HART BOVEN HARD LEUVEN – werkgroep ZORG OM ZORG ACTIESPOREN en BELEIDSVOORSTELLEN per beleidsdomein

 

HART BOVEN HARD LEUVEN – werkgroep ZORG OM ZORG  

ACTIESPOREN en BELEIDSVOORSTELLEN per beleidsdomein

 

Resultaat van twee burgerplatformen  op 10 juni 2017 en 3 februari 2018

NAAR ZINGEVENDE EN VERBINDENDE ZORGPRAKTIJKEN

 

OUDERENZORG

 

Actievoorstellen ouderenzorg 10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener: verbetering van de arbeidsomstandigheden van de hulpverleners: preventie burn-out , permanente vorming en intervisie – meer personeel op alle niveaus – ombudsdienst kwaliteitsvolle zorg…
 • Hulpvrager: sfeer van verbondenheid en waardig leven vd ouderen: vertrekken vanuit noden vd ouderen zelf, betrokkenheid familie en mantelzorg in rvt, tussenvorm tussen thuiszorg en opname home of ziekenhuis, permanente vorming voor mantelzorgers

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

 • Kleinschalige woonvormen ingebed in de buurt
 • Geen fiscale afstraffing voor ouderen die gaan samenwonen
 • Opletten voor te veel privatisering van de zorg (bv pps) – meer initiatief van de overheid – geen winst maken op kap van de zorg
 • Meer lokale dienstencentra tegen eenzaamheid en ontlasting van de mantelzorger
 • Mobiliteitsondersteuning van de ouderen
 • Zorgzame buurten
 • Voldoende aandacht en geld voor preventie is besparend (bv valpreventie, woningen aanpassen)
 • Vermenselijking van de zorg:
  • Meer respect, aandacht en persoonlijke benadering van de zorgvrager
  • Meer tijd, werkbaar werk en waardering voor de zorgverstrekker
 • Nood aan andere budgetprioriteiten van de regering: zorg ipv bewapening

 

 

JEUGDZORG

 

Prioritaire acties jeugdzorg  10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener: grotere inbreng en betrokkenheid directe omgeving, vrijwilligers, voor snellere, tijdelijke hulp en contacten over grenzen vd instellingen heen
 • Hulpvrager: groeigericht werken vanuit opportuniteiten van de jongeren zelf, dialoog om echt contact mogelijk te maken, continuïteit van de projecten, werken op maat en participatie van de cliënt

Beleidsvoorstellen

 • zorg is een fundamenteel basisrecht: armoedebestrijding werkt preventief naar allerlei latere problemen van en met jongeren
 • Een vast en duurzaam professioneel aanspreekpunt en vertrouwenspersoon
 • ‘integrale jeugdzorg: integreren van het versnipperde zorgaanbod én integraliteit mbt de zorgvrager (holistische benadering)
 • Vermaatschappelijking van de jeugdzorg:
  • dicht aansluiten bij het eigen sociale weefsel via open huizen met een inloopfunctie. Niet enkel aparte voorzieningen maar inloopfunctie voor jongeren in elk sociaal huis
  • burgerinitiatieven betrekken
  • mobiele teams: hoe de persoon inbedden in de eigen omgeving – werk maken van netwerking en eigen vangnet

 

ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

 

Prioritaire  acties zorg voor personen met een beperking 10 juni 2017

Samenvatting:

Beleid: de persoon met een beperking als norm voor verkeersbeleid, huisvestingsbeleid, arbeid… (beleidstoets + richtlijnen overheid)

Hulpvrager: focus op kwaliteiten en mogelijkheden, ondersteuning op maat van wat persoon zelf nodig acht, meer begrip en respect, grotere transparantie zorgaanbod

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

mbt de gebruikers:

 • toegankelijke informatie in een begrijpelijke taal voor gebruikers
 • voldoende middelen en instrumenten om de zorg in eigen handen te nemen
 • ondersteun gebruikersinitiatieven met financiële tegemoetkoming (lotgenotenwerking): basisbedrag om zich te versterken, vrijwilligers te ondersteunen en waarderen
 • nood aan tussentijdse evaluatie voor de nieuwe regelgeving over persoonsvolgende financiering (te snelle invoering en nood aan eerlijke communicatie)
 • nood aan 1 veralgemenend instrument voor zorgzwaarte-inschaling dat gehandhaafd wordt

mbt de zorgvoorzieningen:

 • zorggarantie voor iedereen – op maat – een flexibel aanpasbaar systeem
 • recht op wonen en privacy – een vast contract voor de kamer
 • voldoende garantie van kwaliteit en controle op niet-vergunde bijstandsorganisaties
 • 70 euro per uur voor bijstand is te veel
 • Geen afbouw van solidariteitsprincipe door individualisering
 • Draaiboek van nieuwe initiatieven met goede praktijkvoorbeelden
 • Nood aan 1 domein overschrijdend loket voor informatie (1 toegangspoort zoals bij jeugdjustitie)

  

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

 

Prioritaire acties  geestelijke gezondheidszorg  10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener en mantelzorger: een holitische en multidisciplinaire benadering, preventie burnout door oprichting zelfhulpgroep of aanspreekpunt + voldoende personeel, alternatieven voor prestatiegerichte geneeskunde, kwaliteitsmeting als middel ipv doel
 • Hulpvrager: preventie opname geestelijke gezondheidszorg door buurtgerichte projecten met zorg dichtbij huis of zorg aan huis, drempelverlaging inspraak van de cliënt als ervaringsdeskundige

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

1 welzijnscentrum met 1 loket voor alle zorgvoorzieningen:

 • georganiseerd vanuit OCMW en sociale organisaties
 • kerntaak: vorming, ontmoeting, zorg, werkvormen, mantelzorg, doorverwijzing…
 • hoofddoel: de maatschappij sterker maken – ontmoetingsplaats
 • aanmelding (eerstelijnszones) en samenwerking tussen specialismen
 • van medische prestatieverloning naar dossierverloning per patiënt (context-project-samenwerking)
 • voorbeeld: netwerk PS 107
 • zekerheid van zorg in de tijd – continuïteit aanspreekpersoon

 

GEZONDHEIDSZORG

 

Geen overleg over prioritaire acties 10 juni 2017

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

 • Toepassen van het concept ‘positieve gezondheid’ met aandacht voor: lichaamsfunctie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren, zingeving, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren
 • Toegankelijke gezondheidszorg en zorg op maat voor iedereen
 • Communicatie over de zorgverlening transparant maken, kan via één aanspreekpunt om zo de drempel naar zorg te verlagen.
 • Effectief ondersteunen van de eerstelijnszones en de lokale samenwerkingsverbanden (vb. via ondersteunende begeleiding)
 • Wijkgezondheidscentra (forfaitaire gezondheidszorg) als multi-disciplinaire zorgverlening

effectief stimuleren

 • Zorg voor de zorgverleners voorzien (tegen huidige werkdruk)
 • Aanpak met zelfsturende netwerken zoals Eigen-Kracht conferentie-model onderzoeken voor implementatie
 • De informele zorgverleners (vrijwilligers) voldoende kansen en financiële ondersteuning geven. Daarvoor structureel mogelijkheden creëren, bv.  recht op uitkering mutualiteit behouden als je VW-werk (in de zorg) of mantelzorg opneemt, ipv mensen te sturen richten betaald werk, of te schorsen.
 • Bij de financiering van de zorg blijft de focus op de prestatiegeneeskunde liggen (t.o.v. de forfaitaire geneeskunde): daar moet een omslag komen.
 • Kwaliteit primeert (kwaliteitslabel): minder financiële maar kwaliteitsvolle betekenis van efficiëntie

 

LOKAAL SOCIAAL BELEID

 

Prioritaire  acties gemeenschaps- en welzijnsdiensten 10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener: werken aan een samenwerkingsverband in zorgsector Leuven: regionale spreektafel op initiatief stad, zorgcoöperatie los van bestaande beleidsstructuren
 • Hulpvrager: nadenken over wat een zorgzame samenleving inhoudt op vlak  van werk, wonen, kinderopvang…

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

Zorgzame samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg

 • Ook de bedrijfswereld heeft een maatschappelijke taak te vervullen: vermaatschappelijking is niet alleen de verantwoordelijkheid van de burgers maar ook van de commerciële sector zoals bouwfirma’s en bedrijven (zie 10 juni)
 • De overheid kan via regelgeving, toezicht en subsidiëringsprincipes het marktprincipe bijsturen (bv sociale huurkantoren bieden huizen aan tegen betaalbare huurprijzen ipv de huurmarkt over te laten aan projectontwikkelaars en immokantoren)[1]
 • Het lokaal bestuur heeft de taak om te faciliteren door mensen te informeren over vrijwilligersinitiatieven en netwerking te organiseren tussen burgers, zorgsector, sociale economie en bedrijfswereld
 • Meer autonomie en betrokkenheid van zorgactoren zelf bij het nemen van beslissingen omtrent de eigen zorgnoden – minder bureaucratie
 • Echte realisatie van inclusie en afschaffing van discriminatie op alle vlakken en in alle domeinen

 

Realisatie van grondrechten voor iedereen – hoe kunnen we mensen die onderbeschermd zijn meer betrekken bij het zorgaanbod?

 • Grondrechten zijn onvoorwaardelijk: afschaffen van allerlei voorwaarden (individuele schuldmodel) om in aanmerking te komen voor zorg[2]
 • Het middenveld als betrokken partner opnemen in het nieuwe decreet en actief betrekken in vormgeving en realisatie van het nieuwe decreet
 • De zorg kan naar de mensen zelf toestappen en outreachend werken: (cfr straathoekwerk voor hangjongeren)
  • Zitdagen in buurthuizen om zorgnoden te inventariseren en behandelen
  • Sociale werkers van het OCMW zijn actieve partner van de buurthuizen
  • Ervaringsdeskundigen inschakelen
  • Organisatie van dialoogtafels in elk buurthuis
  • Scholen, rusthuis, lokaal dienstencentrum: lokaal (buiten de kantooruren) openstellen als buurthuis in kleine gemeenten
 • Bereikbaar openbaar vervoer: basismobiliteit als grondrecht

 

Organisatie van de zorg (algemeen)

 • Eén laagdrempelig zorgloket met breed onthaal voor iedereen:
 • Regie in handen van de zorgvrager zelf ipv telkens wisselende zorgorganisaties en specialisaties
 • Permanente trajectbegeleiding door centrale vertrouwenspersoon (effectieve betekenis van ‘integraal’ zie jeugdzorg)

 

Kwaliteitsmeting van de zorg (algemeen)

 • Verruiming van de betekenis van ‘effectiviteit’ en ‘efficiëntie’ van kwantiteit naar meer kwaliteit – van financiële invulling naar meer kwaliteitsvolle zorg
 • Ook kwaliteitsindicatoren opleggen aan de overheid zelf om haar efficiëntie en effectiviteit te kunnen meten
 • Meer continuïteit in zorgprojecten om zorgaanbod op lange termijn te bestendigen (bv spijbelproject)

 

 

[1] Ingekomen opmerking achteraf: de aandacht voor de individuele rechten en de solidariteitsprincipes van ons sociaal systeem niet laten schaden door commercialisering en vermarkting.  Zorg is geen koopwaar, mag geen winstbron zijn voor rijken.

[2] Aanvullend bij voetnoot 1 – vermarkte zorg is geen onvoorwaardelijke zorg!

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten