Lokale voorzieningen zijn een recht!

Update 5 juni – Wouter Hillaert publiceerde een opiniestuk op demorgen.be naar aanleiding van de hoorzitting.

Update 4 juni – Lees hier het opiniestuk van Luc Huyse in de Standaard.

Update 1 juni – Hoorzitting Vlaams Parlement op 4 juni

Donderdag 4 juni komt er een hoorzitting in het Vlaams Parlement, na protest door Hart Boven Hard. Publiek is toegelaten: een interessante ervaring. We doen dan ook warme oproep om naar deze hoorzitting te gaan!

Waarover gaat het?

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.

Hoorzitting met vertegenwoordigers van:
– de Vlaamse Jeugdraad
– het Kinderrechtencommissariaat
– het Vlaams Instituut voor Sport- en Recreatiebeleid (ISB)
– de Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV)
– de Vereniging voor Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC)
– de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)
– de academische wereld
– het Netwerk Tegen Armoede

Meer info: https://www.facebook.com/events/505726892913668/

Update 26 mei – Lees het opiniestuk van Wouter Hillaert in De Standaard.

Update 26 meiVlaams parlement aarzelt over afschaffing “oormerking” Vlaamse subsidies

De Vlaamse regering wil vanaf 2016 lokale besturen vrij laten beslissen of ze Vlaamse subsidies voor  lokaal beleid in cultuur, jeugd, sport, integratie, strijd tegen kinderarmoede, flankerend onderwijsbeleid of ontwikkelingssamenwerking ook effectief gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zet meteen de rechten van burgers op lokale voorzieningen op de helling. En initiatieven in die beleidsdomeinen belanden in grote onzekerheid. Het gaat o.m. over bibliotheken, cultuurcentra, jeugdwerk, laagdrempelig sportaanbod of naschoolse kinderopvang.

Geen goed idee, vond Hart boven Hard. En we startten een spoedpetitie om de vraag om een toekomstgerichte hoorzitting in het Vlaams parlement kracht bij te zetten. Onze vraag kreeg intussen de steun van meer dan 12.000 burgers, middenvelders, academici, vakbonders, en zowel nationale als lokale politici. Vandaag heeft het Vlaams parlement onze vraag gehoord: de behandeling van het decreet dat de oormerkingen afschaft, is opgeschort.

Het uitgebreid bureau van het parlement besliste om de verschillende commissies die in de kwestie gevat zijn – cultuur & jeugd, welzijn, onderwijs en buitenlands beleid – om advies te vragen. Die commissies kunnen nu de betrokken sectoren consulteren. Dat betekent wellicht een hoorzitting in de commissie cultuur, jeugd en sport, de beleidsdomeinen die 90 procent leveren van de budgetten die in de geplande hervorming betrokken zijn. Eerste doel bereikt – met dank aan de fracties die de vraag van Hart boven Hard in het parlement ter harte namen. 

Het woord is nu aan het middenveld, aan de burgers en aan de betrokken sectoren.  Laat hun stem duidelijk klinken: lokale voorzieningen zijn een recht.

Petitie

Rijk is een samenleving door die voorzieningen en dienstverlening. Die rijkdom is van iedereen. Ze verdient alle bescherming.

Vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken.

Door de bestemming van de subsidies – de “oormerking” – af te schaffen, verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in sportkampen of jeugdbeleid, in bibliotheek of cultureel centrum, in naschoolse kinderopvang of integratie. Lokale besturen kunnen er vanaf 2016 voor kiezen die middelen in te zetten voor wegenonderhoud, riolering… of om hun financiële toestand in evenwicht te brengen.

Maar de toegang tot collectieve voorzieningen voor informatie, cultuur, jeugd, sport enzovoort is een basisrecht. Dat recht staat nu op de helling. Hiermee zullen de verschillen tussen betrokken, gedreven gemeenten en andere, tussen rijke en arme gemeenten nog verder groeien.

Vlaanderen mag niet overhaast de bestemming van zijn subsidies aan de lokale besturen afschaffen. Daarmee geeft men alle sturende en stimulerende instrumenten uit handen die het recht van alle burgers op de lokale dienstverlening garanderen.

Nog vóór de zomervakantie stemt het Vlaams Parlement over deze hervorming.

Wij vragen het Vlaams Parlement om een toekomstgerichte hoorzitting en een debat over een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening garandeert.

Lokale voorzieningen zijn een recht!

 

Die voorzieningen en dienstverlening maken de rijkdom uit van de samenleving. Die rijkdom is van iedereen. Ze verdient alle bescherming.

Vlaanderen subsidieert vandaag de 308 steden en gemeenten voor hun lokaal beleid inzake cultuur (o.m. bibliotheken), jeugd, sport, onderwijsflankering, bestrijding van kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie. De lokale besturen beslissen zelfstandig hoe zij die subsidies inzetten, al zijn die wel “geoormerkt”. Dat betekent dat gemeenten de subsidie die ze van Vlaanderen krijgen voor bijvoorbeeld jeugdbeleid, ook effectief aan jeugdbeleid moeten besteden. En dat ze Vlaamse subsidies voor lokaal sportbeleid moeten gebruiken om een lokaal sportbeleid te voeren. Logisch toch?

Zo bouwde Vlaanderen jarenlang in partnerschap met de lokale besturen mee aan de plaatselijke dienstverlening en collectieve voorzieningen zoals bibliotheken, jeugdwerkingen, sporthallen… Met inspraak van het middenveld, via de jeugdraden, cultuurraden, sportraden en andere lokale adviesraden. Vlaanderen oordeelde dat alle burgers recht hebben op lokale collectieve voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, waar ze ook wonen. En met Vlaamse subsidies werd dat recht ook gegarandeerd, al zijn er verschillen tussen de steden en gemeenten onderling.

Maar de huidige Vlaamse regering vindt deze regeling te “betuttelend” voor de lokale besturen. Nog voor de vakantie spreekt het Vlaamse Parlement zich uit over een voorstel van de regering om de “oormerking”, de bestemming van die Vlaamse subsidies voor de zeven genoemde beleidsdomeinen, af te schaffen. Men wil de subsidies gewoon toevoegen aan het Gemeentefonds, het algemene fonds dat de werking van de lokale besturen financiert.

Vanaf 2016 kunnen lokale besturen dan zelf beslissen of ze al dan niet nog een jeugd- of cultuurbeleid zullen voeren, of een beleid tegen kinderarmoede, of ze al dan niet buitenschoolse opvang of schoolvervoer organiseren, al dan niet een lokaal sportbeleid of een lokaal integratiebeleid opzetten. Ze kunnen ook inzetten op slechts één van die domeinen. Of kiezen om die euro’s aan te wenden voor wegenonderhoud en riolering. Of voor het eenvoudigweg besparen en aflossen van schulden – want de gemeenten hebben stijgende uitgaven en krimpende budgetten. Weg “oormerking” en weg inspraak van het middenveld. En bijna terloops gaat Vlaanderen ook nog eens besparen op die subsidies: vijf procent van de bedragen wordt ingehouden en ze worden ook niet geïndexeerd.

Meer autonomie voor steden en gemeenten hoeft in principe niet kwalijk uit te pakken. Nu al investeren heel wat lokale besturen in die beleidsdomeinen eigen middelen bovenop de Vlaamse subsidie. Maar dat doen ze niet allemaal en zeker niet in dezelfde mate. We zien grote verschillen in de uitbouw van maatschappelijke dienstverlening en collectieve voorzieningen tussen rijke en arme gemeenten, tussen lokale besturen die gedreven en betrokken zijn, en andere. Met alle gevolgen van dien voor de mensen die in deze of gene gemeente leven. De “oormerking” afschaffen en het Vlaams beleidskader loslaten kan er zo toe leiden dat een lokaal bestuur de dienstverlening in één of meer van die domeinen helemaal afbouwt. En dat hoeft geen kwade wil te zijn: best mogelijk dat armere steden en gemeenten onder financiële druk gedwongen worden tot pijnlijke keuzes.

 

Met de afschaffing van de “oormerking” van de Vlaamse subsidies verdwijnt de garantie van het recht op lokale collectieve voorzieningen.  Vlotte toegang tot de bibliotheek met haar aanbod van informatie en lectuur, toegang tot sportinfrastructuur en sportclubs,  een bloeiend lokaal cultuuraanbod, lokale voorzieningen voor jeugdverenigingen… het staat nu op de helling.

 

We moeten vertrouwen hebben in de lokale besturen, luidt het. Maar er zijn wel goede redenen waarom Vlaanderen die middelen voorbestemd heeft voor bepaalde beleidsdomeinen. Met die “oormerking” bood Vlaanderen de garantie op een lokale basisdienstverlening in domeinen en sectoren die traditioneel kwetsbaar zijn voor bezuinigingsrondes. Vlaanderen gaf expliciet de boodschap dat burgers recht hebben op een goed lokaal beleid voor jeugd, sport, cultuur, integratie etc. Is die grondhouding in wezen veranderd? Is inspraak van een betrokken middenveld niet meer nodig?

 

Wij vragen het Vlaams Parlement om een toekomstgerichte hoorzitting en een debat over een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening garandeert.

De besluiten van dat debat kunnen de basis vormen voor de “coachende” samenwerking die Vlaanderen luidens het regeerakkoord wil opbouwen met de steden en gemeenten. Als Vlaanderen de oormerking van de subsidies voor de lokale besturen afschaft, geeft het meteen alle sturende en stimulerende instrumenten uit handen. En dan schiet er van een Vlaams beleidskader voor de rechten op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening eigenlijk niets meer over. Lokale verschillen in de maatschappelijke dienstverlening kunnen er zijn, maar ook de basisvoorzieningen moeten overal gegarandeerd zijn. Dat kunnen we toch niet overlaten aan de toevallige besluitvorming in 308 gevallen?

Image

Teken de petitie

[emailpetition id=”4″]

Zij tekenden reeds…

[signaturelist id=”4″]

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten