier
Karen Verstraeten
Pascal Ilegemsgeen
Sabine De PeuterBediende
Annick Gregoormens
Christine MertensLeerkracht
Kurt Moyaert
Pascal Claessens-
Frederick Rooseleir
André Van Bogaert
Annelies Raveydts
Paul De MoorAuteur
Charlotte Storme
Greet RamonStafmedewerker Furia
An De Kempeneer
Mieke LagaeBemiddelaar/VDAB
Paya GermonprezKunstenaar
Petra Van BrabandtSint Lucas Antwerpen
Pat Kosynsky
Joris Leyssen
Patricia Vroman
Jan Van der Auwera
marc dejangepansioneerd
Jo Defyn
Dirk Martens
Karolina Martins
Christine Snoeck
Bart De Schepper
Lieve DaerenBeleidsmedewerker In-Gent
Nnena Verberckmoes
Dominique Alderweireldt
Jana De MoorZaakvoerder
Silke Groffy
Sarah Selderslaghs
Ijeoma Verberckmoesleerkracht
Jef Geldofgeen
Torfs KathleenMens
Selie Peterkruidenier
Nadja DesmetConsulente kwetsbare jongeren
Guy Puttemansfotograaf
Eddy LemsGeen
hans van den broeck
Bonafini Marco
Jole Bleyen
Layla Hmittach
Marleen Luyckx
Vanessa Kenninck
Lea Hendrikx
Irfan Oztas
Peter Van Praet
johan de troyer
Filip Duchateau
Marijke Van Petegem'ten persoonlijken titel'
Ine De Baerdemaeker
Elke AbbeloosLevend wezen
Fie VelgheRefu Interim
Lyza Dely
Lies Lavens
stef van den bossche
GRAILLET AndreBediende - Lid PF Sint-Pieters-Leeuw
Mieke Loeckx
Wouter JennesBemiddelaar
Margo GeleynRefu Interim
Jorre Vannieuwenhuyzepostdoctoraal onderzoeker imec-VUB
Ward De KetelaereMusicus
Gerda Postelmans
Eddy WintmoldersOpbouwwerker
Stefan De Kock
De Weder Liesbet
maryscha malina
Piet Callens
herlinde janssenstherapeut voor mensen met een migratie verhaal
Ingeborg LiermanOnderwijscentrum Gent
Jeroen Haelterman
Lief Vanbaelsociaal-cultureel werkster
Agnes Hollanders-
Frank Lausbediende
Marileen De DeckerGepensioneerd
Filip DesmetPVDA
D Speybrouck
Stijn Cleeren
Caroline Lonneville
Sinan Rottiers
De Valck Hanne
Jelle BrouwerProtestants voorganger
Dirk Vercruyssen
Harko Vande Loocknot-for-profit werker
Anton Moortgat
Kim Gorus
Joris Geelen
Jozef Hesemans
Elisabeth AdriaensLector & Onderzoeker, Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee hogeschool
Kathleen Van Den DaeleBeleidsmedewerker
Annelys de VetOntwerper
de smedt yvesleerkracht
van moorter geertspoedarts
Petra Hendrickxleerkracht
P. Torfs
Tom van de Kerkhof
Marleen Theys
Wim Fias
Schollaert MarnixAcod
Hanifenur DaldalApotheekassistent
Hafid Ben AyadBediende/Energiesector
Rasschaert Nancy
Michel De deyne
Mark Willems
Noah Theys
Bart DeceukelierACV-CSC
Rudy Van der heydenVdab/acod
Ria Vangenechten
helga duchamps
Alexander BeyneMedia
Stan KeustermansOud-leraar
Liesbet VandenbergheBezorgde burger
Katrijn D'hamers
Karel Platteau
Marty Hayen
Mark Stoops
Hannelore GoemanVlaams Parlementslid
raf custersjournalist
Marc Wauters
Noor B
Jacqueline Schepersvrijwilliger bij EHVV (een Hart voor vluchtelingen)
Nadine MalysterGepensioneerd onderwijs
De Haes Joris
Mil Van Bavelbezorgde burger
Raymond VanderlooyLBC/NVK
Thomas Braet
jan veulemans
Bart GeretsACV Limburg
Guillermo Corral
Stijn Buyst
Johnny Servranckx
Janna CapiauVzw stappen
dirk cosynsgepensioneerd arbeider achitekt.
Tine Swaenepoel
Lise Hoebrechts
Jerome Vande veldeIngenieur
Raymond KeersmaekersGepensioneerd arbeider
Inge De Ruyver
Lech SchelfoutTrajectbegeleider vluchtelingen
Els Bellinkx
Tim De Muynck
Gert WenselaersSecretaris/BBTK Antwerpen
Mohamed El KhalfiouiAlgemeen coordinator
Martin Terryn
victor scheirlinckxop rust
Gurpreet SinghBusiness Controller
Jan Naertlector Artevelde Hogeschool en Ugent
Gillian Mathys
Romanie De Backer
Anne Tissen
Greet PoelmansAdjunct-directeur Vormingplus Limburg
SOFIE HAESAERTSvakbondsmedewerker
Sylvie de TerschuerenCIRE
Sarah Baur
Vic Vanfrachem
Rita Ceuppens
Isabelle Ceuppens
Els Philipsen
Geert Verhulst
Esther CloetLeraar deeltijds kunstonderwijs
Amel Bourouinaonthaal-administratie
Ivo FlachetPVDA
ida van gestel
De Cuyper Claudine
Marleen AumanZinzoeket
Joko Van Heertum
Siebe JonckheereStudent KU Leuven
Eric Nulensarts
Frank AernoudtGepensioneerd
joos wautersVluchtelingenwerk Klein-Brabant -Willebroek -voormalig parlementslid
ruth lamotte
Danny Carleer
Van den Broeck KarlHoofdredacteur Apache
Veronique De Clercq
Hilde Jaspersegepensioneerd maar nog actief!
Marjan Cauwenberg
Kristjan Cuypers
Sixtine Van Outryve
Nele De Winde
nordien akhbouch
Christine Maesleraar Nederlands
Ingrid Bullaert
Pieter-Jan De GraeveWetenschappelijk medewerker KU Leuven
Wim De Ceukelairedirecteur Viva Salud
Guido lauwerys
Paul Harding
Chris Van DijckACV
Jessika Devlieghere
Daniël Reyns
Jan Buelinckx
Benjamin Lorent
Koen OomsHart boven Hard Leuven
Yannick Urbainsecretaris AC ABVV Limburg
Amie HoymansHuisvrouw/ mindervalide
Catherine DELNESTEwerkloze
Ronny Boelanders
Andres Vandereycken
Minne De Boeck
Mia Van BouchauteVerontruste burger
Ilse Govers
Sam Van eeckhovenMentor2work
Marc Duyolsprivé
Alix De Brouwer
Bart Hollevoet
Mathieu CharlesArtiest
Elisabeth Verniers
Margot De Clerck
Aimee MukundeArtiest
Evi Van huffelVerpleegkundige iz
Maria TripsEre-advocate progresslawyers
Jonas Nachtergaele
MACHIELS Toonpensioen
Leen De Sadeleer
Helena Van der VorstOnderzoeker sociale innovatie - Hogeschool VIVES
Astrid Loos
Eddy PhilipsAmbtenaar
chris debeuckelaer
Jan Roeder
Paul De Decker
Sibo Kanobanaonderzoeker sociolinguïstiek UGent
Gianni CanuEducatief medewerker/ Internationaal Comité
Lut Thijsenvoogd NBMV
Frieda Moons
Latifa El Morabit
Maureen Mingneau
wieke marisstudent
Petra VandendriesschePVDA militant
Acli Vlaanderen vzw Acli Vlaanderen vzwAcli Vlaanderen vzw
Octavia Kuijken
Mylène BovyPricé
Peter Veltmansafgevaardigde ACOD Financiën
Bo Goeminne
Lieve Verheirstraeten
Eline MestdaghUniversiteit Gent
Tim Gatzios
Sarah Mebis
Klaas Tindemansdocent RITCS en VUB
Diane VangeneugdenHart Boven Hard lokale groep Genk
Tom Goemaeregediplomeerd ervaringsdeskundige
Nele DebildeStudent
Myriam Carlier
Hakan KilicInternationaal Comité
Thibaut VerhoevenKunsthistoricus
Hanne Lefèvrebezorgde burger
Bram JaenenZaakvoerder
Lily DevosLesgever Spaans
Toon Van Miert
Fatih CalisirAlg.Coördinator Turkse Unie vzw
Jenna Boeve
Tanya Maldonado
Hilde Maris
dirk pierloot
Pierre Hellebaut
Rudy MolenberghsAC M+K
Sonj De Spiegeleire
Reinilda Ceuppensop rust gesteld ambtenaar onderwijs
Mohamed ChakkarFederatie Marokkaanse Verenigingen
Lies MichielsenProgress Lawyers Network
Chris Philipsengepensioneerd/vrijwilliger 4de Pijler
Karel ARNAUTAntropoloog KULeuven
Servaas Lateur
Astrid Crijnsart director
Ahmad El MokkademBackoffice manager
Jolien PolletStafmedewerker gender & gelijke kansen ACV
Katrien GansbekeArbeider
Marjolein Schepersonderzoekster
Anaïs Maes
Lisanne CorijnInternationaal Comité vzw
Sofi Gashi
Ines MintenJournalist, tekstschrijver, dramaturg
Veerle Delrue
Jonathan Duyolsbusiness developer
Patrick NaessensACV
Griet GeyselsInwoner Gent
Ernst Gülchernatuurgids
Tomas Everaert
Vanderborght OscarEm.prof UA & UG
Marc Janssens
Musitu WillyEducatief medewerker / Internationaal Comité vzw
Joris Van Gorp
BRUNO POPPEVoorzitter Pvda Beveren-Waas
kristel umansVluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek
Saar Depuydtgedetacheerd leerkacht
Sofie Veramme
Patricia De Waerhert
LUCIEN BROOSAMBTENAAR
Dan Leconte
Jos van gentalles voor een rechtvaardige wereld
Louis van der WaalKunstenaar
Marleen De Clus
Margot Vingerhoedt
Robert Vanesch
Soetkin Van den BroeckBegeleidster Minor Ndako
Nadine Lobsien - Baumgart
Jan Coussens
Eddy De Keyser
Henri DreesenLeraar op rust
Kristof Deldycke
Natan Rosseelproductiecoördinator
Anna Vleeshouwers
Dolores HuwéBoekhouder
Louise-Anne Bultijnckleerkracht SO
Maret Dakaeva
Greet De Cat
Urbain CamerlynckGepensioneerd hoofdafgevaardigde ABVV arbeiders Siemens Oostkjamp
Marc SwyngedouwProfessor KU Leuven
Jos D'HaeseFractievoorzitter PVDA Vlaams parlement
Brenda Uwinbabazi
Koen AbtsDocent - Tilburg University
John ClaesPassePartout
Myriam Steketee
Werner Van den Bergh
Katrien BequeZelfstandige
Annelies Backx
Hans De Schryver
Nele Van Parys
Raoul HedebouwFederaal fractieleider PVDA
kiki van dyck
Diane Pieters
Tonny Cornoedusgepensioneerd gevangenisaalmoezenier
Sam Van lent
Pieter BaertCoördinator Zwerfgoed vzx
Marie-Rose Deschamps
Guido CornelisGeen
Lutgart Van Bouwelen
Matthias Verniers
Zakareia H'Madoun
Peter De Boeck
Karel Brits
Eveline De Bie
Alex De Baets
barbara SAK
Judith Eldeviers
Perdurabo Joery OffeciersCCC - Doornroosje - BBEDB
David Van Brabandt
Kim JanssensStafmedewerker
Steven Daems/
Ronny Puystiens
Bieke JansenHbH
mieke Huysmans
stefany giglioeducatief medewerker IC
Musti OnlenInternationaal Comité vzw
cynthia van aelst
Jelle TalboomArbeider/ lid pvda
Whitney HUYBRECHTS
Maarten Lucas
Jan François
Martine SerletVerzorgende, militant ACV
Gertjan De BoeckGC de Rinck
Groeninck Miekeonderzoekster en docent Univeristeit Leiden en Odisee hogeschool
Stef Huenaerts
Julie WeyneAgentschap Integratie & Inburgering
Hot MarijkeProstituee
Sophie Vanonckelen
Greet VAN RIETmedewerkster wereldwinkel Bornem
Anke Van Bylen
Dafne Boone
Emine Mazdariburger
Saban Gökregio coordinator Oost-Vlaanderen
Karl Vandepitteambtenaar
Tinne Keymeulenbezorgde burger
Dirk Aertsgepensioneerd leraar
Veerle Severens
Lailah Haans
Domien Den DopperProfiteur
Roger Janssensbezorgde burger
Vincent Scheltienshistoricus
VANDENBUSSCHE PETERondernemer
Wouter RysDoctoraat student
Marcel Engelen
Magda Vingerhoets
Kim De WitteVolksvertegenwoordiger PVDA
Kris Thielemans
ria warmoeskerken
Vincent Van dijck
Brigit Vermeulenvrijwilliger wereldwinkel
Sietse Swerts
Bernardine Huvaere
Lodewijk Stoops
Jelle Vanackerauteur
Jotie Francois
Ludo SchaekenPensioen
blockx tonyervaringsdeskundige in armoede,multicultureel diversiteitsmedewerker
Moons WendyCoach
Joachim GhequireBegeleider
J V
Marijke ColleSAP antikapitalisten
Hugo Vander Elst
Annemie De Boeck
Myriam Joos
Steffen Van wymeersch
ingrid schockaert
Fanny Van GaeverenDbt'therapist
Wim Vandeplas
Jan BuysMagazijnier
Mohamed Challouki
Rachel Devenyns
Desmet Benito
Luc Grootjansgepensioneerd
Hans Dresselaersmedewerker vzwbeek/ gazet van zurenborg
Bieke NackaertsCoördinator jeugd en kinderopvang
Bart Van Lysebettens
Karen Vannieuwenhuyze
ria thyszelfstandig
Bram TheunsBediende Bouwhandel
Tine BonnarensBemiddelaar GTB
Michelle GrausVoorzitter ACOD-VRT
Joke GeversOpbouwwerker
Paul Syniawsky
Ariane Van Duytekom
Pieter PauwelsLeerkracht godsdienst
Bernard MeulemanMet pensioen
Bruno SneldersAmbtenaar
Emerence UwimbabaziInternationaal Comité VZW
Saskia Van der Gucht
René Maréchal
Rudina CorajLeerkracht
Ella Vanden Houte
Annick ScheersBediende
Annemieke Vanaert
Cecilia GatziosStudent
Arnaud Van Tilburgh
Diana TemmermanMoreel Consulente
Tine VanreuselMet pensioen
Johanna Vandenbusscheleerkracht
paul verreptauteur / grafisch ontwerper
Peter Hennebel
Jan Geerts
Barbara Van Lindt
Patricia Van Deyck
Jos Beckers
Patricia Lefever
Katrien Beirinckx
Margot Doclo
Jan Van Meulder
Caroline Bal
Rudy Hermans
Pascale Roegiers
Ngo Sotietadirecteur
Jenny Huyge
Benoit BuystGepensionneerd
Simon Maladry
Arife Bekcibediende
Katrien Van Aelst
Lydia Bruggeman
Vladimir PutinLolbroek
Sonja Impens
Mieken Van BoxstaelLeerkracht
Stef BrusselmansStudent
Pros VandebroekMilitant acv
Lieselot Van DijckAgentschap Integratie & Inburgering
Kamal El Morabit
Paul TISAUNgepensioneerd
Jeroen PermentierOproep voor een democratische school
Sanne CoremansCaw antwerpen
Dirk Goegebeur
Teun Van de VoordeACV
Philippe Desmet
Piet Glorieux
Valerie VernimmeZakelijke leiding Kaaitheater
Annick ZwaanGepensioneerd
Carl Van Overberghe
Dieter RoosenLeraar Frans
Louise Lasance
Walter Werquin
Heleen Mercelis
Petra De SutterEuropees Parlementslid voor Groen
Dierickx IlseKraamverrzorgster
A R
Nicole Moreelsvrijwilligster in samenlevingsopbouw Antwerpen Stad
Noel De KimpePrive
Stefaan Vande Moortele
Marc Reynaert
Lucas Bernaerts
Rik Peeters
Mia Crollet
Lieve Van Dooren
Luc TorfsGroen Brecht
Jozef D'Hoore
Johnny Furnier
Martine HeroesVeiligheidsagente
Eddy Jespers
Elisabeth Vercammen
Manolo Pelgrims
El MohamedBediend
Niki Vr
Claudy Sempels
Wouter Sinaeve
Jef Claessengepensioneerd
Sarah WagemansDocent NT2
Mia JamaerGepensioneerde
Marc DutrouxKindervriend
Oriane De carvalho
Mitch Vannecke
Johan GonnissenSecretaris acv onderwijs
Nic Mertensgeen
Cecile Adriaens
Gudrun WillemsBurger
Pieter Jacqmaer
Rik Staelens
harry robberechtua antwerpen
Frieda Behets
Jansen Linda
Sofia Lamouchi
Frank Delmelle
Lieven Verlinde Gevaert
Filip LombaertAdministratief medewerker
Tim De CangAdviseur studiedienst
May Lauryssen
Einat TuchmanArtist
KoenMeul KoenAnder Europa, leraar(gepens.),
Mohammed Althamrah
Cis De Keyseropvoeder
Bert De PaepeZelfst
joost filletgroen
Liesbeth HuysmansJobcoach
Katrien Verschaevegepensioneerd leerkracht
Rik MaekelbergOWW Diksmuide coördinator/ 11-groep Diksmuide
Buyse Martien
Monica Linten
Pol ThonéOxfam Wereldwinkel Wilrijk
Lea Van LitsenborghDocent KdG Hogeschool
Charlien Adriaenssensmens
Elke Rogghe
Ruth SamsonBediende
Maike Bretschneider
An Maeyens
Danny BlokkenGeen
Katia Van Cauwenberghe
John Van buyten
Jozef Verbraeken
Reinhilde Goossens
Mart BaetenMedewerker LOI Puurs-Sint-Amands
Wies DescheemaekerACOD-VRT
Lief Jacobs
Fadoua Ahannach
Cynthia LauwersDelegee ABVV
Roel BaetsSecretaris Natuurpunt Bekkevoort
Kathleen BruylandACOD - sp.a
Anthonie De Lausnay
Nathalie DeryckeMedemens
Geert Valckeambtenaar
Maarten Smeets
Árpád Süle
simon smessaert
Miet Neyens
Johan Vanhoutte
Jozef Mampuys
Bernadette Broeckxprivé
Johannes CrielGepensioneerd , lid ABVV
Hilde Beversmedewerker
Toon Danhieuxmilitant acvPuls
Lisa Snauwaert
Delphine SeghersLeerkracht
Klem Soens
Bart VertommenDefensie
Dorien KempeneersKdg Orthopedagogie
Rita Goossens
FRANCINE VANDERKIMPEN
Ronny Hellemans
Luc De Clerck
Amina Buzaitun
Lin Pauwels
Oumaima Alibrahimi
Linda Marchedini
Greet Lambeir
Ann Van Hooste
Lotte Vergauwen
Sigrid Lotigiers
michele tabruynvzw ģastvrij sint-truiden
Christine D'aes
Nellie HamVrijwilliger OWW
José PypeCoordinator WCCM België
Steven Van Wolputte
Ingrid Vitar
Veerle De Kerf
Jean-Claude ScheepersVader en grootvader
Carine DingemansZelfstandige
Anna-Maria De WitteHand-in-Hand Heirnis Gent
Liesbet Nys
Kim Devos
Marie-Elisabeth FrisqueHuisarts
André Van GestelPensioen
Karen HellemansDocent
Josefine Vanhille
Mark Blockeelvrijwilliger bij huiswerkklas Fedasil Poelkapelle
maria vindevoghelvolksvertegenwoordigster pvda
Amin Hmidi
Christine DUPONTHBH Leuven
Marie-Rose Roosenvrijwilliger OWW en 11.11.11-Sint-Truiden
Frank Vercruysse
Pol Van den plas
Annemie Schillewaert
Bracke Jean
Goele Janssens
Dries Mertens
Stragier TaniaInwerkingsconsulent
Roger Claessens
Winfried Huba
Didier Eeckhout
Keesha Orts
Jac De bruyn
Herman MichielAnder Europa
Pol Arnauts
Mie Cleymans
Paula Bartelen
Stéphanie StaïesseSociaal werker
Mark De Quidt
Johan VandeveldeAuteur
hanneke vermeulen
Diane JanssenWerkzoekende
Mathias VyaeneArbeider
Jos Kloek
Martine Meert
Marc Van Gyselgepensioneerd
moumen chennoufzaakvoerder
Said Mokhless
Freddy Geuskens
Lea Thielemans
Evelien WaegemansZelfstandige
Cindy WormsBeroepenpunt
Ronny V
Mohammad AkhtarArbeider
Aicha AKDG
Frans Vandenbussche
filip plaetevoet
Maureen Tollenaere
andre mazzier
Maria Janssens
jonas devos
Geert-Jan Declercq
Ann Dierickx
Marilene De fruytierBuurtwerker
Chris Van de VeldeCoach
Johan De Backer
Marc VanoverbekeVilavip Wevevelgem
Marleen Keustermans
Chantal Van Bladel
Karolien Silverans
Hans Terclavers
Frank Van den Branden
Denise Luytengepensioneerd
Kris Jacobs
SIMONNE Allary
Riet VerspreetPVDA
Lies MoorsInternationaal Comité vzw
Anne Correwyn
David Sebrechts
Patrick De BackerSecretaris ABVV - AC
Brain ElaStudent
Charlotte Gyselinck
Miranda Walgraeve
Wim Abts
VINUS BLEYEN
Daphné GeldhofStudent
Bruno De WitSap-antikapitalisten
Jo De Winter
Jan Van LierdeIllustrator
Ilde De Brabanter
Mark Carlier
Agnes VerspreetPensioen
Benny Van den Meulengracht-VrancxKunstenaar/coördinator/deejay
Bernard Verstraeteleraar op rust
Johan Rosiers
Gerard Van Elzen
Eric NauwelaertsMens/mensheid
Frieda Verbistvoorzitter Rode Leeuwen (sp.a)
Lieve Janssensgepensioneerde lerares
Veerle Duflou
Hugo KeersmaekersGepensioneerd
Kristien Dhontleerkracht Nederlands anderstaligen
Sabien Vandewalle
Bea Vandewielevrijwilliger De Ruimtevaart
Lien Verlinde
A Sterckx
judith De Hertogh
Hardeman Philip
Yvette LepommeGepensioneerde kleuter onderwijzeres
Mathy Van Boxem
Gudrun Biermans
Ivo Kint
Hilde BonnaerensErgotherapeute
Lieve Cobbaut
Inge VantommeBediende VDAB
Rik KNAEPEN
roos stubbe-----
Kris Van der Parre
Lieselot Schillebeeckx
Joséphine (Josée) Neckengepensioneerd
Denise Hendrikxhuisvrouw en blogger
Marijke Verrelstpastor in zorgvoorziening
Hilde Wijnandt
Six GeertArtistiek leider, Unie der Zorgelozen.
Margo Vannieuwenhuyzezelfstandige
Bea ArickxPrivaat
Jef MariënGepensioneerd
Chiara Ghiotto
Liesbet Valkenborgs
Paule Dierens-----
Greet Kersse
Raoul Penneman
Erika Vanempten
Bin LadenTerrorist 1ste klasse
Denise Versluys
Xhemal Qadhimi
Jan Vandenhoeckserigrafist
Wim VereekenBediende
Josée Bamps
Cakir ZeynepBediende
Tuur Vanmuysen
patrick Coenen
Inge Bogaert
stella giglio
Sabrina Ligas
Kurt GeensIT consultant
Bert Teunkens
Griet Liekens
Chris Develder
annie vanhee
Decock Ingrid
Brunhilde Goetelen
Wim Muyllaert
Bernadette Thirion
Bart Vandormael
Bart Giartleraar
annabel d'hertefeltleraar
Roland Van Ackergepensionneerd huisarts GVHV Zelzate
Jan Rossano
PAUL JANSSENSmedewerker Oxfam-Wereldwinkels Antwerpen
Jan EngelenProf. em. KU Leuven
Marc Vanrafelghem
Patricia Van den BosscheJuridisch begeleider Caritas International opvangcentrum Scherpenheuvel
Patricia Van den BosscheJuridisch begeleider Caritas International, opvangcentrum Scherpenheuvel
Michel VanhoorneCoördinator Links Ecologisch Forum
Greet De Waele
Vida Razavi
Nancy Van der StuyftBediende
Luc De Munck
Katleen Broelinckx
lieve van den hauwe/
Brigitte PuissantGeen
Luc GoossensUniversiteit Antwerpen
LUC RUMMENSverpleegkundige
Marc Van ThielenBrugpensioen (voorheen LBC-NVK, ACV-Puls)
Sacha Dierckx/
Katleen Dejonghe
Geert Castryckhistoricus
Nicky Van KerrebroeckStudent
Sandra Van HeffenVoorzitter Project I3 - ouderloket onderwijs
Patrick Schollers
Ben JacobsOnderzoeksmedewerker
Jochem Van Staey
Karlien CrapsRecht op Migratie vzw
Sim De Bruyn
Bert Willems
Phillip Van den BosscheFreedom curator
Michael Van Der VurstSociaal en psychiatrisch verpleegkundigeverpleegkundige e
Irene Frey
Rita De Caluwé
Joe Lampasaphotographer
Degryse Gerdy
Marc Tulfer
Myriam Vanvinckenroye
Anthony MariënLeerkracht
Elke VerschuerenBegeleider (bijzondere jeugdzorg)
Mie De Backer
Roger Van Loon
Willy Dessers Dessersgepensioneerde
Raf De Bruycker
tilly jacobsvoogd niet begeleide minderjarige vreemdelingen
katrin deknock
Rik Van Maldergepensioneerd
Julia Guns
Willem RommersABVV-Senioren
Dirk horemans
Guido Deckers
Rein De RoeyPensioen
Isabelle DemeyereABVV
adri suykerbuyk-
Rob Hintjens
Geert CoolSteunpunt Antifascisme
Blanche Broda
Lieve SnauwaertGroenPlus bestuurder
kristof mees
tom boonen
ben weyts
convents riaals individu + Women in Black Leuven
jan Vielfont
jonas A
sam bb
Jan Joachum
Marleen Adriaensen
De Brabander Luc
Eddy Van der vekenArbeider
Naomi Thys
Hilde Callens
Gerda Massoels
Vera Dhooge
An De BruyneLeerkracht NT2
Jef Van Gorp
Jef Van Gorp
Hendrik Sepsgepensioneeerd
Marijs Geirnaert
Raoul Osselaervoorzitter bij U.d.B. ( unie der belgen - union de belg - unione der belgier )
Sonja Van AsscheInterieurverzorgster
Willy Dries
Tania SouwCasus manager
Luc Schokkaert
Petra Coucke
Diana TerweHart boven Hard
Fia DELBEKE
Dieter Bersieck
Jozef HertsensVoorzitter VLOS vzw
Josee Goethalsvoorzitter vzw Gastvrij Netwerk
Bart Emmerie
Carla Van den Bergh
Anne-Mie GoossensMassagetherapeut
Wim Dolmansonderhoudstechnieker / vakbondsafgevaardigde
Tilly DE MAESSCHALCKVLOS vzw
Nadia Van den Bossche
Marja De Peuter
Erik CardoenSeris security
Laura Lauwers
Jonas De MaeyerHeim
Liesbet Merckx
Frank Van den EedeSA ABVV PEETERS OIW
Ariane VergultInvalide, lerares
Marlies CasierUniversiteit Gent
Paul PataerLiga voor Mensenrechten en Vluchtelingenwerk
aagje vosBrusselleer
Marc RooversBezorgde burger
Veerle jongers
Jeroen MedaerActeur
Baharak BasharVoorzitter Plasactie VZW
Peters Maria
Ladan RahbariOnderzoeker, Universiteit Gent
William Blondeel
annick Marrecaulerares
Ashkan Joshghani
Marianne Van der Pluym
Hilde Van VreckomAdvocate
Michel Heydt
michele verstraeten
Roger Vanhoeckgeen
ria lembrechts
David Leben
Eric De Ryck
Elly Jacobs
Jurgen Callewaert
Jos Hulselmans
Kevin VandekerkhoveIt consultant
Jan Vrijens
Luc Van LoyWerkleider VZW SW WEB
De Feyter Myriam
Yasmine Karamanmaatschappelijk assistente
Dimitri RenmansWetenschappelijk onderzoeker
Chris Van Damme
Melanie BellengéEducatief medewerker/communicatiem. FMV vzw
georges comhairvzw jeugdwelzijswerk gigos genk
Fabienne Crauwels
mahshid shamseddinProjectverantwoordelijke
Marc Alenus
Hanne Buys
Devarrewaere Stefaan
Katrien Sonnevillelector Vives
laurens dingenen
Elke Vandeperrevzw Motief
Xavier HolvoetFMDO vzw
Jitske Eekmandiëtiste/ GVHV
betty brackepvda
Josine Pouilliez
Lisa VanhuyseDienstverlener ACV
linda van wouwebediende aclvb
Ivan Immerseel
Tiny AlaertsEducatief medewerker
Janneke RonseVoorzitter Geneeskunde voor het Volk
Wendy Heymans
Martina VitackovaUniversiteit Gent
Joke Dupontsecretaris ABVV
Hilde De WispelaereBediende
jan van leemputtenbediende chemiesector
Katrien Van lentleerkracht
Ahmad Abu SenPolicy officer/ Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Thomas De Bruyn
Silvie FranckNon-actief
Nora Belhadi
Danny LemsABVV/BBTK
Hugo De Beukeleer
dany delfosse
Maarten Cornelissens
nora offeciers
AN CRIVITSGuatewijs Herent /Grosh/ Palestina Solidariteit
bieke vervaeckeeducatief medewerker Fzovl
Jolinde Defieuw
Tina WoutersMaatschappelijk assistente OCMW
Romy Proost
Sofie De GraeveFuria
Ronald Le BlonSecretaris ABVV
Suzy Van Overloop
Andrea RabijnsHart boven hard
Nadia El Allaouiintegratieconsulent Agentschap Integratie Inburgering
lein geert
stijn ovaereopbouwwerker
inge vn
Züleyha KolcuAgentschap integratie en inburgering
Francine PanneelsVrijwilligster Argos
Ruth LamersPrivé
willem van poucke
Tom De Meester
Joris SpaesBank bediende
Ine Cornil
Loes MeeussenSociaal psycholoog
Amin YounesIT- consultant
Paulo Alves
Tinne Renspartikulier
annemie regniers
Karen Phalethoogleraar, psychologe
Sanne De Smet
Tine DecroosInburgering en integratie Gent
Jacques Lagrouboekhouder wn
Nele Van CoillieRefu Interim
Caroline Dewulf
Alice HolemansVrouwen tegen Fascisme/Racisme- Antwerpen
Isa YilmazProjectontwikkelaar
Batja MesquitaGewoon Hoogleraar/KULeuven
Naomi Ntakiyica
Ann Dupont
Clairy De Meyer
erwin van wassenhove
Sabine Dickvakbondsdelegee bij Proximus
Jozefien De LeersnyderOnderzoeksprofessor Sociale en Culturele Psychologie, KU Leuven
Jean FestraetsGepensioneerd
Naomi Strauven
Michael Bo
Michiel Toons
Geert Taghon
Lotte V.leerkracht
Tine SwyngedouwPsycholoog
Luc SpaasGeneesheer
Lieven Vandendriesschezonepropagandist ACV
Regina Gorissenarts gepensioneerd
Abdurahman Mensah
Linda Noordhuis
Gosse Nuij
Danny Hermans
Mariël Geens
Sherida Abraham
Tanya van der Weide
Antoinetta Sterenberg
Hieke van den Brand
Richtje Dickhoff
Eelke Latour
Jan Peetersbbtk
Jie Wekking
Melody Bruggink
Sen Messemaker
Majid de Lepper
Lissa Giesbers
Elvin Gloudemans
Reem Kwakkenbos
Xin Vestjens
Stephano Westerkamp
Riet De Maesschalck
Riet De Maesschalck
Ayman Feddema
Fernand Neeleman
Martika Engelsman
Dania Nagel
Rachell Diepstraten
Eelke Hazelhoff
Ferhan Schalks
Aziz Sloothaak
Abdennour Voorham
Leontine Teurlings
Bowie Boele
Lindey Hoorn
Azeddine Schep
Shalinie Plooij
Loeke George
Johan Dollé
Danyel Hout
Loulou ten Velde
Peter Hollenberg
Katarzyna Verhelst
Anne-Lotte ter Heide
Bodine de Wit
Susette Hobo
Erdi Kuis
Marlon Broens
Tialda Karreman
annie vermeirsch
Christ Floren
Rita De Volder
Leen Troch
carine De groodt
Eva De PelseneerHR Partner / Agentschap Integratie en Inburgering
Wim ThiryZelfstandig jurist vreemdelingenrecht
Christine Vanleeuw
Anneleen Decoene
Peter De Ridder
Gwendoline DaemsSamenlevingsopbouw Brussel
Maxime PeetersLeerkracht Nederlands voor anderstaligen
Dimitri FontynVerontruste burger
Ann Martensleerkracht
Lieve CuppensGepensioneerde verplegende.
Sus Van OlmenWerkgroep BD-WZZ
Sarah MelsensActieplatform gezondheid en solidariteit
karen van riel
Davy Van dingenenArbeider kaliber
Els Spaas
Joris Ivendichter
joke weyns
Patrick De Ceuster
Gerda Lagrou
Ellen Verleyen
pollie gregoorkunstenaar
Thomas Van Meir
Karen De PotterLeerkracht Nederlands NT2 in Brussel
Jan Verbeeck
Kristien Spaasarts
Mutlu Cetin
Marcel De Prins
katleen vermeirkunstenaar
danielle matthyskunstenaar
Jeanine AdriaenssenO B C
Lore Desmet
Godelieve BOONE--
Alexis VerseleArchitect Bast architects&engineers, KU Leuven, Domus Mundi vzw
Amina MessaoudiVoorzitster
Werner Van Heetveldevoorzitter Algemene Centrale ABVV
ERIK VAN DEURSENABVV WEST-VLAANDEREN
Patrick Foréeducatief medewerker Vlaams ABVV
Joeri Van Dyckarbeider
Manuel DeprezHoofd gebruikersondersteuning de lijn
Maresi D'herdeVlaams ABVV
Steven Van EeckhoutteABVV Metaal West-Vlaanderen, provinciaal secretaris
Yves AllewaertVakbondssecretaris
Saidjah PijlijserAlgemene Centrale ABVV
Rik MeeuwsBBTK
Lisa Van Quickelberghe
Bart Scherpereelabvv
sammy lee Daesebediende
Noah AbielsABVV
Omar Iacine LegouiIn opleiding
Koen Vromanloketbediende abvv
Nico de Jagerbewegingswerker/magik? vzw
Michiel Sente
Erik MaesFederaal propagandist BTB/UBT
Samuël Van Den Eeckhout
Katrien DedeurwaerderBBTK
Magalie VansteenkisteSociaal Consulent / ABVV HORVAL
Bart Leetentheatertech
Veronique De RoeckBTB
Melissa Hoffman
Franky roelsdiensthoofd
Carmen Claessenwoordvoerder Antwerp for Palestine
Helena Celisleerkracht SO
urbain baxverantwoordelijk burger Vlaamse gemeenschap en mondiale mensheid
MARC VAN WONTERGHEMInternational Technology Business Consultant (ICS, Universite de Namur)
jill monbalieudossierbeheerder ABVV
Evelien Stragier
Wim ThiryJurist Vreemdelingenrecht
Jeremie VaneeckhoutVlaams Parlementslid Groen
hanne couckuyt
Tom PeetersSecretaris
anna van eyck
hanne couckuytSamenlevingsopbouw oost-vlaanderen
Henk DeprezABVV Metaal
paul deboosergewestelijk secretaris BBTK
Asad Paimaan
Luc Pauwels
Chris DecoodtMilitant acod
Patrick DelrueBTB
Rohnny ChampagneProvinciaal Voorzitter
Francine Blomme
Lukas Van Iseghem
Gert NuytsPVDA Geel
Panis FrederickChauffeur
Marleen ArdaenGepensioneerd.
Elisabeth Inghelram
Vansteenkiste Stefaan
lieve vandoorne
Samuel BootsmanJong ACV
Edwin Hermans
willy hillen
Pöykkö Johanna
Lien Dauwe
Kim GabrielsLeerkracht NT2
Kristof Gabriel van HooymissenVrijwillger
Bernard Marc
marc vernimmen
Jeanine LabieDelegee abvv metaal
Hilde Dumortiercoördinator Vorming en Actie voor werkzoekenden
Reine Geurden
Essaid Bouaicha
Henk Loobuyck
Johan Vrijsen
Yves JanssensArbeider/
Turia Elomari
Pieter Vissers
Mikael Janssens
Ammar Ayoub
Stany Criel
MARINO DOEBBELSAfgevaardigde ABVV
Wim De JongheBTB-ABVV propagandist
Stijn Heirman
Sandra Coopmans
Sofie De BlieckOnderwijaeres
Bjorn MousVakbondssecretaris BBTK ORIK
Nele Crutzen
An Bedeer
Nand Huyghe
Steven SteyaertFederaal secretariaat
Joke VrijsACV OVL
Paola Trona
Annelies Moentjens
Monbalieu Vanessaarbeidster
Raf De WeerdtFederaal Secretaris ABVV
Van Loo RudolfDelege. BTB abvv
Wouter De VuystOnafhankelijk
Anneke CrevitsSociaal Consulente BBTK
Francy Van Lier
an moerenhoutvlaams parlementslid
Jole De CorteSamenlevingsopbuw Oost-Vlaanderen
Koen Decraene
Carine VAN BEVERsecretaris BTB Oost-Vlaanderen
NICOLE DE BRUYNEverpleegkundige AZN
Willy MermansSyndicaal afgevaardigde
Chris WautersABVV
Claessen Sarah
Lucas CoremansArbeider
Wesley BremsDossierbeheerder - ABVV
BRUNO VERLAECKTVOORZITTER ABVV ANTWERPEN
Hans Lammerant
Abdellah Rakli
Maud MertensABVV
Maartje De Schutter
Henk De Smaelemaatschappelijk werker
Lars MarginetStudent
Dries GillesGOB
Stefanie De Bock
Celia GrootheddeVlaams Volksvertegenwoordiger voor Brussel
Hugo Vermorgen
Lieve Luypaert
Van Doorslaer FreddyPVDA
Birger VictorBTB
David Baelesecretaris Algemene Centrale - ABVV
Chantal VandenbusscheSociaal adviseur / ABVV METAAL
Simon De CanteProjectmedewerker Diversiteit Vormingplus MZW
Van huffel CedricS a. Mainfrieght
Bruno Maximus
KATRIEN DELPORTEadministratief medewerkster
Herman Van Laer
Shauni Denys
Salim Mr
Heleen VijfeykenLogistiek medewerker jeugdzorg
Milena Vleminckx-HuybensPlanoloog/ Stad Brussel
Marc Anthoons
Besjana DaciAdministratief bediende
Kurt DeclercqSociaal cultureel werk
Kurt OttevaereAbvv-btb-delege
Joke Clijsters
Catherine De Bock
Inge De Clercq
Marc PottelancieABVV Metaal Antwerpen - voorzitter
Brenda Verdoncksociale dienst ABVV Metaal
Pieter Van der ElstSECRETARIS ABVV HORVAL
Mariana Lara PalaciosBeleidsmedewerker, gemeente Herent
annelies schorpion
Eric De Baerdemaeker
Jozefien DemeesterBond moyson
Van Havere David
Catherine Riesco
Stijn Ceulemans
Jasper Elsen
Christophe Steynen
Mark Moedbeck
maarten bosschaerts
melanie decroix
Ann Melis
Vicky Van de VeldeLeerkracht
Tarek GottitiStudent
Julien DelieGepensioneerde
Viviane Van Dijckgepensioneerd leraar en schooldirecteur
Ronald EtienneABVV
Ester De Hauwere
Luc CuyxGroen Bilzen
Martine Willems
Inne StynenLeraar Nederlands
Fulco Verachtert
Sarah Tayyem
peter van der kaaDachser magazijnier
filip bauwens
Winne Verbrugghe
Claire Blomme
Caitlin De Muer
Joost Lestabel
Sylvie Vandekerckhove
Tim Bourbon
Mathieu Wérottewerknemer
Erik D Heer
Eric LAMBERTABVV delegee
Balder BongaertsVUB junior onderzoeker
Alex Klijn
miel keimes
Marc ElegeertBediende/Basf
nadia vermerengewoon mens
Eva Vanhuyse
Belinda Torres Leclercq
Karen DickLinx+
Daan Nelen
Lies Vernimmen
Karla Lauwerens
Annelies Van CauwenbergheABVV
Riet Henneco
Wibke RichterPsycholoog Ligant
Annemie Daniels
Thomas Vandewiele
Van Caenegem Tessaloopbaanconsulent ABVV Oost Vlaanderen
Alain De SwarteVoorzitter Sp-A kern Brugge- noord
De Bel PascalGewestelijk Secretaris BBTK-Antwerpen
Bart LeybaertGewestelijk Secretaris BBTK Waasland
Dounia Ahmadounvormingsmedewerker ABVV
Wim LeyzenABVV Metaal
Eddy van Thielen
Patrick VanderloovenSecretaris ABVV-Metaal
Ivo MichielsReserve delegee ABVV metaal
Ivy GoutsmitCoördinator FMDO vzw
Noël DeweirtACOD
Marie De Winter
Geert Taffin
Tim ReenaersGroen onderhouder
Dieter KeersmaekersArbeider
Sven Duerinckx
Lien Devos
kris luysterborg
Tom FieerHoofdafgevaardigde ABVV
Leon TurelinckxGepensioeneerde
Annemie Declercqarmoede consulente VDAB
Loes MispoulierDiensthoofd ABVV Limburg
Patrick Van Opstal
Günther Govaertsbediende
Benny Bertels
Boonen MariaGepensioneerd
Natacha DeriemaekerLeerkracht
Miranda Vermeiren
Karien Van Steenbergen
Lieve Peeters
Gerda De Groote
Marc SannenOp pensioen
Filip Claeys
Maya Van den Broeck
Jeroen Descheemaeker
Inge VytZelfstandige
marleen vos
Patrick ElsenSecretaris ABVV Metaal
Herman BaeleABVV-AC
Kathleen Vermeulen
SAbine RasschaertArbeider
harsch dirksurvivor
Eugeen De Roover
Marijn Claeysburger
Wendy Van Camp
Mathieu GodefroidtSecretaris ACOD
Rosa Lambert
Laura FERRO
Roland Vanderplancke
Hilde Béatse
Linda Fantauzzo
Dries DekockerMy Life
Tine Vdh
Anne Parmentier
Hendrik Veuchelen
Ann Dewalque
Rik Vanhaverbeke
Bernice Van Dijck
Kriesje Hoornaert
Rina VetsGepensioneerde lerares
Dominiek PuypeSecretaris Algemene Centrale/ABVV
Ralf Van der Beeuren
Christiaan HuybrechtsBeeldend kunstenaar
Marleen Van Elsen
lieve coorevits
Erwin Swinnenleraar Nederlands
Chanel DelmotteStudent
Katy Van Roy
Martine DesimpelaereHart boven hard sympathisant
Samantha ZamoraEcolo
Tim Vandenberghe
Jasmien Durnezdiversiteitsmedewerker ABVV regio Antwerpen
Kristel Debandt
Walter De MeyerAbvv
Luc Geers
Sofie Gijsens
François Cannoot
Van Haudenhuyse Jean
Jacoba De Roeck
Maarten Scheepers
katrien segers
Stephan BosmansInvalide
Ime Dhooghe
Anita De loy
Silke Smeets
Laurie Meeuws
Paul MondelaersGemeenteraadslid Laakdal
Liliane Jongen
Dirk PauwelsKinesitherapeut / Ergonoom
Abdullah YilmazWerknemer Bouw
Jelle Kiel
Erwin Van Eenoogepensioneerd
peter hoebeke
Dirk Vanclooster
Ingrid Taes
Hugo BuyssensMasereelfonds
Paola TravellaJong Groen
Luc Van den BergePsychotherapeut
frank mulleman
slechten koenvakbondsafgevaardigde ABVV Limburg
Sarah De Bruyn
Lief Weuts
Pol WijnenStudent / Maastricht University
Jan Vansteenwinckel
robin vermeire
Nieke Swennenkunstenaar
thijs paijmans
Nico Robbemont
eddy laeremans
Valérie Vermeirre
zead najararbeider, mensenrechten activist
Ruben Vangheluwe
Vanderperre Charles
Rita Vanmaelearts
Ingrid Musenbrock
Christiane WuytackKunstenaar
Tony Coppens
Patrick Thibaut
Magda LuyvkxVrijwilliger bij Samana/Ziekenzorg
Hilde Juchtmanskleindochter van mensenrechtenactivist van het eerste uur
Christian Muhlhauser
nouraddin yakhlefdpd polyvalent
Rika Martens
lieke stitzingerverkoopster
Avdulai Fekri
Patrick De Koster
Hamza RarouVUB
Mia Clauw
Alain Lenoorgeen
Marleen Tempels
Iris LuchtenbergVdab
Eric VerhoevenDelgee abvv metaal
Inge Blockeel
Florent Lecomte
Eric MellebeekVormingswerker ABVV Vorming & Actie Limburg
Nadiem Shah
Domi VelgheHulpverlener
Windels Evievlaming
Laura LauwersOnderzoeker in link mentale gezondheid en omgeving
Raf Schoenmaekers
Alain DetemmermanCoVoorzitter ABVV Hoerval
Dieter Daniëls
Anne Remery
Sandra Boedt
José Vander EeckenOp rust
Verhaeghe LindseySocioloog
Pieter CoolsDocent
Maarten Hulstaert
suna yilmazTurkse Unie van België vzw
Robby Van StappenSyndicaal afgevaardigde Algemene Centrale
Nadine Coolcoordinator personeelsdienst
Anneleen Dierickx
Alfons LenaertsGepensioneerd
Lotte DirickxStudent
Sara De bosschereDe Roovers
Valerie DuboisBoekhoudkundig bediende
Katrien Desmeteducatief medewerker
dirk huysentruytgepensioneerde
Rukiye AvciEducatief medewerkster
Ellen Vandemaeleeducatief medewerker CBE Gent-Meetjesland-Leieland
Lily Galstyanvormingswerker
KRIS DE WINNE
Nicholas JuryMuzikant
paul boodts
Charlie Alen
Nico ClaeysFluvius
Stefan VerdeyenArbeider/dupont
Arne Schatteman
Geert van der PlasWetenschappelijk medewerker Universiteit Gent
Anne-Marie Beirens
Annick Wittevrongelsociaal Consulente Abvv-Horval
Ben KartuzTwitteraar
Razia Alibhaiconsulent integratie
Katrijn De Steur
Albert VercauterenSp.a lid
Danny LoggheWatergroep
Margot Van der Plancken
Jean Pierre Lesagearchitect
Astrid Bogaerts
Ronnie BuckinxVoorzitter Wiekslag vzw
Dylan Coosemans
Nikita LaureynsStudent sociaal werk
Sven Van TrappenLeerkracht
Davy Leurs
Jovanka VersyckLerares
Hayat BennaniCoach-trainer
Hayat BennaniCoach-trainer
De Paepe Merlijn
Hasbia ElmizzianiLid vereniging van fmv
Michel JORDENS
Tine De Geetere
Veerle Vanoverberghe
Jan Goetschalckx
Nathalie De HondtMaatschappelijk werkster
Arno Van DijckStructureel tekenaar
jan valkenborg
Maria TommeAcod secretaris MVDP openbare diensten
Safia Azahaf
Aerts Tineke
Nayenna KeunenAgentschap Integratie en Inburgering
Pierre Laumont
Lieselot Cornelis
Brigitte Dheere
Roy NilsenACOD delegee
Timothy De Clerckambtenaar
Djemaa Ghozali
leo van de veldepensioen
Hava K
Maarten Verbiest
Oscar De Wolf
Luciano FerroVoorzitter Vzw L'Araldo
David de Vaal/
Hohan VervaeleWerkmens
Onur AkpinarPvda Limburg
Ann Holvoet
Lieven Miguel Kandolo
Anna-Maria De WitteHand-in-Hand Heirnis Gent
Sara Ebra
Jamal Ennasse
Dheere AnnaOnderwijs
Regina VilaçaLeerkracht
Katleen Schildermans
Michel ZaalblokSudisobe vzw voorzitter
Tjhoi Ng SauwJournalist
Hein Denturck
Marie Christine De MeyerLid
Jan CabooterPensioen
Braem ElmizzianiInvalide
Dorien De Troy
Bram Goots
Ilse Deceuninck
Jaco Stieners
Dirk De RoeckGepensioneerde
erwin hullaert
Katrien Schroons
rombouts magdalena
Yasmia Setta
Matushina Galinaeducatief medewerker Internationaal Comite
Joris Grymonprez
linda Gielenhet open poortje vereniging tegen kansarmoede, kinderarmoede en soc. armoede
Bogaerts Raymondeleidinggevende vrijwilliger
Tracy Tansia
Bart MassaerArts
peter brepoels
Marc Van Brunschot
Jozefien Godemont
Josiane Burrick
Caroline Jessen
Ruben Dergryse
Sabine Defauwlid ACOD
Lieve Aerts
Sabine Van NieuwenhoveTrajectbegeleider inburgering
Michelle Geerardyn
Merel TerlienOp eigen titel
Lea Hillenop pensioen
Eva Gunsbemiddelaar/ medewerker ROJM / Welcome in Mechelen
Cedric Wouters
Hilde BUNNEGHEM
Erifi lOUIZAEducatief medewerker
Leila Clementvzw Motief
Jef Decavelegroepslid PVDA-PTB
sonia Memoci
Joppe Dehandschutter
christine inslegers
Lieve D'haeseMotief vzw
Luc Callaerts
Robin Castelijns
Johan De MaeyerGepensioneerd
Edward Geeurickx
Femke Vandormael
Kirsten Aernouts
Raf D'haese
Torrekens Albrechthandelaar
nabila el ouahidirojm
sanne boelens
Hanane El FikriEducatief medewerker Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Jessie MortelmansAmbtenaar provincie Antwerpen
Rani Vanlerberghe
Jonathan De Meyer
Tiene Depoorter
Annabel Parmentier
Bouchra El Azouzivormingswerker
kahraman marangoz
Anne Claeys
Visjal AuwerxAIF+
Nieke Nouwencoordinator
Mf Opsomer
Jolijn Van Eenoo
Jeroen VleugelsABVV Secretaris
jorre vandenbussche
christiane schurg
Koen Van der doodPreventieadviseur psychosociale aspecten
Kevin KnockaertVoorzitter sp.a Erpe-Mere
Bernard Schiltz
Filip FeuselsABVV
Melissa De Clippeleer
Annemie Vande Voordenvt
Rachida AghallajOnderzoeker KU Leuven
Lieve Van Espen
Allal IdrissiLogistiek expediteur
Chahbi ChahbiUMIVEL
Carine De Meerleer
Abdelmejid MantiVoorzitter VZW Essalaam Tessenderlo
Oulhadj HananPensioen
Soufi Chahbi
dallila chahbi
Brahim BentounsiBediende
Kyra Fastenau
Mohamed Boufarit
Nella van den BrandtUniversiteit Utrecht
Rachid BenmouhZelfstandige
Ellen Barthels
Aicha BouharrasLid Furia vzw / AMDH vzw
Derk Irow
Roger Brunfautgepensioneerd boekhouder
Guy Swinnen
Bart Vernimmen
Aline NyirahumureKuumba vzw en coordinator
Mustapha MantiIslamitische moskee elzenstraat 14b houthalen
Bert Lezykunstenaar
Mohamed ZaajTolk
soumaya essiafstad Mechelen, gezinscoach
Aleidis Devillédocent
Mik Torfsjazzlab
Judith Adviez
Wannes Buelinckx
Layla Zaghlouleducatief medewerkster
lydie schockaert
Annick Verhaert
Marijke Smeets
Peter Walbers
Hulnara Khaynuseducatieve medewerkster Internationaal Comite vzw
Sofie De Jaegherbediende ABVV West-Vlaanderen
Abdelhak BoukabousTrajectbegeleider
Christelle KaisalaHuman being in the 1st place
Hamadi AOnderwijzer
Anne Vroomen
Maria Thau
Melissa Papeleuintegratiesector
Thau Paul
Granel Issanbaievzeevracht expediteur
Aissa BoutaibiImam
Gulser Talancioglueducatief medewerker
Katrien Voorspoelszelfstandige
Bernadette Roels
Michael Ghijs
Walter Van LooverenDe Verhalenwerf interculturele vzw
Bea Meus
Dennis DutoitGlobal manufactering engineer
Jaak KerkhofsBasisgroep Het Veer
Laura BuelinckxLeraar
Iris VerschaeveFuria
Luciano Corsinivoorzitter AIF+
Diana Zangaribeleidsmedewerker AIF+
Jurgen FoubertLeerkra ht
thomas gokounous-Woede/
Vanhaecke Yvan
kristin mignolet
Marie Boey
Marie-Jeanne Deheuy
Abdoulah Oussalm
Lahoucine MadherService Engineer
Corry Buyens
Claire Van der Linden
Oualach BrahimArbeider
Tommy Vercruysseinvalide
Willy Van Aelst
Hédi TiniZorgkundige
Caroline Daemsprive persoon
De Deyne Erik
Johan Melotteprivaatpersoon
Domien Schelstraete
georgine frederix
Liesbeth MaenhoutBediende
Ahmed Z
Oualach Faisel/
Eeraerts Viviane
Roland Teirlinckgepensioneerd
Nathalie Ruyssen
Mohamed LahlaliEx-beleidsmedewerker Minderhedenforum
Ward BauwensArts
Maïté Liekens
Roger Van VoorenGepensioneerd
jean-marc nulens
liliane verbeeckbediende
Lise ClottensMaatschappelijk werker caw Antwerpen
S. Jolijn Ek
Diana MintenSecretaris bbtk Mechelen
Betty Callewaert
An Detemmerman
Sali M.Lerares
Ismail Assati
Katrien MintenMaatschappelijk werker
Katrien DeberghLogopediste
Jeroen Van HoveOxfamSolidarité OxfamSolidariteit
Mieke De ConinckGewone burger
Kelly Schonkeren
Deneijs KristofMuzikant
Anny Vandenabeele
gorik elautMuzikant/Vioolbouwer
Trix Bellens
Josiane Dazin
Steve Van Immerseel
Lucia LuytenCentrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven
Daphnis BockstaelArtiest
Katja Vander PoortenCultuurMolen vzw
Peter Bruggheman
Anne Gonne
Heleen Debel
Steven Schittecatte
Steven Schittecatte
Chaimae El MassaoulOpkomen voor mensenrechten
Antoine Troch
Patrick Vranken
Magdalena De Groote
Fien Delannoy
Greta Mineurzelfstandige
Alice Vandommele
Jos Willems
Mehtap Can
Frans Loots
Jietse Corneillie
kadom matthy
Kathelijne Aerts
Yasmine AddouStudente KUL
Dimitri VanhoutteSocial worker
Danny De Bock
Lieve Derveaux
Verstraete Wouter
Jos Van HerrewegheMedewerker Victoria Deluxe Gent
Katia SorelOnderwijzeres
Els Flourlid van Furia
JanJ HallaertBoekhouding RSVZ
Danny Dewulf
Sarah Van Hoeck/
Wouter StoxAC ABVV
Yasimin Cauwenbergh
Bart Demuynck
marc favoreelgepensioneerd leraar
Jan Bel
flup von saksen coburgonnodige potverteerder
Hümeyra CifteogluAdministratieve medewerker Stad Gent
Koen SpitaelsGepensioneerd
Koen SpitaelsGepensioneerd
Azad ErBemiddelaar
Mieke MarienRvb Motief
Nele Vandecappelle
Raf HuyersMindervalide
Lieven Calis
Marie Bénédicte VerhegghenBurger
Rita HerbigGepesioneerd
Ronald Vanloo
Leo De Keyser
Els BisschopsGepensioneerde
Maria BlondeelOxfam Wereldwinkels/Oxfam Solidariteit
Irma VankelegomGepensioneerd
Robin Alleman
Thomas SeniorNoordheuvel
Gitte Declercq
Fabienne RendersArbeidster
Fabienne RendersArbeidster
Bruneel Els/
Dimitri VandebroekLeerkracht lager onderwijs
Dolores Piscador
Emelie DevromeOpvoedster
Coby Chevalier
Johan ClausPensioen
Anisa Hadri
Nassira SaidiLeerkracht
M. Tinel
D. Vanwynsberghe
Maria FraikinStudent
Eline DaansSociaal werker
Koen Van Reusel
Kurt Steyaert
Shuktara Momtaz
Rudy Van AerschotVerpleegkundige
Nellie Konijnendijk
Gertjan Decock
Adela Movileanu
Jef Gevers
Stefaan GouwyLeraar
Maxim Van Daele3D artist
Shannon Momtaz Khandaker
Simona Bartosova
Tom Vandercruyssen
Khadija El morabitiBediende
Katrien Hofman
Christianne BensHand-in-Hand Gent
Annie Vermeersch
Guy Voldersgepensioneerd
Eddy Vandemeulebroucke
Leen De Boeck
William MarechalStudent
Hugo Van Dienderen
Marc De Clercq
Evelien GeertsUCSC/UvA
leen van der schueren
Lena Kerremans
Tine De RidderLector AP Hogeschool
Jasper Peeters
Elke Van ryssen
Eddy CoeneVoorzitter- sp.a Eeklo
Maarten BaanBediende
top mauriceZeer verontruste burger
Johan De ClusDocent
Rachida AzizGenius / Le Space
Buelens RenildeVoogd
Petr a Defevere
Martine Feremans
Therese Vandewiele
Trinom Chakkarabarti
Maaike Waterschoot
Ellen Nijns
Laurien De Corte11.11.11
Laura Serkeyn
Johan BultiauwCAW
Inge Devos
Kenneth De Koker
Bollen GerardSWT'er
hilde Ureel
Lusie VanderkimpenGepensioneerde
Rik Tassynsjanusz Korczak Vlaanderen vzw
Roos Van EspenHuisvrouw
Pieter Van der Schoot
Kaan KaracaInterieurarchitect
Benny Joos
Van Esser Luc
Ruben RaemanAntwerp Management School
Rika Coenegrachts
Christiaan De WulfVoorzitter S-Plus afdeling Vrije Roos
Greet Lemoine
Vedran Vlasselaer
Annick Zwaan
Quincy Van Brackevelt
Bram Vandermeulen
Floris Devooght
Lore Robeyns
Sofiane SarStudent
Sofiane SarStudent
Heidi Maes
Stefan Bukatski
Bart Guillemyn
Dimitri NeytSocialistische Mutualiteiten
Yoshi Dewitte
Gertjan OppalfensConsultant
frederik geirnaert
Bagar Lailavzw AIF+
Bekkhan TsagaraevZaakvoerder
Maarten HuvenneRaad van Bestuur - Liga voor Mensenrechten
Emmy Audenaert
Mehdi DescampsStudent
Yassir ElkouaaStudent
hilde dubinocmw
Hanan Ben
Els D'hoogeOndersteuner / Netwerk tegen armoede
DIRK BOCKENLINC vzw
naziha mahercoördinator mensen met een migratie achtergrond
Steve Van HesscheStudent
Monique VERBEECKsecretaris BTB-ABVV
Thais HaerensStafmedewerker vzw AIF+
Tillo Demilstudent sociaal werk
Stijn MoonsKWB Kessel-Lo
Karine Pauwels
Gerard vanhesteDe Vlaamse Waterweg
Inne Hugens
Irina MeeusenEPO vzw
ingrid vanderveldenAgentschap Integratie en Inburgering Brussel
Linde Hapers
Tomas BosmansBegeleider NAFT
Patrick GielisBurger
Lotte SluytsTrajectbegeleider
Monica Linten
Maarten VansinaLeerkracht
Jules Gillescomponist
Sarah Piessens
Ida Dequeeckerlid FURIA en BOEH
Goele De Beuckeleer
Myriam Bogaertsleerkracht
Leen ColemontDe Wiekslag vzw
Han ZinzenSchrijver
Wendy Van LocoSociaal werkster / Orthopedagoog
Jan Rigollevormingswerker ABVV
jan van mol
Benda Wimleraar, bestuurslid ACOD Onderwijs provincie Antwerpen
Kristine Van HerrewegheWereldwinkel
katherina retsin
jo luyten
Luc Peeters
Marianne De BosschereHand in Hand
Elisabeth GeenenVlaams ABVV
Lynn Malfrère
Jeroen Frateurkunstenaar / directeur Sint-Lucas Academie
Said BenmouhSenior layout
laurence decraene
Vera Snykersleraar
Nele Van haverin eigen naam
Elena Vleminckx
Gilberte Lommelen
Catherine Couck
said roger rahmounipvda
Geraldine Schockaert
mualla akcaogluFMV vzw
Catherine SillisBediende
Louisa B.Internationaal Comité vzw
Ann Deschacht
Ulrik TobbackStraathoekwerker
Gie Van Pelt
Hanne HaverbekeTrajectbegeleidster LevelX
Anne Pype
Karl Brabants
Ben Schockaertlector
Chris GuypenArbeider
Ciuca Anto
eddy Bosmans
Anit VissersIntegratie domein werk
Tiene Putman
ferdy de wolfggepensioneerd
Masereelfonds LokerenMasereelfonds Lokeren
Koen de Visscher
Martine Jacobs
Tony Van LoonVONKEL, een luisterend huis
Katrien Demuynck
Christopher Bogaerts
lydia opsomer
Bieke Schiltzvrijwilliger in verschillende organisaties (Rataplan, Roma,...)
Didier Wijnants
Yilmaz Kocak
Sarah Van HumbeeckStafmedewerker / S-Plus vzw
Luc Janssens
Marc Covent
Annelies Vos
Henri DrabsPensioen - vrijwilliger in diverse organisaties
Marie-Claire GiardBurger
Jozef Vanhoofkwb-er, acv-lid
Chiel DanckersSchepen gemeente Lille
Marleen Verheyden
Jacques RAA
Stijn De Geest
Amber Vandenhoeck
Fernand De Vuystgepensioneerd
Annick RombautANNA
Dirk Adriaensens
Annemie Morbee
Eva Samynstudent
Marijke Moulaert
Dirk HenderickxSecretaris ACOD A-K--M
Marie José De Bosschergepensioneerd
Joris De Winteracv militant
Mathilde PaironStudent VUB
RUdy RoobroeckKortrijks Handelsblad KW
Gerd Vloeberghsprivé
Antoinette Van MosseveldeDominicus Gent
ingrid wolfs
Hendrik Maeckelberghevrijzinnig humanist
Erik Wouters'Jules' muziektheater voor kleuters
José Tielemans
Lies Metsu
erik matthys
leo vos
Goedele Lengeler
Peter L'hoëst
Jeannine Van Aelst
Alexander Somersmilitant pvda-ptb
Tanja ValeriL&D coördinator Greenpeace
Lili Bammens
Mieke Peeters
Louise De Laender
Justine HollevoetGemeenteraadslid Izegem/ Provincieraadslid West - Vlaanderen
JAN DEBLAWERELDBURGER, BELGIË.
Kristina Nijseutoniepedagoge
Roland Delannoy
Jeroen Laureynskunstcriticus en docent
Danny BartierMens
Suzanne Rottenbiller
Hilde Van den Berghe
William Boulembercq
Ilse Marienlesgever NT2
Els Selleslach
Petit Rhoddyprivé persoon
lutgart de bouck
Luk Vanmaele
Koen Van Camp
Jan REYNIERSvertaler
Marleen Beirnaert
Larock Janik
louis follon
Bernadette Stallaert
Poppe BoonstraInspirator collectieftheaterhart
VANDERHAEGEN TOMVERMEYLENFONDS AARSCHOT
Dirk De Pauw
Franswa Vergucht
Hilda Hoeyberghsgepensioneerd
Marc Van de maele
Kathy Laroy
Veerle Van HeckeXXX
Diane Roefprivé
Johan HesselsIndividueel
hilde vanreusel
Dieter Demey
Rob Debelspriester
Chris De kimpeBestuur wereldkoor Karibu
Lieve en Guido Van Soomprivé
Magda FEYS
Mark Van Haerengepensioneerd onderwijzer/directeur basisschool
Frank De Bruyne
Rutger De Groot
Steven Meuwissenvrijwilliger BuurtvoorNatuur
Johan Cop
Danielle Losmanwetenschapster
Bob SinnaeveKAAP vzw
Marieke Van Coppenolle
Betty VerheydenHuidmoeder
Jef JANSENBestuurder Bij CAW
Philippe THEUNISSENgeen
Hilde De Loosewereldraad Westerlo
Geert Calisdocent volwassenenonderwijs
Ludo Van Steenhuysegepensioneerd ambtenaar
hendrik van evendocent geschiedenis (gepensioneerd)
Daniella Gysbrechts
Philippe Groenweghe
Frans Caldersprive
Annemie De Meyer
Morelle Claire
Dirk Bakelant
Piet Convents-
Kris Van peerGepensioneerde
Els HauserPsychotherapeut IV
Camille Monsieur
Margit Sarbogardi
Koen Develter
Jutta Missiaenbrugfiguur
Kristof Colpaert
Jacqueline Van den Brouckeparticulier gepensioneerde
Caterina Rathmann
Dorien VerhoevenCAW Brussel
Sabrina Van BroeckBediende zeevracht / Syndicale afgevaardigde
Liesbeth Rogge
Martina Ooms
jos vangeneugdenkwb-lid
Carina Valcke
Rafael Trigueros
Veerle Danhieux
STAF DE WELgroen Aalst
Gerald Meuleman
An Van Ertveldeeducatief medewerker Open School
Marijke Defieuw11.11.11 -groep Marke-Kortrijk
Rafael Eerdekens
Jason Berden
Yolande Van der Vloedt
Rik vanmolkotcultuurconsultant
Anne Gaillet
Jenny Spiessensvoorzitter FOS-Socialistische Solidariteit-Limburg
Thomas Buyse
Albertine Fack
freddy vanhovepensioen
Rita Vandevyvere
barbara SAKresearcher in general and collective interest
Dirk Gommers
Danielle De Wilde
Jeroen De SchepperVLOT!
Guido De Roey
Nadine Van Gool
Sophie Devillé
Kris Hapers
Saro DanielleVrijwilligster
Michael Van Der VurstSociaal en psychiatrisch verpleegkundige
Tine Hessens
viviane Balthazarsociaal assistent
Gill BoeckmansACOD-afgevaardigde en Leerkracht NT2
Veraart André
Mart Van de Moere
Hilde Coeckelberghs
Denise Puttaertgrootmoeder voor het klimaat
Willem De WitteACOD Senioren Limburg
Els Leysen
Emel İsciPsycholoog
Martine Clement
De Rocker Peter
Marc De Jonghemilitant-vrijwilliger/PvdA
Agnes Van de VijverVerpleegkundige Op rust
Joske Convents
Natalie Van Leekwijck
Anne Van Avermaetverpleegkundige
Eric Van der LindenBediende
Edith Belmans
Lucienne Castermanszelfstandige
siska vansevenantacv
Elien Keysers
Gart De Schutter
Florian Goetghebeur
Hilde Van de Putte
Astrid BossuytMuzikant/artiest
Joke Gielen
Alexander VervoortVerpleegkundige op rust
claire weileranimator in WZC en vormingswerker
greet vissersartistiek leider
Schacht Eveline
Koen Hessens
Wim Leemans
Piet De Muynck
renaat roekaersdiensthoofd cultuur
Magda Verbeken
Anna Maria Van Aerschotvoorzitter basisgroep PVDA Tienen
Karel De bisschopBediende
Herman Gysbrechts
Kathy Geleyn
Gertie Brouwersburger met een hart
Lutgart Convents
Kristina Nuyttens
Colette De Groote
Gerard UytdenhouwenGepensioneerd
Dirk Van Snick
Mieke Convents
Frank HeylenBediende / ACV
Marcel Bens
Liesbeth Cornillie
Van de velde Marie-Louise
Valerie De CoenNVSM
Jo Lamberts
Schyvens Tom
Chris Leenaerts
Joany OosteropActiviste
Nizar el ali
Moussa LaytoussVrijwillger als-bij vereniging werkend rond leefbaarheids & verbindingsinitiatieven-ICT Technieker.
Eden Venneman
Michèle Van Overstaeten
Wim De Greef
Freddy Langenusgrootouder
Jorge Luyts
Abdelmalek El HouariZinnema
Deniz Agbaba
Hilda Wouters
Werner Verhoeven
Hadewig Dierickx
Christine De Vos
Lydia Swinnen
Stijn Umanskinder- en jeugdpsychiater
Karel Osstyn
Maurice Vanesch
Vincent Punie
Dondu arslan
Greet Van Roey
Etienne Meertgepensionneerd
veerle de smaele
S Haghebaert
Rafael Van den BerghOnderzoeker
Mathias LaurezLeerkracht
Eveline Smessaert
Handelberg AnnickBurger
Wim Van Caelenbergh
Annemie VanbusselPreventiemedewerker
Greet Van Overloop
Wanne Van Hemelrijck
annemie Loospreventie
Katrien BonneuBurger werkzaam als klinisch psycholoog
Thomas ColeLeraar
Michiels Simonne
Iris Hackethalverpleegkundige
Nora Benchicar
Gisele Limbourg
Jo Beyen
rené pusoma
Leidy SotoEducatiemedewerker
Anita Wuestenbergpedagoge
Marina Van ThielenMet SWT
Nelly Verheyden
Catelijne DEVRIENDT
Nadja Verbeeck
Koen Van Meel
erick c
Lien Vanhoof
Hannelore MichelKAJ vzw
Thibaut TytgatKAJ vzw
Fatima LaababKAJ
Lisa De PrinsKAJ
Joep NieuwenhuisSociaal Cultureel Werker
Tine Luyten
Lukas Roose
Simon Goossens
Kristof Paulissen
Booms Biancaonthaalmedewerker GVHV Genk
Loubna Ou-SalahUniversiteit Antwerpen
Auke MertensVormingsmedewerker bij Arktos vzw
Elise-Marie Caels
Jasmien JossartSociaal werker
René VandenbergheGepensioneerd ambtenaar
Tom Huber
Jolien Voorspoels
Julie BogaertsSchakelstudente Gender en Diversiteit UGent
Marcel Riemis
Bert Lievens
Mathieu SchollierKAJ vzw
Lieve Boone
Heide GalleinKAJ vzw
Liesbeth StroobantsLeerkracht
Jan Rooms
Roger PeetersSWT
Gorges OclooRegisseur
Raymond Meseure
Dirk AmeelHbH - leuven
chris rotsaertManoeuvre
Felke AllegaertTransformatiecoach
Corine HuygheOnderwijs adviseur VVOB
agnes van campvoorzitter/ kwasakwasa
Jorinde MaesStudent Ugent
Michiel Reynaertslow activist
Gerardine Lecoque
André Gérardy
Bart SoonsGIGOS jeugdwelzijnswerking Genk
Laure Vanthournout
Malu Bremer
Dominiek WarlopArbeider in een Suikerbakkerij
Valérie Fermont
Joan De WeverStudent
Rudy Van HeckeAfgevaardigde BTB Haven Gent
Sahila AzabarInternationaal Comité
Kathleen DesmyterBeleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Ellen De Mol
Siham AmakranStudent
Geertje Franssenbeleidsmedewerker Samenlevingsopbouw
Fritz LeempoelsKULeuven
Delphine DesmetKAJ
Jan De Roeckchristenen voor het socialisme
Sebastien ConardKASK
David Depestel
Frans SmeetsStudent
Jan Op de Beeckkunstenaar
Veva Leyeschrijver
Isabella Hertogen
Eveline De Wilde
Patrick Vleeschouwer
Veerle De Wilde
Michiel Vandevelde
willem van der zwet
Matthias Huyghe
Foove PeirVroedvrouw
Bart De Roy
Nele Goethals
Jan Van keymeulen
Clara Borg VerbekeIk heb geen functie
Dams FrankBediende
Willie Kampen
Marc Van Ransthoogleraar K.U. Leuven
Sofie Timmermans
Henk D'hoogemens
Jack De Zeeuw
Stephen HargreavesLector AP-hogeschool
Kristof RijckboschNmbs
Pascal Vrielynck
Ann DeschachtSHO
Charlotte Schaumans
Isabelle Van Balen
Eva PutStraathoekwerk
sonja v
Emmanuel DeclercqDoctor psychologie, psychotherapeut
Benjamin Van Dyck
lode Hanckéerefractievoorzitter sp.a in Vlaams Parlement
Nathalie Persoonsbediende ACOD
Evelyn Cluytens
Semlali Amina
Lieve Raymaekers
Dursun AkbelPedagoge
Els ClaesBediende/Intrasoft
staf Vanduffel
Jo LebufZorgkundige / PC Dr Guislain Gent
Maarten Vanoutrive
Trees De Brabanderkunstenaar
Ingrid Wezemaeldocent PXL
Inga Verheyden
Marleen Vanpoecke
Jan Muller
Mieke Verschaeve
Fadwa El ma
Harris Joycelyn
Judith Vindevogel
Ylva BergZelfstandig ondernemer
Bohiwa Elma
Melinda De VosHuisvrouw zonder inkomsten
Walgraef John
Lauranne CousinStudent Sociale & Culturele Antropologie KULeuven
CARINE VAN UYTVANCK
zitav verwiltStudente film
William Vanholder
Marc CuyversCannabisconnaisseur
Peter SnauwaertLeraar bouw
Annie Declerck
Sandra Van Hoecke
NaamFunctie / organisatie

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten